Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 11

Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 11

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téze na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manžment jedenáctou část. Práce pojednává o podnikovém pohledu na investice podniku, finančním hospodařením podniku a ukazatele jeho hodnoty. Dále popisuje finanční hospodaření podniku a cenné papíry a nástroj na financování a investován podniku. Desátou část naleznete zde.

Obsah

1.
Podnikový pohľad na investície podnikov, ekonomická efektívnosť investícií, vecné a finančné investovanie
2.
Finančné hospodárenie podniku a ukazovatele jeho hodnotenia
3.
Finančné hospodárstvo z podnikového hospodárstva a z podnikových financí
4.
Finančné hospodárstvo podniku
5.
Cenné papiere, nástroj na financovanie a investovanie v podniku, ich členenie, oceňovanie a účtovanie

Úryvek

"2) Podľa oblasti činnosti ktorých sa dotýka
a) financovanie – získavanie finančných zdrojov pre podnik z rôznych zdrojov
b) investovanie – efektívna alokácia finančných zdrojov ktoré sme získali procesom financovania

- sú základnými vzťahmi s ktorými prichádza podnik do kontaktu


Financovanie


externé interné externé


Externé

Vklady majiteľov
Základné externé zdroje ktorými podnik získava vlastný kapitál najčastejšie pri svojom vzniku. Forma závisí od konkrétnej právnej formy podniku. V prípade že subjekt nemá dostatok vlastných zdrojov musí zvoliť takú právnu formu ktorá mu bude vyhovovať.

Úrokové peniaze
Získanie financií pomocou úverov (úver – návratné peňažné vzťahy pri ktorých veriteľ poskytuje určitú finančnú hotovosť na dočasné používanie. Cenou je úrok…

Členenie úverov podľa doby na ktoré sa poskytujú
1) Krátkodobé – na obdobie kratšie ako jeden rok
2) Strednodobé –1 až 6
3) Dlhodobé – dlhšie ako 6 rokov

Strednodobé a dlhodobé úvery
Najčastejšími podobami strednodobých a dlhodobých úverov sú:
 obligácie
 sú cenné papiere ktoré vyjadrujú dlžnícky záväzok emitenta voči majiteľovi obligácie
 výhodou je to že majú istotu v tom že ich finančné prostriedky neležia ale zarábajú…
 vhodný spôsob ako získať peniaze na nejaký projekt ako
 finančné úvery
 poskytujú sa vždy v peňažnej podobe na základe zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom
 podmienkou je celková finančná situácia žiadateľa
 povinné údaje – projekt, účtovná závierka, výpis z obchodného registra, suma, predpokladané splácanie
 dodávateľské úvery
 také úvery kde dodávatelia strojov a zariadení nepožadujú okamžitú splatnosť ale využíva sa tu splatnosť podľa jednotlivých plánov


Krátkodobé úvery
podoby:
1) obchodný úver – predaj materiálu na faktúru (lehota splatnosti na základe dohody)
2) stále pasíva podniku – záväzky voči zamestnancom a voči štátnemu rozpočtu
3) predávky od odberateľov – (napr. v stavebníctve)
4) krátkodobé komerčné cenné papiere – podniky ich nakupujú od bánk a doba splatnosti je kratšia ako jeden rok
5) krátkodobé bankové úvery – kontokorentný úver (najčastejší prípad) – môžeme ísť na účte do mínusu. Nevýhodou je že je veľmi drahý

Osobitné formy financovania
1) faktoring – dodávateľ tovaru uzavrie s faktorom (banka napr.) tzv. fakt. zmluvu. Po dodaní potom faktúry za tovar dlžník odovzdá faktorovi ktorý mu ich nezaplatí ale zníži mu sumu o určitú čiastku. Platí pri pohľadávkach ktoré sú kratšie ako jeden rok.
2) forfaiting
3) leasing

Dotačné financovanie – financovanie podniku pomocou dotácií.
Dotácie sú nenávratné peňažné zdroje od štátu. Štát sa snaží vyrovnať priemernú mieru rentability.
1) priame – priamo finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
2) nepriame – splátka úrokov, granty atď. (nie sú to hotové peniaze)


Interné financovanie

1) zo zisku
2) odpisy – viď definícia… (- sú stabilným zdrojom financovania podniku a to preto že ich výška je určená priamo zákonom)

v užšom slova zmysle – zo zisku
v širšom zmysle – zo zisku a z odpisov

Ďalším zdrojom sú dividendy…

Financovanie z rezerv – pomocou dobre vedeného účtovníctva vypracuje zdroje pre obchodné financovanie.
rezervy sú:
1) zákonné
2) ostatné rezervy – chovajú sa tiež ako náklady ale ako daňovo neuznateľné

Investovanie
Efektívna alokácia finančných zdrojov

Investícia – suma kapitálových výdavkov kt. podnik vynaloží na kúpu určitého druhu aktív podniku

aktíva:
1) stále – investičný majetok, finančné investície (investovanie je na dlhú dobu a presahuje obdobie jedného roka)
2) prechodné – (investovanie na dobu kratšiu ako je jeden rok)

Rozhodujúcim kritériom pri investovaní je časové hľadisko. Dlhodobé sú buď na obnovu alebo na rozšírenie objemu súčasných.

Finančné investície – nákup dlhodobých CP (akcie, obligácie, certifikáty atď.)

Portfólio CP – kde má podnik sústredené vš. cenné papiere kt. získal. Každá firma sa snaží mať čo naj. aby poskytovalo max. výnos pri minimálnom riziku.

2 základné parametre investovania:
1) výnosnosť
2) rizikovosť – čím je projekt výnosnejší, tým je rizikovejší

podniky delíme na
1) investor rizikovo averzný – vyhľadávajú menej rizikové projekty a uspokojujú sa s menším výnosom
2) riziko vyhľadávajúce – orientácia na investície s vysokými výnosmi

Investori sa snažia obmedziť riziko –> teória portfólia
- ideálne portfólio je také kt. obsahuje iba trhové riziko

Investície krátkodobého charakteru
- umiestnenie aktív do zásob, pohľadávok atď.
- najrizikovejšou skupinou sú zásoby, pohľadávky (kôli splatnosti)

Podnik by mal mat svoje fin. prostriedky tak investovane aby boli likvidné a aby prinášali čo najvyšší výnos.
Ideál – aby na investície, zarábal ale aby ich nemal veľa

Metódy ako hodnotiť výnosnosť projektov:
1) NPV – metóda čistej súčasnej hodnoty
2) IRR – metóda vnútorného výnosového percenta
3) PB – metóda doby úhrady


PB
- tradičná metóda
- je často používaná
- výsledkom je počet rokov za kt. sa investovaný kapitál uhradí zo získaných peňažných príjmov
- najvýhodnejším je ten variant kde je doba úhrady najkratšia
- nevýhodou je že nezohľadňuje časovú hodnotu peňazí

NPV a IRR už odstraňujú nedostatok doby úhrady lebo používajú tzv. diskontovaný peňažný tok, kt. upravujú hodnoty peňažných tokov kt sú získane v jednotlivých účtovných obdobiach"

Poznámka

voš, Práce obsahuje schémata, tabulky o rozsahu cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29337
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse