Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Time management, řízení organizace a lidských zdrojů, vedení, motivace

Time management, řízení organizace a lidských zdrojů, vedení, motivaceKategorie: Časový management, Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje pět vypracovaných okruhů ke zkoušce z managementu, které se zaměřují na time management, řízení organizace a lidských zdrojů, vedení a motivaci.

Obsah

1.
Time management
2.
Techniky zaměřené na řízení organizace
3.
Řízení lidských zdrojů
4.
Vedení
5.
Motivace

Úryvek

"Time management – Řízení času
Time management, řízení času je v současnosti chápáno jako nedílná součást managementu, zaměřena na promítání faktoru času do plánování a realizace úloh manažera.
Východiskem řízení času je stanovit si náročné, avšak realistické cíle manažerské činnosti, předností je přitom orientace na cíl, nikoli na činnost. V souladu s respektováním obecných zásad manažerské práce by měl manažer
• Uvážit své priority, ty by si měl určovat sám, neměl by být pod tlakem vnějších faktorů (aktuální telefonáty, neohlášené návštěvy, zprávy od sekretářky apod.)
• Určit irelevantní úkoly, tzn. Takové, které manažer s ohledem na časové dispozice řešit nemůže
• Určit, které z irelevantních úkolů budou delegovány podřízeným pracovníkům

Obvyklé chybné postupy při určování cílů práce manažera:
• Přiřazování priorit podle hesla, „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, práci manažera tak řídí vlastně jiní lidé – podřízení, sekretářka, telefonáty
• Při určování priorit manažer vychází z úrovně řízení, nejvyšší prioritu při stanovení svých cílů přiznává úkolům, které přicházejí „shora“, od nadřízeného nemusí vždy přicházet nejdůležitější úkoly
• Za prioritní jsou považovány úkoly s nejbližšími termíny nebo úkoly s krátkým termínem, ty úkoly, které jsou náročnější na čas jsou odkládány na později
• Přednostně jsou řešeny úkoly, jejichž řešení je příjemnější nebo které již byly řešeny a s nimiž má manažer zkušenosti

Při určování priorit stačí rozdělit čas dle tří skupin úkolů:
A – významné úkoly, které je třeba zařadit do programu činnosti manažera a postupně je řešit
B - středně důležité, které mohou být delegovány podřízeným, popř. mohou být pouze v základních rysech rozhodnuty a předány k vyřízení podřízeným či sekretářce nebo mohou být i předmětem zájmu manažera, ale jen až budou vyřešeny úkoly z předcházející skupiny A
C – irelevantní úkoly, jejich řešení může probíhat po vyřešení úkolů skupiny A a B

Soustředění se na činnost
Rozbory lidské přirozenosti ukazují, že
• Pracovník není schopen s plným nasazením pracovat na více věcech najednou
• Efektivnější je realizovat určitou činnost najednou nebo rozdělenou do dvou částí než ji realizovat týden či dva týdny po několika minutách
• Každý pracovník by měl znát svůj vnitřní biorytmus a zařazovat své nejnáročnější úkoly do denní doby, v ním má nejvyšší výkonnost
o Během týdne – vyšší výkonnost je uprostřed týdne, nižší je v pondělí a v pátek
o V závislosti na charakteru vykonávané práce v případě duševní práce je vyšší výkonnost obvykle na počátku výkonu a postupně klesá, obdobně tento proces probíhá i po přestávce

Time management pro oblast „soustředění se na činnost“ doporučuje:
• Zvykněte si dokončit to, co začnete
• Nepřeskakujte z jedné činnosti na druhou
• Na řešení složitějších úkolů se dobře připravte
• Na tvůrčí úkoly si vyhraďte svůj nejlepší čas
• Pracujte s časovou rezervou
• Zaměřte se na plýtvání s časem

Odpoutejme se od minulosti
Minulost na rozdíl od budoucnosti není produktivní. S orientací na budoucnost je však spojeno riziko, které vyplývá z neznalosti a nezkušenosti. Je-li činnost efektivní z pohledu budoucnosti, můžeme zjistit položením jednoduché otázky: Vyplatí se v činnosti pokračovat?
Doporučení:
- těžiště svých aktivit směřujme do budoucnosti, ne do minulosti
- zvolme si vlastní směr, než abychom se vezli
- přeměňujme příležitosti ve výsledky, než abychom řešili problémy"

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu 2 až 7 stran. Součástí práce jsou schémata a tabulka o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50cd571e9f576.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Time_mng_rizeni_vedeni_motivace.doc (162 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse