Trestní právo - souhrn

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručné poznámky k okruhů trestního práva, trestního práva procesního a trestního práva hmotného.

Obsah

A. Trestní právo
A01 – Pojem a prameny trestního práva, výklad trestních zákonů
A02 – Působnost trestních zákonů, vydávání pachatelů
A03 – Pojem trestného činu a jeho znaky, kategorizace protispolečenských činů
A04 – Doba a místo trestného činu, pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trvající
A05 – Pojem, znaky a třídění skutkových podstat trestných činů
A06 – Objekt trestného činu a předmět útoku
A07 – Objektivní stránka trestného činu
A08 – Pachatel trestného činu
A09 – Příčetnost
A10 – Mladý pachatel
A11 – Subjektivní stránka trestného činu
A12 – Omyl v trestním právu
A13 – Nebezpečnost činu pro společnost
A14 – Okolnosti vylučující protiprávnost
A15 – Vývojová stádia trestného činu
A16 – Účastenství na trestném činu
A17 – Pluralitní formy trestné činnost
A18 – Zánik trestnosti činu
A19 – Tresty
A20 – Peněžitý trest
A21 – Obecně prospěšné práce
A22 – Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
A23 – Zákaz činnost, zákaz pobytu, vyhoštění
A24 – Propadnutí věci, propadnutí majetku
A25 – Nepodmíněný trest odnětí svobody
A26 – Výjimečný trest
A27 – Zásady ukládání trestu, ukládání trestu při souběhu trestných činů
A28 – Recidiva; ukládání trestu pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení
A29 – Trestání mladistvých
A30 – Zánik trestu a zahlazení odsouzení
A31 – Ochranná opatření I. – ochranné léčení
A32 – Ochranná opatření II. – ochranná výchova
A33 – Ochranná opatření III. – zabrání věci
B. Trestní právo hmotné – zvláštní část
B01 – Trestné činy proto životu a zdraví
B02 – Trestné činy proti svobodě
B03 – Trestné činy proti lidské důstojnosti
B04 – Trestné činy proti majetku
B05 – Trestné činy obecně nebezpečné
B06 – Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
B07 – Trestné činy proti rodině a mládeži
B08 – Trestné činy proti republice
B09 – Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
B10 – Trestné činy hospodářské
B11 – Trestné činy proti brannosti a civilní službě a trestné
C. Trestní právo procesní
C01 – Pojem, předmět a úkoly trestního řízení a trestního práva procesního a místo trestního práva procesního v právním řádu
C02 – Prameny trestního řízení a výklad trestního řádu
C03 – Působnost trestního řádu
C04 – Základní zásady trestního řízení
C05 – Trestní soudnictví
C06 – Jiné orgány činné v trestním řízení
C07 – Vyloučení osob z vykonávání úkonů trestního řízení
C08 – Pomocné orgány a osoby orgánů činných v trestním řízení
C09 – Obviněný
C10 – Obhájce a jiné osoby s obhajovacími právy, společenský zástupce
C11 – Poškozený a zúčastněná osoba
C12 – Procesní úkony
C13 – Zajištění osoby obviněného, vazba
C14 – Opatření věcí důležitých pro trestní řízení
C15 – Dokazování
C16 – Důkazní prostředky, rozdělení důkazů
C17 – Průběh dokazování
C18 – Výpověď obviněného a obžalovaného
C19 – Výpověď svědka
C20 – Znalecký posudek
C21 – Ohledání osoby a věci, listinný důkaz
C22 – Rozhodnutí v trestním řízení
C23 – Náklady trestního řízení
C24 – Stádia trestního řízení
C25 – Přípravné řízení
C26 – Obžaloba a jiné způsoby ukončení přípravného řízení
C27 – Předběžné projednání obžaloby
C28 – Hlavní líčení
C29 – Rozhodnutí hlavního líčení
C30 – Veřejné a neveřejné zasedání
C31 – Opravné řízení, C32 – Odvolání I., C33 – Odvolání II., C34 – Odvolání III., C35 – Odvolání IV.
C36 – Stížnost
C37 – Stížnost pro porušení zákona
C38 – Obnova řízení
C39 – Řízení proti mladistvým
C40 – Řízení proti uprchlému
C41 – Podmíněné zastavení trestního stíhání
C42 – Narovnání
C43 – Řízení před samosoudcem
C44 – Vykonávací řízení
C45 – Právní styk s cizinou

Úryvek

"A22 – Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
Trest, jímž se nahrazují tresty odnětí svobody; Podmínkou pro nenastoupení je že se odsouzený bude řádně chovat a vyhoví stanoveným požadavkům; Odložit je možné jen trest nepřesahující dvě léta; Zkušební doba se stanoví na jeden až pět let, u mladistvých na jeden až tři léta; Neosvědčí-li se, soud trest odnětí svobody vykoná, výjimečně tak nemusí učinit, avšak stanoví dohled a prodlouží zkušební dobu o maximálně dva roky, ne však nad maximální hranici; Osvědčí-li se, nebo soud do jednoho roku od skončení zkušební doby nerozhodne, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen;
A23 – Zákaz činnost, zákaz pobytu, vyhoštění
Zákaz činnosti - může být velmi účinným z hlediska prevence, zakázaná činnost musí být v úzkém vztahu se spáchaným činem, zakázat se dá výkon povolání, zaměstnání, funkce nebo činnosti, k níž je třeba zvláštní povolení či její výkon upravuje zvláštní předpis, Doba trestu je jeden až deset let, jedná se o trest samostatný, pouze tam, kde to zákon ve zvláštní části dovoluje a jedině, tam, kde není třeba uložit trest jiný, byl-li trest vykonán, hledí se na pachatele jako by nebyl odsouzen; Zákaz pobytu – Odsouzený se nesmí po dobu jednoho roku až pěti let zdržovat na určitém místě, či obvodě, jen za úmyslný trestný čin, k přechodnému pobytu v nutné osobní záležitosti je potřeba povolení, na dobu výkonu se mohou navíc určit přiměřená omezení a povinnosti, vedoucí k řádnému životu; Vyhoštění – Na jeden rok až deset let, nesmí být uložen českým občanům, nepodařilo-li se zjistit příslušnost pachatele, pachateli, kterému byl poskytnut azyl, má-li zde pachatel povolen dlouhodobý pobyt, pracovní a sociální zázemí nebo hrozí-li mu, že tam, kam bude vyhoštěn mu hrozí nehumánní zacházení;
A24 – Propadnutí věci, propadnutí majetku
Za propadlou může sou prohlásit věc, která byla použita ke spáchání trestného činu, která byla k témuž účelu určena, kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, nebo výměnou za takovou věc, musí jít o věc dosažitelnou a samostatnou, tento trest může být uložen samostatně nebo vedle jiných trestů; Propadnutí majetku je možno uložit vedle výjimečného trestu, vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin, jímž se pachatel snažil získat majetkový prospěch, za trestné činy porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi, může se vztahovat na celý majetek nebo jen jeho část, nevztahuje se na věci pro uspokojování životních potřeb odsouzeného nebo osob o něž se má starat; Vlastníkem se stává v obou případech stát;"

Poznámka

Psáno jako poznámky v písmu Times New Roman 7 na dvě stránky na list.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6585
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse