Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Třídní struktura společnosti

Třídní struktura společnosti


Kategorie: Antropologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií, Zlín

Charakteristika: Práce se zabývá třídní strukturou společnosti. Nejdříve uvádí definici pojmu sociální třída, poté předkládá příklad moderní klasifikace. Seznamuje s Weberovým pojetím tříd a představuje další pojetí tříd. Zmiňuje nemarxistické pojetí, i třídní model Johna Goldporta. V závěru se věnuje vlivu sociálních rozdílů na třídní dělení.

Obsah

1.
Úvod - definice pojmu sociální třída
2.
Příklad moderní klasifikace
3.
Weberovo pojetí tříd
4.
Další pojetí tříd
5.
Vliv sociálních rozdílů

Úryvek

"2. Příklad moderní třídní klasifikace
Jak už bylo zmíněno, definic a charakteristik tříd byla vytvořena celá řada, přičemž tato schémata sahají od hrubého členění na dvě či tři třídy až po podrobné klasifikace s mnoha různými sociálními skupinami. Jako příklad může sloužit členění podle britského National Readership Survey (NRS), která se často používá v marketingu:.....

3. Weberovo pojetí tříd
Jelikož bylo v úvodu zmíněno Marxovo chápání třídní společnosti, je nutno uvést i pojetí Maxe Webera, který definuje třídu jako souhrn osob, které mají stejný způsob obživy. Rozlišuje třídní kritérium vlastnické (příjem plyne z vlastnictví statků) a výdělečné (tvoří podstatnou část mezilehlých vlastnických tříd a je definováno schopností uspět na trhu se statky a službami), v jejichž rámci existují vždy třídy pozitivně privilegované (obchodníci, bankéři, odborníci), negativně privilegované (dělníci) a mezilehlé (zemědělci, řemeslníci, úředníci). Weber navíc rozlišuje tzv. sociální třídy, které chápe jako třídy mobilitně uzavřené vůči ostatním.

4. Další pojetí tříd
V základech dalších pojetích tříd můžeme vysledovat např. Marxovu teorii obohacenou o Weberův přístup (nemarxistické pojetí), třídní schéma založené na sociální poptávce o dané zaměstnání a to z hlediska postavení na trhu práce, které souvisí s příjmem, a z hlediska pracovních podmínek, které souvisí s účastí na řízení a rozhodování (tzv. třídní model Johna Goldporta).

5. Vliv sociálních rozdílů
Třídní dělení je tedy založeno na určitých sociálních rozdílech. Je přirozené, že tyto sociální rozdíly se promítají do života člověka a jeho průběhu. Tato ovlivnění můžeme pozorovat nejen ve sféře zdraví, velikosti rodiny , životního stylu, ale také ve vzdělávací kariéře. Výše uvedené můžeme nazvat projevy socializačního působení v rámci subkultury, která zásadním způsobem ovlivňuje již ranou dětskou výchovu – děti z dělnických rodin např. nejsou tolik vedeny k výkonu a vzdělání, jsou méně povzbuzovány, je jim věnována menší individuální pozornost a žijí v méně stimulujícím prostředí než děti pocházející ze středních tříd. Tato skutečnost bývá označována jako třídní deprivace."

Poznámka

Část textu je psána v tabulce.
Práce do předmětu Sociálně – kulturní antropologie - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a110c22a6a20.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Tridni_struktura_spolecnosti.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse