UNESCOKategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisky z přednášek seznamují s cíli a aktivitami organizace UNESCO a popisují památky a lokality na seznamu světového dědictví UNESCO v České republice.

Obsah

1.
UNESCO
2.
UNESCO a kultura
3.
Památky UNESCO v České republice

Úryvek

"UNESCO
- Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu
- Paříž, 1945

UNESCO má mnohostrannou regionální spolupráci, v Evropě zejména s Radou Evropy, EU a Evropským hospodářským společenstvím. Československo bylo jedním z 20 zakládajících členů UNESCO, Česká republika je členem organizace od 22. února 1993. Česká komise pro UNESCO byla zřízena rozhodnutím vlády ČR ze dne 1. června 1994.

- zachování a ochrana specifik kultur jednotlivých zemí světa
- podpora kulturní diverzity s důrazem na hmotné a nehmotné prvky kultury
- kulturní politika, a dále mezikulturní a mezilidský dialog a porozumění
- kulturní průmysl a umělecká vyjádření

UNESCO usiluje o rozvoj mezinárodní spolupráce, porozumění v oblasti společenských a přírodních věd, výchovy a vzdělávání, kultury, informací, informatiky, komunikace a životního prostředí. Prostřednictvím spolupráce a programů v uvedených oblastech chce přispívat k upevňování míru ve světě. UNESCO je jedinou mezinárodní organizací systému OSN, která má mandát na rozvoj kulturního a intelektuálního potenciálu světové společnosti, kultury, vědy a vzdělávání. Je také jedinou světovou mezinárodní organizací, která se programově opírá o síť národních komisí.

UNESCO & kultura
K nejznámějším aktivitám UNESCO vůbec patří práce na Seznamu světového dědictví, který v současné době obsahuje více než 800 kulturních památek. V srpnu 2008 to bylo celkem 878 památek, z nichž je 679 kulturních, 174 přírodních a 25 smíšených.
Kromě toho existuje seznam významných kulturních památek v ohrožení.

- Stálá mise ČR při UNESCO v Paříži
- Česká komise pro UNESCO

Česká komise pro UNESCO byla zřízena usnesením vlády ze dne 1. června 1994 jako poradní orgán vlády. Hlavním úkolem komise je zprostředkovávat styk našich institucí a odborníků s UNESCO. Komise studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje myšlenky organizace v ČR a současně předkládá do pařížského sekretariátu náměty na další činnost UNESCO.

Členy komise je na 50 představitelů ústředních a dalších významných vědeckých, kulturních a pedagogických institucí, jakož i významné osobnosti české vědy a kultury. Předsedkyní ČK UNESCO je Helena Illnerová (Akademie věd ČR). Členství v komisi je čestné, členové jsou jmenováni na čtyřleté období. Komise si zřídila 4 odborné sekce – pro výchovu, životní prostředí, kulturu, vědu a informatiku."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514db6388da5c.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
UNESCO.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse