Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Účetnictví bank - vypracované otázky

Účetnictví bank - vypracované otázky

Kategorie: Banky, Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 34 vypracovaných otázek do předmětu Účetnictví bank. Stručně charakterizuje jednotlivá témata, uvádí citace ze zákona.

Obsah

1.
Postavení ČNB v bankovním systému ČR
2.
Podstata bank, bankovní činnosti
3.
Pokladní hodnoty a jejich účtování
4.
Mezibankovní platební styk, zásady platebního styku
5.
Vklady a úvěry u emisních a ostatních bank
6.
Zásady a klasifikace úvěrů
7.
Standardní a klasifikované úvěry
8.
Vklady a přijaté úvěry od klientů
9.
Pohledávky a závazky z inkasa, pobočky a jednatelství
10.
Mzdy a jejich účtování
11.
Zúčtování se sociálními institucemi a státním rozpočtem
12.
Účty časového rozlišení
13.
Dohadné a uspořádací účty
14.
Klasifikace cenných papírů
15.
Účtování nákupu a prodeje cenných papírů
16.
Repo operace
17.
Klasifikace derivátů
18.
Pevné termínové operace a jejich účtování
19.
Opce a jejich účtování
20.
Dlouhodobé finanční investice
21.
Majetek bank a jeho klasifikace
22.
Způsoby pořízení hmotného majetku bank
23.
Způsoby vyřazení hmotného majetku bank
24.
Nehmotný majetek a jeho účtování
25.
Zásoby bank a jejich účtování
26.
Opravné položky a rezervy bank
27.
Základní kapitál a fondy bank
28.
Náklady a výnosy z finančních a mimořádných činností
29.
Náklady a výnosy z provozních činností
30.
Tvorba HVB bank
31.
Rozdělení HVB bank
32.
Podmínky konsolidace a účetní výkazy bank
33.
Podrozvahové účty bank
34.
Audit bank

Úryvek

"2. Podstata bank, bankovní činnosti

Podstata bank a jejich činnost vyplývá ze zákona o bankách č.21/1992 Sb.. Banky jsou právnické osoby se sídlem v ČR a založené jako a.s. a k výkonu činností mají bankovní licenci, kterou na základě písemné žádosti uděluje ČNB . Licence je udělována na dobu neurčitou a není převoditelná na jiné osoby. Hlavní činností bank je přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů. Vklad=svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu, úvěr=v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky.Banky mohou vykonávat i další činnosti: investování do CP na vlastní účet, finanční pronájem (FL), platební styk a zúčtování, vydávání platebních karet, cestovních šeků, poskytování záruk, směnárenskou činnost, pronájem bezpečnostních schránek, aj. Některé z činností mohou být vázány na udělení povolení. Banky jsou povinny zachovávat stanovený poměr kapitálu a rezerv k aktivům(závazkům) banky. Dále jsou povinny udržovat trvale svou platební schopnost a dodržovat stanovená pravidla likvidity a bezpečného provozu. Banka je povinna zajistit ověření auditory ÚZ a hospodaření včetně vypracování zprávy. Zjistí-li ČNB nedostatky v činnosti banky, může změnit povolení působit jako banka vyloučením nebo omezením některých činností, zavést nucenou správu, uložit pokutu 50milKč nebo snížit ZK banky. Banky jsou ze zákona povinny účastnit se systému pojištění vkladů a přispívat do Fondu pojištění vkladů.

3. Pokladní hodnoty a jejich účtování

Pokladní hodnoty se dělí na Kč a cizí měnu podle banky emitující bankovky a mince.
Pokladní hodnoty zahrnují: účet 111-Pokladna – bankovky a mince v tuzemské a cizí měně, oběžné zlaté a stříbrné mince v tuzemské měně, 112-Zlato, 119-Jiné pokladní hodnoty (drahé kovy mimo zlata, nakoupené cestovní šeky, hodnoty na cestě, zásoby kolků a známek. Přísně zúčt.tiskopisy se vedou v podrozv ev na účtu 997-Zásoba hodnot v evidenci. O nakoupených ostatních ceninách se účtuje jako o nákladech příštích období.
Příjem peněz do pokladny PPD, vklad hotovosti na účet klienta 111/221(BÚ), 225(TV), 226,7,8 (ÚV)
Výběr prostředků z pokladny VPD, zúčt výběru z účtu klienta 221,225,226,7,8/111
Proplacení vkladových certifikátů při jejich splatnosti 223/111
Splátky úvěrů v hotovosti 111/214(KrdÚ),216 (StřdÚ), 218 (dldÚ)
Schodek v pokladně 341/111, sml o splácení se vedou v podrozv ev: vznik 999/997, splácení 111/341a997/999
Dotace pokladny, nákup hotovosti od ČNB 111/121
Dotace v hotovosti mezi bank ústavy 111/119
Poskytnuté zálohy k vyúčtování 344/111 vrácení zálohy 111/344
Bankovní náklady 61./111, bankovní výnosy 111/71,
Výběr prostředků z pokladny, nákup cenin 119/111 Nákup cenin na fa 119/342
Výdej kolků do spotřeby 635/119 výdej známek do spotřeby 636/119
Manko na ceninách 667/119 přebytek na ceninách 119/767

4. Mezibankovní platební styk, zásady platebního styku

Patří do sk 1. Účty jsou členěny na Kč, a cizí měnu, podle měny, ve kt je otevřen účet banky, poskytnut nebo přijat úvěr, zúčtovány závazky z CP nebo jiných hodnot. Účetní případy vyplývající z mezibankovních operací se účtují přímo na vrub nebo ve prospěch loro, případně nostro účtů se souvztažným zápisem ve prospěch nebo na vrub příslušného souvztažného účtu.
Loro - vostro účty = BÚ jiných bank u dané banky v místní měně
Nostro účty=BÚ bank u jiných bank v tuzemsku nebo i v zahraničí a představují „zrcadlové účtování“.Každá banka průběžně provádí kontrolu svých nostro účtů-rekonsiliací
Banky si na území ČR převádějí navzájem peněžní prostředky v české měně podle jednotlivých položek na základě vlastních příkazů a příkazů svých klientů. ČNB vede bance, která je účastníkem platebního systému provozovaného ČNB, účet mezibankovního platebního styku v českých korunách. Chyby v zúčtování vlastní vinou je banka povinna opravit opravným zúčtováním a bez odkladu převést na účet oprávněného příjemce peněžní prostředky ve správné výši včetně úroku za období, kdy s nimi nemohl nakládat. Opravné zúčtování odepsáním částky z účtu neoprávněného příjemce lze provést do 3 měsíců ode dne vzniku chyby v zúčtování. Vede-li účet neoprávněného příjemce chybně zúčtované platby jiná banka, je banka, která chybu způsobila, oprávněna dát této bance podnět k odepsání částky z jeho účtu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14751
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse