Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účty, druhy účtů, podvojnost, souvztažnost, syntetická a analytická evidence, podrozvahová evidence, aktiva a pasiva

Účty, druhy účtů, podvojnost, souvztažnost, syntetická a analytická evidence, podrozvahová evidence, aktiva a pasiva


Kategorie: Účetnictví, Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z účetnictví na obchodní akademii objasňuje základní pojmy a principy dané problematiky. Vymezuje účet, účetní případ, účtovou osnovu i účtový rozvrh, provádí klasifikaci účtů nebo přibližuje zásadu podvojnosti a souvztažnosti.

Obsah

1.
Účet, účetní případ
2.
Druhy účtů
2.1.
Rozvahové
2.2.
Výsledkové
2.3.
Závěrkové
3.
Podrozvahové účty
4.
Syntetické a analytické účty
5.
Zásada podvojnosti a souvztažnosti
6.
Účtová osnova, účtový rozvrh

Úryvek

" Rozvaha: je účetní výkaz, který má formu bilance(má 2 složky) a to aktiva a pasiva.

Ztráta v rozvaze- uvádí se na straně pasiv, ale se znaménkem mínus
- ztráta snižuje zdroje financování

Účet:- je prvek, který slouží k zachycení účetních případů
- účet je tabulka, která má formu bilance- má dvě strany (má dáti a dal)

Účetní případ: - je to hospodářská operace, která se skutečně stala, je vyjádřena v Kč a byl na
ni vyhotoven účetní doklad
- účetní případy způsobují změny v rozvaze

Obsah účetního případu: každý účetní případ musí min. obsahovat
- Datum, číslo dokladu, stručný text účet. případu, číslo
souvztažného účtu a částku

Druhy účtů: 1) rozvahové- aktivní
- pasivní
2) výsledkové = zjistíme hospodářský výsledek
- výnosové
- nákladové
3) závěrkové- 701-Počáteční účet rozvážný (zapisují se PS, použití pouze k 1.1)
- 702-Konečný účet rozvážný (KS rozvahových účtu k 31.12.)
- 710-Účet zisku a ztrát (KS výsledkových účtu k 31.12.)

Rozvahové: a) aktiva- majetek účetní jednotky vyjádřený v Kč, (zahrnuje peněžní prostředky,
dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky)
- Aktivní účty jsou účty majetkové, sledujeme zde stav a pohyb majetku

b) pasiva- zdroje financování majetku v Kč,
- (zahrnují vlastní kapitál podnikatele, úvěry a další závazky)
!součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv!


Výsledkové: a) nákladové- nákladem je každá spotřeba nebo opotřebení majetku nebo
spotřeba lidské práce, vyjádřena v Kč ( spotřeba materiálu, úroky,
cestovné)

b) výnosové- výnosem je každý oceněný a provedený výkon
- největší výnosy účetní jednotky jsou tržby za provedené výrobky,
zboží nebo služby
- tržby za výrobky, za služby, za zboží, z prodeje dlouh. majetku

! Výsledkové účty nemají P. S.! náklady a výnosy zjišťujeme za příslušný rok, na konci roku je sečteme a zjistíme HV ( výnosy – náklady) a od nového roku se počítají od nuly. Snížení N a V skoro vůbec neúčtujeme, místo snížení N zaúčtujeme zvýšení V a naopak"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50644c3480868.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_pojmy_ucetnictvi.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse