Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úloha Centrální banky v ekonomice

Úloha Centrální banky v ekonomice

Kategorie: Banky

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zevrubně věnuje úloze Centrální banky v rámci ekonomie státu. Zkoumá všechny aspekty s spojené danou problematikou a představuje základní pojmy. To vše zpracované formou poznámek.

Obsah

1.
Význam, postavení, organizace a právní úprava centrální banky
2.
Úkoly centrální banky
3.
Emise peněz (ochranné prvky)
4.
Měnová politika a její nástroje
5.
Posoudit keynesiánský a monetární přístup k množství peněz
6.
Popsat makroeko ukazatele výkonnosti ekonomiky, charakteristika a vztahy mezi nimi:
a) Inflace a stav množství peněz v oběhu
b) Nezaměstnanost
c) Hrubý domácí produkt
d) Zahraniční platební bilance
e) Účinnost hospodářské politiky
7.
Porovnat keynes. a monetar. přístup v otázce úloha vlády a centrální banky v ekonomice
8.
Motivace pracovníků

Úryvek

" Keynesův čtyřsektorový model
Model je vytvořen zahrnutím posledního sektoru, a to zahraničí NX ( C + I + G +NX), tím lze použít multiplikátory otevřené ekonomiky.

Typy hospodářských politik
1. Keynesiánský typ
Vyhází z Modelu důchod – výdaje, vychází z představy , že tržní ekonomika je nestabilní vnitřně. Tento systém není schopen na základě tržních sil plně využívat výrobní zdroje. Je zapotřebí státních zásahů do ekonomiky.
Cíl – hospodářský růst
Nástroj - fiskální politika
2. Klasický přístup
Představa, že samoregulační síly trhu vytváří optimální podmínky pro ekonomiku, zajišťují maximální výkonnost ekonomiky, není třeba zásahů státu.
Cíl – cenová stabilita
Nástroj – monetární politika
Popis makroekonomických ukazatelů výkonnosti ekonomiky
Fungování ekonomiky jsou spojeno s řadou problémů.
Pro hodnocení ekonomické situace země se používají 4 základní ukazatele:
- míra inflace (cíl – stabilní cenová hladina)
- roční míra nezaměstnanosti (cíl – vysoká míra zaměstnanosti)
- roční tempo růstu reálného domácího produktu (trvalý a přiměřený hospodář. růst)
- podíl salda obchodní bilance na hrubém národním produktu (vnější ekonomická rovnováha)
Inflace
Inflace je projevem nerovnováhy ekonomiky. Je to stálý a nepřetržitý růst cenové hladiny doprovázený snižováním kupní síly peněz (znehodnocování úspory).
V době inflace se zhoršuje schopnost peněz plnit své funkce (fce oběživa, účetní jednotka,uchovatel hodnoty, měřítko ceny).
V době inflace se zhoršuje vypovídací schopnost informací, které zprostředkovává cenový systém – na to doplácí podnikatelé, současně se zvyšuje míra nerozhodnosti při rozhodovacích procesech a zhoršuje se i odhad efektivnosti investic.
Ukazuje tempo růstu cenové hladiny.
Opakem inflace je DEFLACE – neroste cenová hladina, snižuje se. Dále rozlišujeme
DESINFLACE – zpomalování tempa růstu inflace, čili snižování míry inflace. Dále STAGNACE – v ekonomice roste inflace a přitom stagnuje hospodářský cyklus.

Inflaci měříme pomocí cenových indexů
1) deflátor GDP
2) CPI – index spotřebitelských cen
3) PPI – index cen výrobců (velkoobchodních cen)
Výši inflace potom určujeme pomocí ∏ (vyjadřuje se v %)

OTEVŘENÁ INFLACE trvalý růst cenové hladiny
SKRYTÁ INFLACE mluvíme o ní v případě, že levné výrobky jsou nahrazovány dražšími, aniž by se zvedla jejich kvalita
POTLAČENÁ INFLACE vzniká tehdy, existuje-li na trhu všeobecný převis poptávky a cenám je zabržděno, aby tento převis odstranily
ČISTÁ INFLACE inflace, která nezahrnuje růst těch cen, které jsou státem regulované

Formy inflace
1) mírná inflace
- inflace, když vzroste cenová hladina za rok od 0 do 10%
- tempo růstu cen nepřekračují tempo růstu výroby
- roste nominální i reálný produkt
- nemá negativní dopad pro fce peněz
- je tedy slučitelná se zdravým vývojem ekonomiky
2) pádivá inflace (cválající)
- hovoříme o ní, když vzroste cenová hladina o desítky či stovky %
- tempo růstu výroby zaostává za tempem růstu cen
- finanční trhy kolabují, lidé nedrží peníze, spíše hromadí statky a nemovitosti
- není slučitelný se zdravým vývojem ekonomiky, protože snižuje její výkonnost
3) hyperinflace
- vzroste-li cenová hladina za rok o tisíce či milion %
- extrémní případ pádivé
- tempo růstu cen je vysoké a nemá žádoucí souvislost s tempem růstu výroby
- peníze neplní žádnou ze svých funkcí, proto dochází zejména k naturální měně (Barter)
- dochází k dezorganizaci ekonomiky
- inflace se zpravidla nedá zotavit a dochází k měnové reformě

Příčiny inflace
Vysvětlení příčin inflace ekonomové vysvětlují zpravidla pomocí modelu AS, AD. Tento model vysvětluje reakci reálného produktu a cenové hladiny na poptávkové a nabídkové šoky. V tomto modelu rozlišujeme 2 typy příčin inflace:
1. poptávková inflace (poptávka tažená poptávkou) Je způsobena pozitivními poptávkovými šoky a to v případě, že se současně s růstem cenové hladiny nezvyšuje odpovídajícím tempem potenciální produkt.
- pozitivní poptávkové šoky: - zvýšené tempo růstu peněžní zásoby
- naměřené investiční výdaje
- vyšší růst produktivity práce než je růst nomin. mezd
- snižování daní
- podpora se strany státu levných úvěrů
- snížení státních výdajů (formou deficitního rozpočtu)
Důsledky inflace
• postihuje příjemce fixních důchodů (starobní důchody, stipendia, úroky z vkladů), postihují věřitel, pronajímatele, zaměstnance, spořitele, naopak na inflaci vydělávají dlužníci, stát, nájemníci
- inflace nepostihne vlastníky hmotných statků, protože jejich cena roste spolu s inflací
• inflace má sociální dopady – sociálně slabé skupiny závislí na sociálních dávkách, které jsou fixní, pocítí inflaci jako první, valorizace je opožděná o několik měsíců ze strany státu
• inflace zpravidla posiluje spotřební výdaje na úkor úspor, vnáší nejistotu do investičních plánů, posiluje dovozy při pevných měnových kurzech, což by oslabovalo domácí výrobce. Při pohyblivých kurzech pak dochází k velkým výkyvům domácí měny

Protiinflační politika
- problémem každé ekonomiky je udržet stabilní míru inflace
- rozlišujeme 2 protiinflační politiky
1) orientovaná na agregátní poptávku
- snaží se udržet stabilní AD
- zpravidla se k tomu využívá měnová a fiskální politika
2) důchodová politika
- další možnost jak zpomalit růst cenové hladiny a to omezeném růstu nominálních mzdových sazeb

Inflace má sociální dopady, tzn., že sociálně slabé skupiny obyvatel, jejichž životní úroveň často závisí na sociálních dávkách, často fixních, pocítí inflaci jako první a daleko výrazněji něž ostatní skupiny.
Inflace působí na ekonomickou aktivitu, tzn. že posiluje spotřební výdaje na úkor úspor, vnáší nejistotu do investičních plánů, posiluje dovozy při pevných měnových kurzech, což oslabuje domácí výrobu.
Při pohyblivých kurzech může docházet k výkyvům měnového kurzu.

Stav množství peněz v oběhu
Množství peněz v oběhu v současné době se řídí podle množství vyrobeného zboží vyjádřeného v cenách.
Množství peněz v ekonomice má vliv na:
- hospodářský růst – makroekonomický ukazatel, který sleduje výkonnost ekonomiky – HDP vyjádřený v %
- zaměstnanost – ukazuje podíl práceschopného obyvatelstva, který je zaměstnáno k celkovému počtu obyvatel (v %)
- inflace – znehodnocení peněz
- platební bilance peněz – vyváženost plateb do země a ze země, mělo by být vyrovnané
"

Poznámka

Velmi podrobná práce zpracovaná formou poznámek a ne souvislého textu. Práce je doplněna i grafy a křivkami.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6685
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse