Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Ústavní právo a organizace soudnictví

Ústavní právo a organizace soudnictví


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s problematikou ústavního práva a organizací soudnictví. Vypisuje pravomoci a význam Ústavy ČR, Parlamentu ČR a Poslanecké sněmovny. Informuje o právech a imunitě poslanců, senátorů, i pravomocech prezidenta ČR. Pojednává o působnosti vlády a územních samosprávních celcích. Charakterizuje Listinu základních práv a svobod. Věnuje se ústavnímu soudu, soustavě soudců a činnosti jednotlivých článků soudní soustavy. Zmiňuje zásady zákonného soudce, funkci vyššího soudního úředníka, postavení státních zastupitelství, a úlohu advokátů. V závěru se zabývá platností a účinností právního předpisu, i systémem práva a jeho členěním.

Obsah

1.
Význam Ústavy České republiky a její základní ustanovení
2.
Tripartita státní moci, pojem a funkce vzájemných brzd a protivah
3.
Parlament České republiky, jeho působnost a složení
4.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, její působnost a složení, volba a postavení poslanců
5.
Senát Parlamentu ČR, jeho působnost a složení, volba a postavení senátorů
6.
Poslanecká a senátorská imunita, právo interpelace
7.
Přijímání zákonů (Poslanecká sněmovna, Senát, prezident republiky)
8.
Zákonné opatření Senátu a Parlamentu ČR
9.
Prezident republiky, jeho volba a pravomoci
10.
Vláda, její postavení a působnost, vytváření a složení, její vztah k Parlamentu ČR
11.
Územní samosprávní celky a jejich orgány, oprávnění státu zasahovat do jejich činnosti
12.
Význam Listiny základních práv a svobod (LZPS), její místo v právním řádu ČR a její členění
13.
Právo na soudní a jinou právní ochranu v LZPS
14.
Ústavní soud, jeho postavení, složení a hlavní rozhodovací pravomoci
15.
Soustava soudů, činnost jednotlivých článků soudní soustavy z hlediska jejich věcné a funkční příslušnosti
16.
Předpoklady pro funkci soudce, základní povinnosti soudce
17.
Soudcovská nezávislost a její záruky
18.
Zásada zákonného soudce, rozvrh práce
19.
Kárná odpovědnost soudců
20.
Státní správa soudů, její organizace a jejich působnost (Zákon č. 436/1991 Sb.)
21.
Stížnosti na soudy a soudce a jejich vyřizování
22.
Předpoklady pro funkci vyššího soudního úředníka (VSÚ) a jeho postavení (Zákon č. 189/994 Sb.)
23.
Vztahy VSÚ k příslušnému předsedovi senátu (pověření provedením úkonu, odnětí věci, předložení věci, opravný prostředek proti rozhodnutí VSÚ)
24.
Činnost VSÚ v občanském soudním řízení
25.
Činnost VSÚ v trestním řízení
26.
Státní zastupitelství (SZ), jeho postavení a hlavní úkoly
27.
Úloha advokátů a notářů v systému právní ochrany
28.
Právní řád ČR, právní předpisy prvotní a odvozené a jejich hierarchie, vydávání podzákonných právních předpisů
29.
Platnost a účinnost právního předpisu, legisvakace, retroaktivita
30.
Systém práva a jeho členění

Úryvek

"2. Tripartita státní moci, pojem a funkce vzájemných brzd a protivah

Funkce státu

Stát má hlavní dvě funkce. Vnitřní funkce směřuje k zabezpečení veřejného pořádku ve státě a důležitou roli má i ve vztazích hospodářsko-organizátorský, kulturně-výchovných a při zajišťování sociálních potřeb obyvatelstva. Vnější funkce státu je pak obrana země před napadením zvenčí. Aby ovšem stát mohl plnit svou vnitřní a vnější funkci musí disponovat politickou autoritou, tedy prosazovat svou vůli za pomoci státní moci. Státní moc je uskutečňována souborem zvláštních orgánů, organizací a institucí, které ve svém souhrnu a uspořádání tvoří státní mechanismus.

Státní mechanismus
Státní mechanismus v sobě zahrnuje především státní orgány, tedy instituce vybavené určitou pravomocí a působností na straně jedné a možností použít donucovací prostředky na straně druhé.

Mezi státní orgány v souladu s klasickou tripartitou státní moci patří především:

1. orgány zákonodárné (parlament),
2. orgány výkonné a správní (prezident, vláda a ministerstva),
3. orgány soudní (obecné a ústavní soudy).

Dále jsou součástí státního mechanismu zvláštní složky donucující povahy, např. armáda, policie a jiné ozbrojené sbory a konečně ostatní státní instituce (školské, kulturní, zdravotnické i hospodářské).

Systém vzájemných brzd a protivah
Mezi podstatné principy zabezpečující tuto rovnováhu lze uvést:
- zákonodárná moc vydává prvotní normy (zákony) a delegace této moci není přípustná, moc výkonná a soudní jsou jí podřízeny a musí ji provádět,
- výkonná moc může pozastavovat návrhy zákonů (např. prezident),
- soudní moc působí vůči zákonodárné jako kontrola ústavnosti (Ústavní soud, obecné soudy),
soudní moc působí vůči výkonné moci jako kontrola jejich konkrétních rozhodnutí.

Státní suverenita
Státní suverenita je velmi často užívaný pojem, zejména v souvislosti s integrací hospodářsky vyspělých demokratických států a s rozpadem některých bývalých socialistických států. Plná suverenita znamená zabezpečování hlavních funkcí státu vlastním státním mechanismem zcela nezávisle na jakékoliv jiné státní moci nebo na jakémkoliv cizím vlivu. Toho už dne s není schopen žádný stát na světě. Část své suverenity dobrovolně odevzdává svým členstvím v nadstátních politických, ekonomických nebo vojenských seskupeních a části se zbavuje dvoustrannými nebo mnohostrannými mezinárodními smlouvami a částečně musí brát v úvahu i stanoviska dalších států.

Z hlediska fungování státní moci můžeme státy dělit na demokratické, kdy státní orgány jsou vytvářeny na základě skutečné vůle občanů projevené v periodicky se opakujících svobodných volbách, a totalitní, kdy veškerou moc ve státě drží privilegovaná vrstva ve společnosti."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů, např.: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky; www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/1296/1296.
Práce je doslovným opisem vybraných zákonů a částí: Ústava ČR. Zákon č. 436/1991 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů. Předpis 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18336
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse