Úvod do managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší obsáhlý úvod do problematiky managementu. Vymezuje úkoly a postavení managementu, podává profil manažera a objasňuje principy a styly manažerské práce. Následně se zabývá základními pojmy, funkcemi, teoriemi či problémy jednotlivých manažerských funkcí od organizování po kontrolu. Zvláštní oddíly se zabývají komunikací a jejími formami, vývojem koncepcí managementu ve 20. století nebo také managementem změny a rizika, projektovým řízením a identitou organizace.

Obsah

1.
Proč se učit managementu
1.1.
Co je to managementu
1.1.1.
Definice
1.1.2.
Základní manažerské aktivity
1.2.
Manažeři
1.2.1.
Manažerská hierarchie
1.2.2.
Manažerské role
1.2.3.
Hodnocení práce manažera
1.2.4.
Úspěšnost práce manažera
2.
Soustava podnikového managementu
2.1.
Management a jeho úkoly
2.2.
Manažerské prostředí
2.3.
Manažerský životní cyklus podniku
3.
Základní pojmy, pojetí managementu
4.
Manažer v řídící hierarchii
4.1.
Profil manažera
4.2.
Základní pojmy
4.3.
Základní kompetence manažera
4.4.
Hierarchie manažerů
4.4.1.
První linie
4.4.2.
Střední linie
4.4.3.
TOP management
4.5.
Obecné principy manažerské práce
4.6.
Styly manažerské práce
4.6.1.
Faktory rozhodnutí
4.6.2.
Styl řízení
4.6.3.
Manažerská mřížka
4.6.4.
Další typologie
5.
Organizování
5.1.
Základní pojmy
5.2.
Základní prvky a logika procesu organizování
5.3.
Rozpětí řízení
5.4.
Dělba kompetencí
5.5.
Organizační formy vycházející z dělby pravomoci
5.5.1.
Liniová
5.5.2.
Funkcionální
5.5.3.
Liniově štábní
5.6.
Organizační struktury s pružnými prvky
5.6.1.
Maticová
5.7.
Klasifikace organizačních forem vycházející z činností nebo jejich výsledků, jejich výhody a nevýhody
5.7.1.
Funkční
5.7.2.
Divizní
5.7.3.
Hybridní
6.
Plánování
6.1.
Základní pojmy
6.2.
Plánování jako manažerská funkce
6.3.
Cíle a jejich kritéria
6.4.
Rozdělení plánů
6.5.
Postup při sestavování plánů
6.6.
Členění plánů
7.
Rozhodování
7.1.
Základní pojmy
7.2.
Dvě stránky rozhodování
7.3.
Teorie rozhodování
7.4.
Rozhodovací postup
7.5.
Stanovení kritérií hodnocení
7.6.
Dobře a špatně strukturované rozhodovací procesy
7.7.
Meritorní a procedurální stránka rozhodování
7.8.
Pojetí rozhodovacího procesu
7.9.
Etapy rozhodovacího procesu
8.
Vedení
8.1.
Role a funkce vedení
8.2.
Faktory vlivu manažera
8.3.
Prvky a formy vůdcovství
8.4.
Zmocňování a delegování
8.5.
Pracovní koalice
8.6.
Role členů týmu
8.7.
Autonomní pracovní skupina
8.8.
Opatření přijatá organizací
8.9.
Přímé a nepřímé nástroje vlivu
9.
Řízení lidských zdrojů
9.1.
Základní pojmy
9.2.
Personální práce v podniku
9.3.
Plánování pracovníků
9.4.
Získávání a výběr pracovníků
9.5.
Hodnocení pracovníků a jejich výkonu
9.6.
Hodnocení práce a popis pracovních míst
9.7.
Odměňování
9.8.
Bezpečnost práce, ochrana zdraví a pracovní podmínky
10.
Informační systémy
10.1.
Informační systémy
10.2.
Nároky na informační systémy
10.3.
Architektura informačních systémů
10.4.
Princip prevence
10.5.
Styly řízení
10.6.
Významnost a naléhavost úkolů
10.7.
Organizační projekt
10.8.
Postup tvorby organizační struktury
11.
Komunikace
11.1.
Základní pojmy
11.2.
Roviny sdělování a naslouchání
11.3.
Filtrování sdělení
11.4.
Formy komunikace
11.4.1.
Ústní
11.4.1.1.
Pravidla pro sdělujícího a příjemce
11.4.1.2.
Specifické případy formální ústní komunikace
11.4.1.3.
Projev a jeho typy
11.4.1.4.
Efektivní řízení diskuse
11.4.1.5.
Porady, jejich příprava a průběh
11.4.1.6.
Další typy
11.4.1.7.
Telefonování jako specifický případ komunikace
11.4.1.8.
Typické nedostatky v ústní komunikaci
11.4.2.
Písemná
12.
Kontrola
12.1.
Základní pojmy
12.2.
Vnitřní a vnější kontrola
12.3.
Vnitřní struktura kontrolních činností
12.4.
Hodnotící kritéria
12.5.
Moderní přístupy ke kontrole
12.6.
Projektování vnitřního kontrolního systému
12.6.1.
Účel kontroly
12.6.2.
Předmět kontroly
12.6.3.
Subjekt kontroly
12.6.4.
Termín a četnost kontroly
12.6.5.
Způsob kontroly
12.7.
Formování vnitřního kontrolního systému
13.
Vývoj managementu ve 20. století
13.1.
Základní pojmy
13.2.
Klasické období
13.2.1.
Americký proud
13.2.2.
Evropský proud
13.3.
Management 40. až 70. let
13.3.1.
Sociální přístupy
13.3.2.
Procesní přístupy
13.3.3.
Systémový přístup
13.3.4.
Kvantitativní metody
13.3.5.
Empirické přístupy
13.4.
Management konce 20. století
13.4.1.
Podmínky
13.4.2.
Autoři
13.5.
Management na počátku 21. století
14.
Management změny
14.1.
Nedostatky v řízení současných firem
14.2.
Základní pojmy
14.3.
Změna jako podstata vývojového procesu ekonomického organismu
14.4.
Pracovněprávní ochrana průmyslových inovací
14.5.
Impulzy ke změně
14.6.
Určení potřeby změny
14.7.
Vybrané přístupy managementu změny
14.7.1.
Teorie úzkých míst
14.7.2.
Přístupy managementu kvality
14.7.3.
Přístupy trvalého zlepšování
14.8.
Zásady při vymezování problému
14.9.
Etapy procesu
14.10.
Reenginering
15.
Podnikatelský plán
15.1.
Vymezení, části
15.2.
Náležitosti
16.
Management rizika
16.1.
Základní pojmy
16.2.
Pojetí rizika a jeho kvalifikace
16.3.
Druhy rizik
16.4.
Základní fáze managementu rizika
16.5.
Operativní řízení rizika
17.
Projektové řízení
17.1.
Pojmy
17.2.
Podstata projektu a jeho struktura
17.3.
Plánování projektu
17.4.
Realizace projektu
17.5.
Předání a vyhodnocení projektu
17.6.
Projektové řízení a jeho vliv na organizační strukturu
17.6.1.
Organizační struktura vztahující se k projektu
17.6.2.
Organizační struktura firmy a pozice projektového řízení v ní
18.
Identita organizace
18.1.
Pojmy
18.2.
Identita a image firmy
18.3.
Kultura organizace
18.4.
Změny image organizace

Úryvek

"1. Proč se učit management
- obsahuje zobecnění zkušenosti několika tisíciletí
- dělí se na různé odborné oblasti
- vyhnutí se chybám
- ne vše lze získat osobní zkušeností – nutnost praxe
- management = řízení (manažer = ředitel)
- vývoj managementu: 1) manipulace
2) management – dbá na motivaci
– motivace = poskytování důvodů, proč pracovat
3) leadership – liší se od managementu v manipulaci
– vedení lidí = vysvětlování, jak práci dělat
4) coaching – řízení týmu

1.1 Co je to management
- Peter Drucker definuje management následovně:
„Management jsou úkoly. Management je disciplína, vědní obor. Ale management jsou
také lidé. Každý úspěch je úspěchem manažera. Každý neúspěch je neúspěchem manaže-
ra.“
- H. Koontz a H. Weihrich definují management následovně:
„Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují spo-
lečně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů.“
- Mullins popisuje kontext a činnosti managementu následovně:
- zaujímají místa v organizační struktuře, která má přikazovací (řídící) roli
- směřování ke stanoveným cílům a úkolům
- dosahování výsledků prostřednictvím druhých lidí
- užívání systémů a procedur

1.1.1 Definice managementu
- Management je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontro-lování, které směřuje k dosažení cílů organizace.

1.1.2 Základní manažerské aktivity (činnosti)
- plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování

1.2 Manažeři
- odpovídají za plnění takových úkolů, které vyžadují řízení dalších členů organizace

1.2.1 Manažerská hierarchie
1) top manažeři (vrcholoví manažeři) – předseda představenstva (nejména)
2) střední manažeři – ředitel podniku
3) operativní manažeři (manažeři první linie) – mistr na dílně"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či barevně. Součástí práce jsou schémata, rozsah čistého textu činí cca 79 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24369
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse