Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do pedagogiky mentálně postižených - slovensky

Úvod do pedagogiky mentálně postižených - slovensky

Kategorie: Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepis studijního materiálu z předmětu Pedagogika mentálně postižených. V textu jsou je stručně představeno, čím se PMP zabývá, co je jejím cílem a předmětem. Dále je zmíněna i historie této disciplíny, jaké jsou její pomocné vědy a metodologie. V neposlední řadě je text zaměřen i na příčiny a stupně mentální retardace a poruch.

Obsah

1.
Úvod do PMP
2.
Pomocné vědy
a) Přímé
b) Nepřímé
3.
Historický náčrt péče o mentálně postižené
a) Prvopospolná společnost
b) Feudální společnost
c) Seneca
d) Galenos
e) Hippokrates
f) Aristoteles a Plínius
g) Konfucius (Čína) a Zoroaster (Perzie)
h) Platter (Bombastus) a Paracelus
i) J. A. Komenský
j) Daniel Defoe
j) Carl Linné
j) J. H. Pestolazzi
k) I.Felbiger
l) Felix Voisin
m) Filip Pinel
n) J. G. Itard
o) E.Seguin
p) K. Slavoj Amerling
q) O.Decroli
r) M. Montessariová
s) K. Herfort
4.
Metodologie pedagogiky mentálně postižených
a) Výzkumné metody v PMP
b) Výzkumné metody zaměřené na formulování problému
c) Metody zaměřené na získávání empirických údajů
d) Metody zaměřené na zpracování záskaných výsledků
e) Výzkumné metody ve speciální pedagogice dělíme na
f) Dagnostika v V PMP
5.
Vztah speciálně-pedagogické diagnostiky a psychopedické diagnostiky
6.
Mnetální retardace
a) Nejčastější příčiny MR
b) Klasifikace MR
7.
Hraniční pásmo MR
a) Děti vychovně a sociálně zanedbané
b) Infantilní děti
c) Fyzicky oslabené a nemocné děti
d) Děti s lehkou mozkovou dysfunkcí
e) Děti s poruchami vědomí
f) Děti s neurotickými projevy
g) Děti s mozkovou obrnou
h) Děti se závažnými smyslovými poruchami
8.
Druhy mentální retardace
a) Oligofrénie
b) Demence
9.
Sociálně podmíněná MR
a) Formy oligofrénie a demence
b) Typy pligoférnie a demence

Úryvek

"NAJČASTEJŠIE PRÍČINY MR
a)exogénne faktory - z vonka
b)endogénne faktory - z vnútra
Vnútorné príčiny sú zakódované v systémoch pohlavných buniek, v spojená ktorých vzniká nový jedinec(genetické príčiny).
Vonkajšie činiteľe môžu pôsobiť počas celej gravidity, môžu ale nemusia spôsobiť mentálnu retardáciu.
Exogénne faktory delíme podľa doby pôsobenia na:
a)prenatálne - od počatia do pôrodu
b)perinatálne - tesne pred alebo počas priebehu pôrodu
c)postnatálne - po pôrode
(toto sa naučiť)
Najvážnejšie a najčastejšie príčiny MR
- prenatálne infekcie
- postnatálne infekcie (zápal mozgu)
- intoxikácia (otrava, drogy)
- toxoplazmóza
- mechanické poškodenie mozgu pri pôrode
- následky porúch výmeny látok rastu a výživy
- Dawnov syndróm
- fenilketúria
- makroskopické lézie mozgu
- novotvary
- anomália chromozómov
- nezrelosť nedonosené deti)
- vážne duševné poruchy

Výskyt mentálne postihnutých v populácii je zhruba 3%.
Možnosti prevencie vzniku MR
- žena najmenej 3 mesiace pred plánovaným otehotnením navštíviť lekára
- nastávajúca matka nemá požívať alkohol, nefajčiť
- správna výživa
- včas sa chrániť očkovaním pred infekčným ochorením(žltačka..)
- návšteva genetickej poradne
- neužívať lieky bez súhlasu lekára
- pravidelne navštevovať poradne pre tehotné

Mentálnu retardáciu chápeme ako trvalé poškodenie poznávacej činnosti. MR znamená zníženie rozumových schopností.
Pseudooligofrénia - mentálna retardácia(starší termín)
Hendikep - strata alebo obmedzenie príležitostí zúčastňovať sa na živote spoločnosti, tak ako ostatný členovia spoločnosti.
Dieťa s mentálnym postihnutím = je to vtedy, keď má znížené intelektové schopnosti
KLASIFIKÁCIA MR
Od roku 1992 nastúpila do platnosti desiata revízia medzinárodnej klasifikácie chorôb, spracovaná WHO
1)ĽAHKÁ MENTÁLNA RETARDÁCIA(IQ 50-60)F70
- dosahujú úroveň bežnej komunikácie, reč používajú účelne v každodennom živote. Sú schopný udržiavať konverzáciu a absolvovať jednoduchý rozhovor. Väčšina z nich zvyčajne dosiahne úplnú samostatnosť. Starajú sa sami o seba(jedlo, obliekanie, hygiena..).Hlavné problémy sa objavujú teoretických vedomostiach v škole. Väčšina detí má problém s čítaním a písaním. Ľahko ment. postihnutým prospieva výchova a vzdelávanie zamerané na rozvoj praktických zručností. Väčšina jedincov sa zamestná v ľahkej práci, ktorá vyžaduje skôr praktické ako teoretické schopnosti. V sociálnom kontexte , keď sa kladie väčší dôraz na teoretické vedomosti, nemusí ľahký stupeň MR spôsobovať vážne problémy. Dôsledky sa začnú prejavovať vtedy, ak je dieťa značne emocionálne nezrelé. Sú to problémy v oblasti výchovy, neschopnosti plniť manželské povinnosti, schopnosti získať alebo si udržať trvalé zamestnanie .Organická etiológia je prítomná u narastajúceho počtu detí. V individuálnej miere môžu byť prítomné aj pridružené choroby(autizmus, epilepsia..)
2)STREDNÁ MENTÁLNA RETARDÁCIA(IQ 35-49)F71
- u jedincov je výrazne obmedzená reč, jej používanie a chápanie. Oneskorená a obmedzená je aj schopnosť jedinca postarať sa o seba. Proces učenia je limitovaný. Niektoré deti zo stredného pásma sú schopné pri odbornom pedagogickom vedení osvojiť si základy čítania, písania, matematiky. V dospelosti sú jedinci schopný vykonávať jednoduchú manuálnu prácu. V dospelosti je zriedkakedy možný samostatný život. Preukázateľná je schopnosť k nadväzovaniu kontaktov. V komunikácii s druhými sa snažia o jednoduchú konverzáciu. Stredná MR = pomocné školy. Niektorý dosahujú vyššiu úroveň v úlohách senzomotorických ako aj verbálnych. U väčšiny jedincov so strednou MR je výskyt organického poškodenia mozgu. Prítomný býva autizmus alebo iné pervazívne poruchy. Vyskytujú sa trvalé postihnutia, neurologické ochorenia. Diagnostika je ťažká z dôvodu obmedzenej komunikácie s dieťaťom.
3)ŤAŽKÁ MENTÁLNA RETARDÁCIA(IQ 20-34)F72
- kategória je veľmi podobná stredne ťažkej MR. Týka sa to klinického obrazu a prítomnosti etiologického poškodenia mozgu. Väčšina jedincov trpí poruchami motoriky, alebo inými pridruženými vadami, ktoré poukazujú na prítomnosť organického poškodenia mozgu, alebo chybného vývoja centrálnej nervovej sústavy. Možnosti učenia sú veľmi obmedzené. Včasná intervencia a rehabilitačná starostlivosť môže významne prispieť k rozvoju rozumových schopností, komunikačných schopností, sebestačnosti."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8890
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse