Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vedení lidí

Vedení lidí


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma z ekonomie vedení lidí. Rozebírá teorie vedení lidí a motivace lidí.

Obsah

1.
Teorie vedení lidí
2.
Motivace lidí

Úryvek

"Nástroje řízení: 1) Přímé: - Ulehčují práci managerovy
- Jsou to např. pokyny, směrnice, instrukce

2) Nepřímé: - Ekonomické (základní a pohyblivé složky mezd)
- Neekonomické (uznání, pochvala)

Teorie vedení lidí

1) Teorie X: - Pracovník nemá rád své zaměstnání, je líný, snaží se práci vyhnout a je mu přítěží, je to nutnost k zajištění obživy
- Vedoucí pracovník musí zaměstnance neustále popohánět k práci, dávat mu pokyny a příkazy, uplatňuje se autoritativní až direktivní styl řízení

2) Teorie Y: - Pracovník má přirozený sklon k práci, práce je mu koníčkem, je odpovědný, aktivní a v práci nachází seberealizaci
- Vedoucí pracovník je koordinátorem, nemusí tak důsledně kontrolovat, styl řízení je demokratický a mírně liberální

Motivace lidí

- Je důležitou součástí vedení lidí
- Úkolem je sladit pracovní úsilí pracovníka se zájmy pracovního kolektivu firmy a osobních zájmů
- Teorie motivace zahrnuje poznání příčin motivace (Maslowova teorie hierarchie lidských potřeb) = je nezbytné uspokojit potřeby na nižší úrovni, než přejdeme k vyšším potřebám

- Zásady: - Uplatňovat hmotné a morální odměňování
- Předem seznámit pracovníky s cíli motivace
- Předcházet chybám a upozornit na ně
- Chválit před kolektivem, trestat mezi čtyřma očima
- Uplatňovat spravedlivost, nestrannost, přiměřenost

- Vymezení cílů motivace: - Úkolem je seznámit výkonné pracovníky s cíli podniku, aby měli jasné představy o záměrech firmy a abychom je pro ně získali
- Vedení za účelem dosažení stanovených cílů může být realizováno formou:
a) Příkazů
b) S využitím přesvědčování

- Faktory působící na výkonnost pracovníka:
1) Připravenost k výkonu: - Důležitá je motivace vlastní, vedoucích pracovníků i podřízených
- Pracovník chce pracovat
- Má stanovené cíle, kterých chce dosáhnout

2) Schopnost podávat výkon: - Psychické a fyzické předpoklady
- Kvalifikace
- Praxe"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5424785cad106.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vedeni_lidi.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse