Veřejná ekonomie


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Přehledné zápisky z přednášek veřejné ekonomie seznamují v úvodu se základními pojmy a východisky disciplíny. Probírají následně alokační, distribuční či regulační úlohu státu, poskytování veřejných statků a jeho efektivnost. Dále se zabývají problematikou rovnosti a spravedlnosti v kontextu fungování veřejné ekonomiky a otázkou zdanění.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Další základní pojmy
3.
Základní východiska
4.
Ekonomické základy moderního státu
5.
Alokační úloha státu a čisté kolektivní statky
6.
Alokační úloha státu a externality
7.
Alokační úloha státu a klesající náklady
8.
Distribuční úloha státu
9.
Regulační úloha státu
10.
Vládní selhání
11.
Zabezpečování veřejných statků
12.
Veřejně poskytované soukromé statky
13.
Nástroje pro omezení spotřeby veřejných statků
14.
Veřejné vs. soukromé poskytování statků
15.
Podmínky efektivnosti pro veřejné statky
16.
Efektivní vláda jako významný veřejný statek
17.
Pigouův přístup k efektivní nabídce KS
18.
Analýza dílčí rovnováhy
19.
Analýza celkové rovnováhy
20.
Soukromé náklady veřejných fondů
21.
Ještě k analýze dílčí rovnováhy
22.
Smíšené statky
23.
Buchananův model klubů
24.
Pseudotržní mechanismy projevování preferencí
25.
Rovnost a efektivnost
26.
Kritika kompenzačního principu
27.
Utilitarismus a rawlismus
28.
Rovnost a efektivnost – hodnocení programů
29.
Měření neefektivnosti
30.
Efektivnost veřejného sektoru
31.
Faktory ovlivňující efektivnost veřejného sektoru
32.
Public Private Partnership
33.
Zdanění a spravedlnost
34.
Horizontální spravedlnost
35.
Vertikální spravedlnost
36.
Vertikální spravedlnost – teorie stejné oběti
37.
Pojetí nadměrného daňového břemene
38.
Ekologické daně
39.
Majetkové daně
40.
Spotřební vs. příjmové daně
41.
Dotace
42.
Zákon o rozpočtových pravidlech
43.
Optimální zdanění

Úryvek

"Základní pojmy
Veřejná ekonomie je vědní disciplínou zkoumající strukturu, fungování a efektivnost té části ekonomiky
(národního hospodářství), která má neziskový charakter a je financována převážně z přerozdělovacích procesů.
Tuto část ekonomiky nazýváme veřejným sektorem.
Ekonomie veřejného sektoru zkoumá vztahy mezi veřejnými výdaji, zdaněním a chováním ekonomických subjektů.

Další základní pojmy
Veřejná politika:
1) Vědní disciplína
- nabízí poznávací instrumenty pomáhající porozumět vlastnostem společenských problémů (kriminalita, nezaměstnanost, přístup ke vzdělání, zdravotní péče …),jejich příčiny a následky, a najít nejlepší možná řešení. Zahrnuje a využívá mnoho dalších vědeckých disciplín.
2) Sociální praxe
- způsoby, jimiž se demokratické společnosti pokoušejí uvedené problémy identifikovat a řešit

Veřejná politika:
V obecném slova smyslu určuje veřejná politika celkovou koncepci a strategii státu, vlády a jejich orgánů při řešení veřejných záležitostí a problémů.
Objektem veřejné politiky není úplně celá společnost, ale většinou jen oblast veřejného sektoru a veřejných zájmů.

Základní východiska
Studium ekonomie veřejného sektoru můžeme rozdělit do tří oblastí:
a) poznání, ve kterých ekonomických aktivitách by se měl veřejný sektor angažovat a jak by měly být tyto aktivity organizovány
b) pochopení a předvídání následků vládních opatření
c) vyhodnocení alternativních opatření.
Rozlišování mezi analýzou následků vládní politiky (PE) a posouzením vhodnosti této politiky (NE) je důležité.

Pozitivní ekonomie:
- zajímá se nejen o následky příslušných vládních opatření, ale popisuje i chování veřejného sektoru a mechanismy, které vyvolaly zavedení příslušných vládních programů („co se bude dít“)
Normativní ekonomie:
- posuzování, do jaké míry konkrétní opatření vlády splňují určitá kritéria, cíle (-> ekonomie blahobytu) („co by se mělo stát“)
Oba postupy se vzájemně doplňují.

Základní skupiny důvodů neshody:
- první dvě spojeny s pozitivní analýzou
-> jak přesně definovat důsledky navrhovaného opatření
-> rozdílné názory na to, jak se ekonomika chová
- třetí skupina souvisí s normativní stránkou analýzy, s rozpory v hodnocení rozdílných hodnot

Ekonomické základy moderního státu
Rozsah, v němž se stát zapojuje do poskytování statků a služeb prostřednictvím rozpočtu, a druhy poskytovaných služeb, se liší u každého státu a mění se i s časem. Neexistuje jediné ekonomické odůvodnění státu.
Stát existuje spíše proto, aby s zabýval celou řadou různých problémů a zároveň při tom hraje řadu různých rolí, které se liší a někdy jsou i ve vzájemném rozporu.

Ekonomické základy moderního státu – Tržní selhání
_ vztahuje se na takové situace, v nichž podmínky nezbytné pro dosažení tržně efektivního řešení neexistují, nebo jsou
porušovány.
_ pokud je tržní systém ponechán sám sobě, není pravděpodobné, že bude fungovat efektivně.
_ veřejné statky, externality, nedokonalá konkurence, neúplné informace, nejistota.

Ekonomické základy moderního státu – Úlohy státu
R.A. Musgrave
-Alokační- intervence do alokační funkce trhu a tím tržní selhání napravit nebo zavést opatření kompenzující jeho účinky
-Distribuční- intervence pro takovou distribuci důchodů podle koncepce, kterou považuje za správnou a spravedlivou
-Stabilizační-- intervence, které použitím monetárních a fiskálních opatření snižují inflaci a nezaměstnanost a tím zvyšují blahobyt společnosti
Regulační -vytváření a prosazování tzv. smluvního práva a ve správě obecnějších zákonů (systému), které regulují individuální chování"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce je drobný graf.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50295c79a2a6c.zip (107 kB)
Nezabalený formát:
Verejna_ekonomie.doc (237 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse