Veřejná ekonomie

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Práce obsahuje kompletní soubor vypracovaných otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Veřejná ekonomie. Jednotlivé okruhy se podrobně věnují postavení a úloze veřejného sektoru, problematice veřejných statků a jejich efektivnosti, společenskému blahobytu, spolupráci veřejného a soukromého sektoru, nástrojům zdanění a jejich dopadům či teorii veřejné volby. Úplný přehled témat je zahrnut v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Postavení a úloha veřejného sektoru v ekonomice. Ekonomické základy moderního státu. Alokační, stabilizační, redistribuční a regulační úloha státu
1.1.
Postavení a úloha veřejného sektoru v ekonomice
1.2.
Rozsah veřejného sektoru v ekonomice – ukazatele
1.3.
Ekonomické základy moderního státu
1.4.
Tržní selhání
1.5.
Zdroje ve společném vlastnictví
1.6.
Čisté kolektivní statky
1.7.
Externality a smíšené statky
1.8.
Distribuční úloha státu
1.9.
Regulační úloha státu
1.10.
Stabilizační úloha státu
1.11.
Dva pohledy na úlohu vlády
1.11.1.
Normativní přístup
1.11.2.
Pozitivní přístup
2.
Veřejné statky vs. veřejně poskytované soukromé statky. Veřejné a soukromé poskytování kolektivních statků. Základní podmínky efektivnosti pro veřejné statky
2.1.
Definice veřejných statků
2.1.1.
Statky, jejichž výlučná spotřeba je nemožná
2.1.2.
Statky, jejichž výlučná spotřeba není žádoucí
2.2.
Částečně veřejné statky
2.3.
Neefektivnost soukromého sektoru při zajišťování veřejných statků
2.4.
Statky, u kterých je výlučnost spotřeby možná, ale nákladná
2.5.
Veřejně poskytované soukromé statky
2.6.
Veřejné statky a veřejně poskytované soukromé statky
2.7.
Veřejně poskytované soukromé statky
2.8.
Prostředky přidělování veřejných statků
2.8.1.
Jednotné dávky
2.8.2.
Čekání
2.9.
Vztahy mezi veřejným a soukromým poskytování statků, jejich změny
2.10.
Podmínky efektivnosti pro veřejné statky
3.
Ekonomická analýza čistých veřejných statků. Podstata a výstupy analýzy dílčí a celkové rovnováhy. Modely zabezpečování veřejných statků (Wicksell-Lindahl). Soukromé náklady veřejných fondů
3.1.
Čisté kolektivní statky
3.2.
Ekonomická analýza veřejných statků
3.2.1.
Poptávkové křivky pro veřejné statky
3.2.2.
Pigouův přístup
3.2.3.
Analýza dílčí rovnováhy
3.2.4.
Analýza celkové rovnováhy
3.3.
Wicksellův a Lindahlův model zabezpečování veřejných statků
3.4.
Soukromé náklady veřejných fondů
3.5.
Podmínka efektivnosti pro veřejné statky
4.
Ekonomická analýza statků: smíšené statky. Model klubů, model optimalizace smíšených statků. Pseudotržní mechanismy projevování preferencí. Alternativní modely veřejné spotřeby (Lindahlův model)
4.1.
Smíšené veřejné statky
4.2.
Buchananův model klubů
4.3.
Pseudotržní mechanismy projevování preferencí
4.3.1.
Jednoduchý model
4.3.2.
Charles Tiebout
4.3.3.
Procesy vyjevující poptávku: Clarke-Grovesův systém
4.3.4.
Procesy vyjevující poptávku: Groves-Ledyardův systém
4.4.
Alternativní modely veřejné spotřeby
4.4.1.
Lindahlův model
5.
Rovnost a efektivnost. Vztahy mezi rovností a efektivností. Pareto efektivnost a její omezení. Princip kompenzace. Měření neefektivnosti
5.1.
Rovnost a efektivnost
5.2.
Vztah rovnosti a efektivnosti
5.3.
Paretovská efektivnost
5.4.
Rozdělení příjmů
5.5.
Pareto efektivnost a princip kompenzace
5.6.
Měření neefektivnosti
6.
Společenská funkce blahobytu – její použití a kritika. Utilitarismus a rawlismus. Důsledky pro praxi. Problémy ekonomie blahobytu. Odvození společenské funkce blahobytu
6.1.
Křivka společenského užitku a rozdělení příjmů
6.2.
Volba v rámci společnosti
6.3.
Utilitarismus a rawlismus
6.4.
Problémy ekonomie blahobytu
6.5.
Odvození společenské funkce blahobytu
7.
Efektivnost ve veřejném sektoru. Příčiny neefektivnosti. Faktory ovlivňující efektivnost a jejich uplatnění. Efektivnost a objektivizace výdajů ve veřejném sektoru
7.1.
Pohled na efektivnost veřejného sektoru
7.2.
Faktory ovlivňující efektivnosti
7.2.1.
Vnější
7.2.2.
Vnitřní
7.3.
Objektivizace výdajů
7.4.
Vybrané problémy efektivnosti
8.
Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru při zajišťování veřejných statků. Formy a principy spolupráce. Přínosy a možná rizika
8.1.
Vývoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru, účinnost a cíl spolupráce
8.2.
Formy spolupráce při poskytování veřejných statků
8.2.1.
Principy racionálního postupu veřejného sektoru při spolupráci se sektorem soukromým
8.2.2.
Formy v praxi
8.3.
Public Private Partnership
8.3.1.
Charakteristika, definice
8.3.2.
Motivace
8.3.2.1.
Motivace soukromého sektoru
8.3.2.2.
Motivace veřejného sektoru
8.3.3.
Znaky projektů
8.3.4.
Přínosy projektů
9.
Daně jako nástroj redistribuce. Zdanění a efektivnost – vliv na spotřebu. Daňové dopady a důsledky zdanění, ovlivňující faktory. Přesun daní
9.1.
Daňové dopady a důsledky danění
9.1.1.
Funkce daní
9.1.2.
Daňové principy
9.2.
Zdanění a efektivnost – vliv na spotřebu
9.3.
Daně, jejichž náklady nesou spotřebitelé
9.4.
Rozdělení reakce na zdanění
9.5.
Daně, jejichž náklady nesou výrobci
9.6.
Daňové dopady, rozložení daňová zátěže
9.7.
Důchodový a substituční efekt
9.8.
Třídění daní
9.9.
Zdanění a efektivnost – dopad zdanění
9.10.
Přesun daní
9.11.
Vliv elasticity poptávky a nabídky
9.12.
Některé závěry
10.
Požadavky na daňový systém. Přístupy k daňové spravedlnosti. Použití paušálních versus nepaušálních (deformujících) daní. Podstata Ramseyova pravidla. Optimální zdanění
10.1.
Požadavky na daňový systém
10.2.
Hlavní přístupy
10.3.
Ekologické daně
10.4.
Majetkové daně
10.5.
Spotřební vs. příjmové daně
10.6.
Daně z příjmů obyvatelstva
10.7.
Optimální daňový systém
10.8.
Daňová spravedlnost
10.9.
Optimalita daňového systému v ČR
10.10.
Jaké daně pomohou ekonomice (Ramseyovo pravidlo)
10.11.
Optimální zdanění
10.12.
Optimální daňový systém
11.
Vliv typu daně na nadměrné daňové břemeno. Efekt ohlášení. Ekologické daně: vázanost daně na koupi a na užívání
11.1.
Vliv typu daně na nadměrné daňové břemeno
11.2.
Negativní nadměrné daňové břemeno
11.3.
Ekologické daně
11.4.
Majetkové daně
11.5.
Spotřební vs. příjmové daně
11.6.
Efekt ohlášení
11.7.
Ekologické daně: vázanost daně na koupi a na užívání
12.
Teorie veřejné volby. Politický trh. Analýza strany nabídky na politickém trhu. Analýza strany poptávky na politickém trhu. Volič jako racionální subjekt a racionální ignorant
12.1.
Veřejná volba
12.2.
Politický trh
12.3.
Analýza strany nabídky na politickém trhu
12.4.
Analýza strany poptávky na politickém trhu
13.
Teorie veřejné volby. Role zájmových skupin a byrokracie na politickém trhu. Niskanenův model vlivu byrokracie na efektivnost rozhodnutí. Downsova ekonomická teorie politiky
13.1.
Zájmové skupiny
13.2.
Byrokracie
13.3.
Niskanenův model vlivu byrokracie na efektivnost rozhodnutí
13.4.
Ekonomická teorie politiky
13.4.1.
Downsova ekonomická teorie politiky
14.
Teorie veřejné volby. Vybrané teoretické koncepce – teorie politického cyklu, dobývání renty, logrolling. Alternativní pravidla veřejné volby. Tvorba koalic
14.1.
Teorie politického cyklu
14.2.
Dobývání renty
14.3.
Logrolling
14.4.
Alternativní pravidla veřejné volby
14.4.1.
Pravidlo jednomyslné shody
14.4.2.
Většinová pravidla
14.5.
Tvorba koalic
15.
Role vlády ve veřejné volbě. Rozhodování o alokaci s účastí centrální vlády. Vznik mrtvé váhy v důsledku alokačního rozhodnutí vlády. Vliv vládního rozhodnutí na vznik úspor z rozsahu. Problém standardu
15.1.
Konstituční veřejná volba a racionalita společenské smlouvy
15.2.
Rozhodování o alokaci s účastí centrální vlády
15.3.
Vliv vládního rozhodnutí na vznik úspor z rozsahu
15.4.
Problém standardu

Úryvek

"1. Postavení a úloha veřejného sektoru v ekonomice. Ekonomické základy moderního státu. Alokační, stabilizační, redistribuční a regulační úloha státu. (Úplné základy, co je to veřejný sektor, proč existuje, jak se měří apod. Popsat jednotlivé úlohy státu. Dva pohledy na úlohu vlády: normativní a pozitivní přístup.)

Postavení a úloha veřejného sektoru v ekonomice

Veřejný sektor je významnou součástí ekonomiky ve všech demokratických státech světa. Zahrnuje činnosti a vztahy mezi různými subjekty, z nichž významnou úlohu hraje stát a jeho orgány. Oblast veřejného sektoru se řídí specifickými pravidly a principy rozhodování, které nejsou podmíněny pouze charakterem vlastnictví nebo tržním mechanismem, ale především zásadami kolektivního vyjednávání.

Veřejný sektor je nedílnou součástí smíšené ekonomiky, která je vlastně určitým kompromisem mezi ortodoxním pojetím úlohy tržní regulace a tržního mechanismu, a objektivní potřebou určité korekce různých tržních selhání prostřednictvím státu a jeho orgánů.

Základem moderní společnosti a její ekonomiky zůstává soukromé podnikání a individuální rozhodování jednotlivců, domácností, firem a institucí. Nicméně existují případy, kdy tržní mechanismus nedosahuje nejefektivnějšího výsledku.

Rozsah veřejného sektoru v ekonomice můžeme zjistit např. podle těchto ukazatelů:
• podíl veřejných výdajů na HDP
• podíl veřejných příjmů na HDP
• podle počtu pracovníků v veřejném sektoru
• ideální podíly nebo počty samozřejmě neexistují

Studium ekonomie veřejného sektoru můžeme rozdělit do tří oblastí:
a) poznání, ve kterých ekonomických aktivitách by se měl veřejný sektor angažovat a jak by měly být tyto aktivity organizovány
b) pochopení a předvídání následků vládních opatření
c) vyhodnocení alternativních opatření

Ekonomické základy moderního státu

Moderní státy poskytují prostřednictvím státního rozpočtu celou řadu služeb (bydlení, vzdělávání, ochrana a obrana, justice…). Rozsah, v němž se stát zapojuje do poskytování statků a služeb prostřednictvím rozpočtu, a druhy poskytovaných služeb, se liší u každého státu a mění se i s časem. Vyvstávají nám tím následující otázky:
• Proč státy poskytují právě ty druhy statků a služeb, které poskytují?
• Je na těchto statcích a službách něco zvláštního, co odůvodňuje jejich alokaci prostřednictvím rozpočtu veřejného sektoru?
• Jaké činnosti by měl stát prostřednictvím rozpočtu alokovat?

Neexistuje jediné ekonomické odůvodnění státu. Stát existuje spíše proto, aby se zabýval celou řadou různých problémů a zároveň při tom hraje řadu různých rolí, které se liší a někdy jsou i ve vzájemném rozporu .

Tržní selhání
Tržní selhání se vztahuje na takové situace, v nichž podmínky nezbytné pro dosažení tržně efektivního řešení neexistují, nebo jsou porušovány. Pokud je tržní systém ponechán sám sobě, není pravděpodobné, že bude fungovat efektivně.

Faktory způsobující neschopnost trhů dosahovat efektivních výstupů zahrnují:
a) existenci veřejných statků,
b) existenci externalit,
c) nedokonalou konkurenci,
d) neúplné informace,
e) nejistotu."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou grafy a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 86 stran.
Otázky jsou zpracované v rozsahu cca 4 až 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24317
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse