Veřejná ekonomikaKategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Přehledně strukturované zápisky z přednášek se zabývají tématem veřejné ekonomiky. Podrobný přehled dílčích témat je uveden v obsahu.

Obsah

1.
Veřejná ekonomika
2.
Definice veřejné ekonomiky
3.
Tržní selhání
4.
Poslání veřejné ekonomiky
5.
Ekonomické systémy
6.
Efektivnost, hospodárnost
7.
Veřejná ekonomie
8.
Úloha státu
9.
Oblasti zásahů státu a regulace
10.
Selhání trhu v podmínkách dokonalé konkurence
11.
Funkce státu v ekonomice
12.
Příčiny vládních selhání
13.
Vymezení a charakteristika sociálního státu
14.
Obecné funkce zabezpečované státem
15.
Specifické funkce státu
16.
Zaměření státních zásahů
17.
Teorie veřejné nabídky
18.
Aktéři procesu veřejné volby
19.
Přímá a nepřímá demokracie
20.
Pravidla hlasování
21.
Veřejný sektor a jeho struktura
22.
Členění veřejného sektoru
23.
Potřeby
24.
Faktory efektivnosti
25.
Přehled organizací působících v ČR
26.
Organizační složky (OS)
27.
Příspěvkové organizace (PO)
28.
Občanský sektor
29.
Veřejné finance
30.
Smysl veřejných financí a cíl
31.
Veřejné rozpočty a fondy centrální a územní úrovně
32.
Veřejné příjmy a veřejné výdaje
33.
Faktory ovlivňují růst veřejných výdajů
34.
Státní rozpočet
35.
Rozpočtový deficit
36.
Mimořádné fondy
37.
Mimorozpočtové fondy v ČR
38.
Rozpočtový proces
39.
Rozpočtová skladba
40.
Veřejná informatika
41.
Rozvoj informační společnosti
42.
Hlavní přínosy informačního systému
43.
Úskalí informačního systému
44.
Státní informační a komunikační politika
45.
Financování informační politiky ČR
46.
Legislativní rámec v oblasti informační politiky v ČR
47.
Instituce informační politiky v ČR
48.
Odpovědnost ministerstva informatiky
49.
Typologie nových vládních „e-služeb“
50.
Veřejné služby pro občany
51.
Veřejné služby pro podnikatelské subjekty
52.
3 základní pohledy na veřejnou správu
53.
Církve, politické strany
54.
Věcná problematika VS
55.
Soudnictví
56.
Výkon státní správy
57.
Institucionální uspořádání VS
58.
Působnost institucí VS
59.
Obsazování a uvolňování funkčních míst
60.
Volební systémy
61.
Druhy voleb
62.
Pojetí funkčních míst
63.
Činnosti ve VS

Úryvek

"Veřejná ekonomika
- je velmi široký pojem, související s úlohou státu v ekonomice. Uplatňovat tento pojem, zabývat se jeho vymezením a zkoumáním funkcí veřejné ekonomiky, problematikou její efektivnosti má smysl pouze v tržní ekonomice.
- veřejná ekonomika analyzuje výsledky hospodaření. Posuzování efektivnosti vynaložených nákladů je založeno, na rozdíl od soukromé ekonomiky, na přímém vyjádření získaného efektu.
- veřejné náklady jsou finančně kvantifikovatelné (v Kč vyjádřené náklady na mzdy, investice)
- ziskový efekt není finančně (peněžitě) kvantifikovatelný, protože veřejný efekt je vázán na uspokojení určité společenské potřeby. Praktické otázky veřejné ekonomiky jsou pak předmětem zájmu jednotlivých dílčích ekonomik.
- hovoříme o:
- ekonomice obrany, veřejné správy, justice, bezpečnosti, sociálního zabezpečení, organizací veřejného sektoru atp., kde dochází k produkci převážně veřejných statků a služeb
- dále se veřejná ekonomika zabývá i těmi částmi (segmenty, odvětvími) národního hospodářství, kde dochází ke snížení soukromého a veřejného a kde část tohoto segmentu či odvětví produkuje statky soukromé a část statky a služby veřejného charakteru.
- jde např. o ekonomiku školství, zdravotnictví, kultury, bydlení, technické infrastruktury, dopravy, životního prostředí, vědy a výzkumu, zemědělství, přírodních zdrojů apod.

Definice veřejné ekonomiky
- veřejnou ekonomiku můžeme definovat např. z hlediska mikro a makro struktury jejích subjektů, použitých nástrojů a participujících institucí. Rozlišujeme 4 hlavní části veřejné ekonomiky jako systém založený na provázanosti:
- veřejných financí - zejména alokace a redistribuce veřejných výdajů a veřejných příjmů
- veřejných informací - potřebných k určitému řízení, koordinaci, rozhodování
- veřejné kontrole
- veřejné správy - jako koordinátora, objednatele respektive producenta veřejných statků a veřejných služeb
- veřejného a občanského sektoru (a jejich organizací) s ostatními sektory národního hospodářství, tj. firmami a domácnostmi

Existence veřejné ekonomiky je zdůvodňována tržním selháním:
- dochází k problémům v neefektivní alokaci zdrojů jak u výrobců, tak u spotřebitelů
- to vede k problémům se spravedlivým rozdělováním důchodů a majetku a k nestabilitě hospodářství
- jsou nutné státní zásahy, které vedou ke zmírňování těchto problémů či k jejich řešení a dávají podnět pro vznik veřejného sektoru

Jako příčiny tržního selhání, jejichž důsledkem je existence veřejné ekonomiky můžeme označit těchto 8 jevů:
- nedokonalou konkurenci zboží a výrobních faktorů (tzn. kapitál, půda, práce), tendenci k monopolizaci trhu
- vznik monopolu, existenci přirozeného monopolu
- existenci tzn. veřejných statků, čistých a smíšených. Některé statky totiž nemohou být pro obyvatelstvo zajišťovány soukromým sektorem v požadované kvalitě a kvantitě v důsledku tzv. tržního selhání
- vznik externalit, tzn. přenášení užitku (pozitivní externality) nebo škody, jejichž odstranění si vyžaduje náklady (negativní externality), na jiné subjekty mimo trh
- nedostatek informací, podle nichž by se výrobci a spotřebitelé rozhodovali při alokaci svých zdrojů a dosáhli efektivní alokace
- nutnost hrát ohled na kvalitu životního prostředí, kvalitu lidského potenciálu, etiku
- potřebu zmírnit nerovnosti mezi subjekty, ke kterým přirozeně vede trh polarizací bohatství a chudoby
- nedostatečné využívání zdrojů a lidského potenciálu. Potřeba zabezpečit stabilní hospodářský růst, stabilitu zaměstnanosti, zmírnit inflaci

Posláním veřejné ekonomiky je proto zejména:
- předcházet důsledkům selhání trhu a řešit důsledky selhání trhu v ekonomickém růstu a sociálním rozvoji"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x522c8aa81bb1c.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Ve_ejn__spr_va_A.doc (142 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse