Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Veřejná obchodní společnost - slovensky

Veřejná obchodní společnost - slovensky

Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Slovensky psaná práce se zabývá veřejnou obchodní společností. V úvodu se autor věnuje všeobecné charakteristice, obchodnímu jménu a daňovým souvislostem veřejné obchodní společnosti. Dále se zaobírá založením a vznikem společnosti, právy a povinnostmi společníků a jejich ručením. Závěr pak pojednává o různých druzích zrušení a zániku společnosti.

Obsah

1.
Všeobecná charakteristika
1.1
Právní úprava
1.2
Pojmové znaky veřejné obchodní společnosti
2.
Obchodní jméno
2.1
Druhy obchodního jména
2.2
Převod a přechod obchodního jména
2.3
Ochrana obchodního jména
3.
Daňové souvislosti
4.
Založení a vznik veřejné obchodní společnosti
4.1
Společníci
4.2
Podmínky způsobilosti k účasti ve veřejné obchodní společnosti
4.2.1
Všeobecné podmínky
4.2.2
Překážky
4.2.3
Právnické osoby
4.3
Společenská smlouva veřejné obchodní společnosti
4.4
Zrušení společenské smlouvy
4.5
Důvod neplatnosti veřejné obchodní společnosti
4.6
Zápis do obchodního rejstříku
4.7
Obchodní rejstřík
4.7.1
Zapisované údaje
5.
Práva a povinnosti společníků
5.1
Vkladová povinnost
5.2
Právo na podíl na zisku
5.3
Povinnost společníka podílet se na ztrátě společnosti
5.4
Právo podílet se na obchodním vedení společnosti
5.5
Povinnost zdržet se konkurenčního jednání
6.
Statutární orgán veřejné obchodní společnosti
7.
Ručení společníků
8.
Zrušení a zánik veřejné obchodní společnosti
8.1
Zrušení veřejné obchodní společnosti bez právního nástupce
8.1.1
Obecné důvody dobrovolného zrušení
8.1.2
Zvláštní důvody dobrovolného zrušení
8.1.3
Důvody nuceného zrušení
8.1.3.1
Obecné důvody nuceného zrušení
8.1.3.2
Zvláštní důvody nuceného zrušení
8.2
Zánik veřejné obchodní společnosti

Úryvek

„2. Obchodné meno
Obchodné meno je názov, po ním je v.o.s. zapísaná do obchodného registru. Obchodné meno je možné rozlíšiť na kmeň (vlastné meno spoločnosti) a na dodatok označujúcu jej právnu formu.
Týmto povinným dodatkom je označenie „verejná obchodná spoločnosť“ alebo skratka „ver. obch. spol.“ alebo skratka „v.o.s.“. U tzv. osobnej firmy je pri tom možné, že keď firma obsahuje meno aspoň jedného zo spoločníkov, potom postačí dodatok „a spol.“.
Používanie dodatku „a spol.“ pri iných formách obchodných spoločností, ani pri združeniach osôb založených v Zmysle Občianskeho zákonníka (§ 20f až 20j, § 829 a nasl.) náš právny poriadok nepripúšťa.
V určitých prípadoch, akými sú napríklad vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, likvidácia spoločnosti a pod., je spoločnosť povinná uvádzaj aj dodatok označujúci jej aktuálny právny stav (napr. dodatok „v likvidácii“, „v konkurze“, „vo vyrovnaní“ a pod).
Verejná obchodná spoločnosť si môže vybrať iba jedinú podobu obchodného dodatku a tu si nechať zapísať do obchodného registra, pod týmto dodatkom je taktiež povinná činiť právne úkony.

2.1. Druhy obchodného mena
Čo sa týka tvorby obchodného mena v.o.s. musí mať dve zložky, a to obchodný kmeň a obligatórny dodatok.
Kmeň firmy môže byt osobný, vecný, fantazijný alebo zmiešaný, z toho plynie jeho rozdelenie obchodného mena na osobné, vecné, fantazijné alebo zmiešané.
Osobným menom sa rozumie také meno, kde je použité osobné meno fyzických osôb. Pokiaľ je súčasťou obchodného mena, meno spoločníka, ktorý prestal byť spoločníkom, môže v.o.s. naďalej používať jeho meno vo svojom obchodnom mene len s jeho súhlasom.
Vecné meno obsahuje obvykle odkaz na predmet podnikania alebo činnosti v.o.s..
Fantazijné meno – je čisto účelovo vymyslené, nemá žiaden reálny základ a jeho účelom býva obvykle iba upútať pozornosť.
Zmiešané meno – predstavuje obvykle kombináciu hore uvedených variant.

2.2. Prevod a prechod obchodného mena
Obchodné meno je možné previesť spolu s podnikom. Samostatný prevod mena bez podniku nie je prípustný. Je však prípustný prevod mena len pri prevode časti podniku, pokiaľ zostávajúca časť podniku zanikne likvidáciou.
Pokiaľ v.o.s. zanikne fúziou, prevodom imania na spoločníka alebo rozdelením, prechádza obchodné meno na nástupnický subjekt spolu s podnikom, ak právny nástupca obchodné meno prevezme. Pokiaľ však v.o.s. mení svoju právnu formu, musí byť uvedení dodatok mena v súlade s právnou formou po zmene právnej formy.

2.3. Ochrana obchodného mena
Obchodné meno podnikateľa ma absolútnu právnu ochranu. Meno podnikateľa ktoré bolo riadne zaregistrované, má pri svojej činnosti časovo neobmedzené právo používať toto meno. Pri porušení práv vyplývajúcich z ochrany obchodného mena, ten koho práva boli dotknuté môže požadovať podľa §12 obchod. zákonníka:
a) zničenie neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo k obchodnému menu alebo ich stiahnutia z obehu, alebo
b) zničenia materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva k obchodnému menu alebo hrozbe porušenia práva k obchodnému menu alebo hrozbe porušenia práva k obchodnému menu alebo ich stiahnutia z obehu,
c) poskytnutia informácií o pôvode a distribúcii tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu.
d) vydanie bezdôvodného obohatenia a primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch.
e) ak sa neoprávneným používaním obchodného mena spôsobila škoda, možno sa jej náhrady domáhať podľa tohto zákona. Ak nemožno určiť výšku náhrady inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola v čase neoprávneného použitia podľa licenčnej zmluvy zvyčajná.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18073
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse