Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejná správa - přednášky

Veřejná správa - přednášky


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text shrnuje velmi podrobné informace o fungování, struktuře vývoji a typech veřejné zprávy. Textu uvádí k teorii také historické příklady. Závěr je věnován vývoji veřejné správy v ČR.

Obsah

1.
Veřejná správa
1.1
Definice VS
1.2
Materiální a formální funkce státu
1.3
Vztah VS – politiky
2.
Historický vývoj veřejné správy
2.1
Antické Řecko, Řím
2.2
Středověk
2.3
Novověk - VB, kontinentální státy, Francie
2.4
Prusko, Habsburská monarchie, Liberární stát 19. st., Konstitucionalismus
2.5
Právní stát, správní věda
3.
Vývoj správní vědy a sociologie byrokracie
3.1
Merkantilismus, kameralistika
3.2
Tradiční a moderní přístup správní vědy
3.3
Max Weber – byrokracie, Henry Fayol - Škola vědeckého řízení
3.4
Frederick Taylor – zásady managementu
3.5
Public Administration School v USA – Woodrow Wilson
3.6
Robert Merton a ritualismus byrokracie
3.7
Herbert Simon – teorie omezené racionality
3.8
Michal Crozier – byrokratický fenomén
3.9
NPM – New Public Management (9) Koncepce Reinventing Government
3.10
Model státní služby – Británie, USA, Evropa
3.11
Typy úředníků ve VS + Systémy státní služby
4.
Subjekty a organizační principy veřejné správy
4.1
Základní subjekty VS, veřejná korporace, nadace, organizační útvary ve VS
4.2
Princip územní, věcný-odvětvový a funkční
4.3
Princip centralizace a decentralizace
4.4
Princip koncentrace a dekoncentrace
4.5
Princip kolegiální a monokratický
5.
Instituce veřejné správy
5.1
Stát – definice, pojetí státu, legitimita politické moci, funkce státu
5.2
Teorie vzniku státu, dělení státu
5.3
Model dělby moci v ČR
6.
Systémy místní správy a státní složky
6.1
Základní rozlišení ve vztahu místí správy a samosprávy
6.2
Typy správního uspořádání místní správy
6.3
Francie
6.4
Německo
6.5
Švédsko
6.6
VB
7.
Vývoj veřejné správy v českých zemích
7.1
Historický pohled na vývoj státní správy
7.2
Obecní zřízení v ČR – obec
7.3
Krajské zřízení ČR
7.4
Region

Úryvek

“3. Vývoj správní vědy

• 17. stol. merkantilismus: organizace vojska a výběr daní vyžaduje efektivní a organizovanou státní správu, jednající ve státním zájmu (Colber)  vytvořením centralizované a efektivní správy (další zásadou m. bylo využívání surovinových zdrojů, státní ovlivňování hospodářského systému …), merkantilismus byl silně založen na soběstačnosti státu, př. Francie – Colber – ministr Ludvíka XIV.

• 18. stol. kameralistika: disciplína zabývající se metodami racionální správy státu, racionálního hospodaření, základy účetnictví v podmínkách osvíceného absolutismu.

• 19. stol. konstituce správního práva a jeho studia

Dva hlavní přístupy správní vědy:
• Tradiční: legalistický přístup ke zkoumání, identifikace správní vědy s analýzou správního práva. Předmětem právní normy, dedukcí se interpretuje jejich výklad
 silný příklon k právu, analýza správního práva

• Moderní: správní věda je samostatný obor. Předmětem zkoumání je správa jako druh řízení, je analyzována nejen abstraktně, ale v konkrétních souvislostech. Metody také komparativní a induktivní. Multidisciplinární charakter (právo, teorie řízení, sociologie, psychologie).
 pro správní vědu jsou příslušné metody a způsoby zkoumání nejenom charakteristické pro právo, ale i pro teorii řízení, sociologii, psychologii

Max Weber – byrokratický stát
• Rozdíl mezi tradičním a racionálním panstvím se kryje s rozdílem mezi patrimoniální a byrokratickou správou
• Patrimoniální správa soustředěna kolem patriarchálního vztahu mezi pánem a klienty či poddanými. Souběh soukromého a veřejného (vlastnictví úřadu).
• Byrokratická správa rozhoduje podle neosobních norem věcného charakteru, jimž jsou podřízeni všichni. Představuje racionální a jediné možné řízení společnosti moderní doby.

Znaky moderní byrokracie - Weber (věcnost, racionalita)
• Byrokratická správa je nepřetržité vyřizování záležitostí na základě víceméně pevných a víceméně vyčerpávajících pravidel abstraktního charakteru
• Členové byrokratické aparátu mají pevně stanovené kompetence, jež jsou dány obsahem jejich kvalifikace
• Existuje princip úřední hierarchie, který umožňuje kontrolu a dohled vyšších úřadů nad nižšími a naopak právo odvolání či stížnosti nižších úřadů vůči vyšším
• Ovládnutí pravidel, na jejichž základě se rozhoduje, vyžaduje zpravidla odborné vyškolení. Znalost příslušných pravidel představuje základ specializovaného vědění úředníků
• Úřední jednání je fixováno písemnou formou, přičemž písemnou formou, přičemž písemná akta zhotovuje štáb podřízených úředníků
• Materiální správní prostředky nejsou ve vlastnictví úředníků. Úřední a soukromý majetek je oddělen, právě tak jako je oddělen úřad od bydliště úředníka. Podobně jednoznačně je ohraničena i pracovní doba úředníka ve vztahu k jeho volnému času

Důsledky pro postavení úředníka
• Výkon úřadu je pro úředníka hlavním zdrojem obživy. Neoficiální závazek věrnosti
• Úředník je jmenován nadřízenými, nikoli volen spravovanými
• Úředník požívá „stavovského ocenění“. Jeho postavení je garantováno předpisy a právně
• Faktická doživotnost úředního postavení
• Možnost kariéry a zakotvení jejího průběhu v předpisech
 Weber položil základ „administrativnímu státu“ – moderní stát, který se kryje s administrací. Weber = byrokracie a administrativní stát.

Administrativní stát:

Principy veřejné správy v administrativním státě:
- úkoly pro veřejnou správu vytyčují politici podle svých nejlepších představ a realizují je administrátoři v rámci svých možností
- veřejná správa stojí a padá s písemnými dokumenty a úřad je jejím rozumem a srdcem
- kontinuitu veřejné správy zabezpečují předpisy
- pravidla ve veřejné správě mají zpravidla buďto právní nebo technickou povahu a rovněž tak administrátoři se dělí podle toho, zda mají sklon a předpoklady ke spíše právnímu anebo spíše technickému řešení problémů
- úřady a úředníci jsou organizováni podle funkcí a hierarchie
- veřejné a soukromé zdroje jsou striktně odděleny, je nepřípustné zprivatizovat veřejnou správu v zájmu jejich funkcionářů či zaměstnanců
- funkcionáři a zaměstnanci plní své úkoly ve veřejné správě dobře tehdy, plní-li je jako své poslání a s vědomím vysoké odpovědnosti
- veřejný zájem je jediným dominantním zájmem ve veřejné správě"

Poznámka

Přednášky RNDr. PhDr. Kubálka PhD.. Obsahuje tabulky.
Text kompilačního charakteru, který čerpá definice také z mnoha internetových zdrojů: např. http://www.skolaekonom.cz/0X/data/la017/attach/VS2.ppt?PHPSESSID=drbxccke, http://www.strediskoczuhk.cz/doc/konspekt_na_vs.doc. a http://www.strediskoczuhk.cz/doc/tisk_na_vs.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16788
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse