Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejná správa - vypracované otázky

Veřejná správa - vypracované otázky

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované otázky seznamují se všemi oblastmi veřejné správy České republiky. Charakterizují ji, věnují se státu a dělbě jeho moci. Přibližují organizační uspořádání veřejné správy i její územně správní členění. Podrobně se zabývají územní samosprávou, její historií, popisují obce, kraje i jejich orgány. Dále se zaobírají kontrolou veřejné správy, zveřejňováním informací a představují systém eGovernment. Závěrečná otázka si všímá dokumentů, jejich členění, tvorbě a archivaci.

Obsah

1.
Veřejná správa (VS) v České republice
1.1.
Veřejný zájem
1.2.
Systém řízení společnosti
1.3.
Pojem správa
1.4.
Státní správa
1.5.
Prameny ke studiu VS
2.
Stát
2.1.
Znaky státu
2.2.
Funkce státu
2.3.
Státní moc
2.4.
Forma vlády
2.4.1.
Klasické státní formy
2.4.2.
Modifikované formy
2.5.
Stát a ústava
2.6.
Funkce moderní ústavy
2.7.
Ústavní pořádek
3.
Dělba moci
3.1.
Zákonodárná moc
3.2.
Obě komory
3.3.
Moc soudní
4.
Zákonodárný proces
4.1.
Sbírka zákonů
4.2.
Platnost a účinnost právních předpisů
4.3.
Právní řád a právní systém
5.
Moc výkonná
5.1.
Výkonné moci
5.2.
Prezident republiky
5.2.1.
Pravomoci
5.2.2.
Volba
5.3.
Vláda
5.4.
Legislativní rada vlády ČR
5.5.
NERV – národní ekonomická rada vlády
5.6.
Bezpečnostní rada států
5.7.
Rada hospodářské a sociální dohody
6.
Organizační uspořádání veřejné správy
6.1.
Členění
6.2.
Organizační uspořádání
6.3.
Kritéria
6.4.
Nositelé VS
6.5.
Vykonavatelé
6.6.
Působnost a pravomoc
6.7.
Veřejná správa
6.7.1.
Státní správa
6.7.2.
Samospráva
6.8.
Správní úřady mimo soustavu státní správy
6.9.
Správní úřady s celostátní působností
7.
Státní správa z územního pohledu
7.1.
Nepřímí vykonavatelé státní správy (SS)
7.2.
SS na místní úrovni
7.3.
Reforma
8.
Územně správní členění ČR
8.1.
Územně správní jednotky
8.2.
Správní hranice
8.3.
Sídelní kultura ČR
8.4.
Sociálně geografická regionalizace ČR
8.5.
Obec
8.6.
Velikostní kategorie obcí v ČR
9.
Samospráva obecně
9.1.
Základní charakteristiky
9.2.
Samospráva
9.3.
Charakteristické základy
10.
Územní samospráva
10.1.
Historický vývoj
10.2.
Mezníky
10.3.
Do samostatné působnosti kraje patří
10.4.
Přenesená působnost
10.5.
Orgány kraje
10.6.
Zastupitelstvo vždy zřizuje výbory
10.7.
Krajský úřad
10.8.
Působnost kraje
11.
Historické mezníky obecní samosprávy
11.1.
Obec
11.2.
Legislativní východisko
11.3.
Orgány obce
11.4.
Vznik obce
11.5.
Zánik obce
11.6.
Sdružení obcí
12.
Funkční místa ve veřejné správě
12.1.
Většinový, poměrný volební systém
13.
Zaměstnanecká místa ve veřejné správě
13.1.
Zaměstnanci obcí a krajů
13.2.
Zákon o úřednících
13.3.
Odměňování ve VS
14.
Kontrola a kontrolní systém VS
15.
Vnitřní kontrolní systém a veřejnoprávní kontrola
15.1.
Hlavní cíl finanční kontroly
15.2.
Odpovědnost za organizování, řízení
15.3.
Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly
15.4.
Interní audit
15.4.1.
Funkční nezávislost
16.
Informace o veřejné správě
16.1.
Informace
16.2.
Informační bezpečnost
16.3.
Právo na informace
16.4.
Zveřejněnou informací
16.5.
Úřední deska
17.
eGovernment
17.1.
Elektronizace VS
17.2.
Výhody elektronizace
17.3.
eGON
17.4.
Prvky a legislativní podpora eGovernmentu
18.
Tvorba a forma dokumentů ve VS
18.1.
Typy dokumentů
18.2.
Členění dokumentů podle hledisek
18.3.
Evidence a oběh dokumentů ve VS
18.4.
Archiválie
18.5.
Spisová služba
18.6.
Interní předpisy
18.7.
Archivnictví
18.8.
Archivní fond

Úryvek

"2. Stát (včetně jeho znaků – konstitutivní prvky), státní moc (suverenita, zdroj moci), formy vlády – způsob organizace státní moci. Tři základní „klasické“ státní formy. Stát a ústava. Vývoj ústavnosti v ČR po roce 1918 doposud. Funkce moderní ústavy. Ústavní pořádek.

Stát – je instituce mající universální charakter s obecně politickou formou organizace, jimiž veřejně vytváří a uplatňuje pravidla chování ve společnosti
- charakteristickým znakem státu jako instituce je institut státní moci
- konstitutivní prvky státu jsou státní území (princip teritoriality) a obyvatelstvo (princip personality) a disponuje státní mocí

Čtyři znaky státu:
1. Existence státní moci
2. Suverenita nad vlastním územím
3. Existence státního lidu
4. Mezinárodní uznání

Fce státu:
1. Vnitřní – hospodářská, ekonomická, sociální
2. Vnější – diplomacie, obrana, mezinárodní styky

subsidiarita – výkon státní moci přenesení blíže občanům

Státní moc – je sankcionovaná schopnost státu ovlivňovat subjekty společenských vztahů a jejich chování (a to i proti jejich vůli) legitimním právem. Je regulovaná právem.
- Moderní stát zakládá svou autoritu a moc na politické legitimitě (uznání jako politického subjektu společnosti) a legalitě (princip závaznosti jak pro členy společnosti, tak samotný stát).
- Suverenita státu

Forma vlády
Obecné principy a znaky:
1. způsob organizace státní moci (forma vlády)
2. fingování státní moci (státní režim)
3. vztahy mezi státem a jeho územními jednotkami anebo mezi ústředními a místními orgány

Klasické státní formy:
1. monarchie – vláda jednoho člověka
2. aristokracie – vláda skupiny
3. demokracie – vláda lidu

Formy vlády:
1. Monarchie – absolutní
- konstituční – parlamentní monarchie
- dualistická monarchie
2. Republika – parlamentní (ČR – dvoukomorový parlament)
- prezidentská

Modifikované formy:
1. neprezidentská (Francie, Rusko) – prezident má silné postavení
2. kancelářská (Německo) – předseda vlády má silné postavení
3. socialistická republika
4. totalitní formy (vůdce – nacismus)
5. konglomerát prvků monarchie a republiky (Malajsie, Spojené arabské emiráty)"

Poznámka

Vypracované otázky k ústní zkoušce z předmětu Veřejná správa na VŠB-TU, výchozím materiálem jsou skripta VŠB-TU od RNDr. Koláře a Ing. Vrábkové a materiály z přednášek Ing. Vrábkové.
Práce je částečně psaná v odrážkách. Rozsah jednotlivých otázek je 1 až 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21515
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse