Veřejné finance

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje v heslech druhy daní, financování rozpočtů obcí, krajů, tvoření organizačních složek a příspěvkových organizací ÚSC a státu a jejich financování, pojetí státního rozpočtu, jeho skladba, příjmy, výdaje. Dále obsahuje teorie vysvětlující veřejné finance, rozpočet EU.

Obsah

1.
Daňová spravedlnost
2.
Typy daní
2.1
Důchodové daně
2.1.1
Daně z důchodu jednotlivců
2.1.2
Daně z důchodu společností
2.2
Daně spotřební (daně ze spotřeby)
2.2.1
Univerzální
2.2.2
Selektivní spotřební daně
2.3
Majetkové daně
2.4
Základ daně
2.5
Dědická
2.6
Z nemovitostí
2.7
Silniční daň
2.8
Příjmy jiných typů
2.9
Podle uložení
2.10
Podle toku zboží
2.11
Podle výpočtu celní sazby
2.12
Z obchodně politického hlediska
3.
Fiskální federalismus
3.1
Proces fiskální decentralizace
3.2
Jakým způsobem se přenášejí fce na veřejný rozpočet?
3.2.1
Alokační
3.2.2
Redistribuční
3.2.3
Stabilizační
3.3
Jaké typy zdrojů veřejné finance mít?
3.4
Principy při přiřazení jednotlivým daňovým příjmům
3.5
Zásady financování decentralizovaných jednotek
3.6
Modely uspořádání rozpočtových soustav
3.6.1
Modely vertikální
3.6.2
Modely horizontální
3.7
Možnosti poskytování peněžních prostředků
3.7.1
Dotace, transfery
3.7.2
Poskytování účelových dotací
3.7.3
Decentralizované rozpočty
4.
Typy veřejných rozpočtů
4.1
Státní rozpočet (SR)
4.1.1
Definice:
4.1.2
Vlastnosti (atributy SR)
4.1.3
Zásady
4.1.4
Rozpočtový proces
4.1.4.1
Etapy rozpočtového procesu
4.1.2
Kroky Poslanecké sněmovny
4.1.3
Rozpis SR
4.1.4
Finance, které se užívají při rozpočtovém opatření
4.1.5
Vlastnosti prostředků
4.1.6
Závěrečná kontrola
4.1.7
Činnosti v rámci příslušného rozpočtového období
4.1.8
Rozpočtové opatření, jejich důvody
4.1.9
Rozpočtová skladba
4.1.9.1
Odpovědnostní hledisko = kapitolní
4.1.9.2
Hledisko druhové
4.1.9.3
Odvětvové hledisko
4.1.9.4
Konsolidační hledisko
5.
Platná rozpočtová skladba v ČR
5.1
Schéma SR ČR
5.2
Příjmy SR členění
5.2.1
Daňové příjmy
5.2.2
Nedaňové příjmy
5.2.3
Přijaté dotace (transfery)
5.2.4
Kapitálové příjmy
5.3
Všeobecná pokladní správa
5.3.1
Výdaje
5.3.2
Státní pokladna
5.4
Možnost vyrovnání SR
5.5
Problémy s rozpočtovým deficitem
6.
Fondy
6.1
Veřejné fondy
6.2
Vládní agentury
6.3
Majetkové a privatizační fondy
6.4
Svěřenecké fondy
6.5
Státní fondy
6.5.1
Fondy u Ministerstva kultury
6.5.2
Ministerstvo životního prostředí
6.5.3
Ministerstvo zemědělství
6.5.4
Ministerstvo dopravy
6.5.5
Ministerstvo pro místní rozvoj
6.6
Majetkové a privatizační fondy
7.
Rozpočty územních samosprávných celků
7.1
Některé pojmy
7.2
Zastupitelstvo obce
7.3
Návrh rozpočtů obcí
7.3.1
Příjmová strana rozpočtu obcí
7.3.1.1
Příjmy z daní
7.3.1.2
Příjmy s poplatků
7.3.2
Výdajová stránka rozpočtů obcí
7.4
Zadluženost obcí
7.5
Typy výdajů
7.6
Rozpočty samosprávných krajů
7.6.1
Příjmová stránka
7.6.2
Výdajová stránka
7.7
Rozpočty dobrovolných svazků obcí
7.7.1
Příjmy
7.8
Rozpočty regionálních rad regionu soudržnosti
7.9
Organizační složky(OS)
7.9.1
Organizační složky zřizované ÚSC
7.9.2
OS zřizované státem
7.10
Příspěvkové organizace (PO)
7.10.1
PO ÚSC
7.10.2
PO státu
8.
Nadnárodní veřejné rozpočty
8.1
Principy
8.2
Rozpočtová procedura
8.3
Dvoukolové schvalování (2 čtení)
8.4
Jak se rozpočet tvoří?
8.5
Podíl příjmu na rozpočtu
8.6
Jakým způsobem jsou rozděleny výdaje?
8.7
ČR –čistý příjemce, později plátce

Úryvek

“Nadnárodní veřejné rozpočty
Můžeme zařadit: OSN, NATO, my se budeme zabývat rozpočtem EU
Text na IIS - Principy, na základě kterých hospodaří EU
Principy
 Zásada jednotnosti, všeobecnosti – ať příjmy nebo výdaje mají být zachyceny v jednom rozpočtu, soustavně se evidují
 Princip (zásada) každoročnosti – každý rok se sestavuje nový rozpočet, pro rok 2007-2013 = na toto celé období je upraveno financování, hospodaření
Při schvalování rozpočtu se pracuje s pojmy jako: příděly na platby (co v daném roce se vydá z rozpočtu), příděly na závazky (mandatorní výdaje, vstupují do rozpočtů následujícího roku). Objem prostředků, které jsou určeny v rámci rozpočtu a představují příděly na platby (které skončily rokem 2006), maximální objem rozpočtu byl stanoven jako 1,27 % HNP členských zemí EU.
Pro rok 2007 – 2013 je stanoven jako 1,045% HNP
 Zásada vyrovnanosti rozpočtu – říká, že rozpočet musí být každoročně vyrovnaný, EU nemůže vytvářet dluh. Může se stát, že hospodaření je deficitní = při hospodaření v následujícím roce musí být deficit přednostně uhrazen. V případě, že naopak je každoroční hospodaření přebytkové (není cílem přebytky shromažďovat), také tyto přebytky vstupují do rozpočtu následujícího roku.
 Zásada úče.jednotky – rozpočet se schvaluje a hospodaření probíhá
 Zásada všeobecnosti – rozpočet jako bilance představuje pořád jeden fond, veškeré příjmy jsou příjmem rozpočtu a ty mohou být použity na výdaje
 Zásada přesného stanovení (nebo zásada specifikace položek, jakási struktura rozpočtu) – můžeme přirovnat ke strukturalizaci rozpočtu, kterou popisuje rozpočtová skladba.
Hledisko horizontální – části, které jsou na stejné úrovni, toto hledisko můžeme přirovnat k našemu kapitálovému členění. Je rozčleněn na sekce – je jich 8 – představují určitou kapitolu rozpočtu:

1/ EU parlament
2/ rada EU
3/ Evropská komise = největší
A) administrativní výdaje – pro činnost úřadu, administrativa
B) operativní (kooperační) výdaje – jsou poskytovány jiným subjektům
jednu část tvoří zemědělství, další strukturální operace strukturální politiky, vnější vztahy
4/ Evropský soudní dvůr
5/ Evropský úče.dvůr
6/ hospodářský a soc.výbor
7/ výbor regionů
8/ Evropský ombudsman
 Zásada řádného finančního hospodaření – požadavky na hospodárnost, užitečnost a účinnost
 Zásada průhlednosti – pro schválení rozpočtu je rozpočet zveřejňován, aby se s ním každý mohl seznámit

Rozpočtová procedura
1/ příprava = návrh programu – jednotlivé sekce mají povinnost předložit (do 1.7.) odhad svých příjmů a výdajů pro následující rok; evropská komise zpracovává rozpočet do 1.9. musí zpracovat návrh rozpočtu
2/ projednávání, schvalování = 2 orgány ho musí schválit: Evropský parlament a Rada ministrů (do určité míry to můžeme přirovnat k našemu schvalování, také ho musí schválit 2 orgány); každý orgán má jiné pravomoce; některý má větší část
Výdaje členěny na povinné (dříve přijaté příděly na závazky, zde má větší slova Rada ministrů) a nepovinné (nově se vkládají, parlament).
Dvoukolové schvalování (2 čtení):
1. kolo – rada ministrů, rozpočet postupuje do projednání Evr.parlamentu, dochází ke smírčím řízení
2. kolo – projednání změn (v případě, že dojde v 1 čtení k nesouladu těchto dvou orgánů, může dojít k tomu, že rozpočet nebude schválen a musí jít znovu ke schválení Evr.komisí)

Rozpočtové provizorium – pravidla přídělů na platby (měsíčně se z rozpočtu může vydávat 1/12 rozpočtu předcházejícího roku
Projednání = kontrolu provádí parlament a rada, pro hodnocení rozpočtu dává svolení Evropský uče. Dvůr – vyjadřuje stanovisko a pak vydává Evr.parlament jakési očenění =absolutorium evr.komisi za hospodaření s rozpočtem (hodnotí kvalitu rozpočtu)"

Poznámka

Jedná se o zpracované přednášky z 2. ročníku TU-VŠB Ostrava. Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14160
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse