Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Veřejné finance - otázky k SZZk

Veřejné finance - otázky k SZZk

Kategorie: Finance, Ekonomie, Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem 21 otázek ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejné finance. Úvodní otázka patří seznámení s daňovou politikou a daňovou strukturou v České republice. Poté autor zdůvodňuje reformy sociálního zabezpečení ve vyspělých evropských zemích. O veřejných příjmech, dluzích a financích pojednávají otázky šestá, sedmá a osmá. Dále autor otvírá problematiku řešení zadlužování státu a hledá odpověď na otázku, jak zefektivnit veřejné výdaje. Práce objasňuje pojmy daňová harmonizace a koordinace či konkurence a hledá příčiny deficitu státního rozpočtu, jemuž jsou věnovány další 2 otázky. Autor zpřehledňuje i soudobé trendy v oblasti veřejných financí a seznamuje se základními postupy veřejné volby. Následuje srovnání fungování sociálního zabezpečení mezi evropskými zeměmi a Českou republikou. Dále autor představuje základní daňové principy a způsoby řešení mezinárodního dvojího zdanění. Závěrečná část je o makro a mikroekonomických dopadech veřejných výdaje.

Obsah

1.Daňová politika, její cíle a nástroje
1.1
Veřejné rozpočty
1.2
Příjmová část veřejných rozpočtů
1.3
Prvky daňové techniky
1.4
Daňové reformy ve vyspělých zemích a v ČR.
2.
Daňová struktura ČR
2.1
Charakteristika daní
2.2
Základní prvky daňové techniky
3.
Daňový přesun za podmínek různých elasticit a různých typů daní
3.1
Dopady a faktory, které jej ovlivňují
4.
Důvody reforem sociálního zabezpečení ve vyspělých evropských zemích a v ČR. 1 Možnosti řešení problému růstu sociálních výdajů.
5.
Fiskální funkce veřejných příjmů
5.1
Využití funkcí veřejných příjmů
6.
Formy daňové optimalizace
6.1
Efektivnost zdanění a jeho účinky
7.
Hlavní příčiny a důsledky veřejného dluhu
7.2
Vývojové tendence ve vývoji veřejného dluhu ve vyspělých zemích a v ČR
8.
Míra decentralizace funkcí veřejných financí
9.
Možnosti, nástroje a způsoby řešení dluhového problému
9.1
Úspěšnost „protidluhové“ politiky na úrovni státu a na úrovni územní samosprávy.
10.
Problém efektivnosti veřejných výdajů
10.1
Input-outputové metody hodnocení veřejných výdajů
10.2
Problematika veřejných zakázek v ČR
11.
Procesy daňové harmonizace
11.1
Konkurence a koordinace
11.2
Přínosy a slabiny
12.
Příčiny, důsledky a možnosti řešení deficitu státního rozpočtu
13.
Rozpočtová a fiskální politika
13.1
Nástroje fiskální politiky
13.2
Účinnost fiskální politiky
14.
Rozpočtová soustava
14.1
Vztahy v rozpočtové soustavě
14.2
Význam a odlišnosti veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů
15.
Rozvoj veřejného financování a veřejného sektoru
16.
Soudobé trendy v oblasti veřejných financí
16.1
Proces harmonizace a koordinace daňových soustav v EU
17.
Specifika rozhodování v oblasti veřejných financí
17.1
Základní postupy veřejné volby
18.
Systémy financování sociálního zabezpečení, modely
19.
Základní daňové principy
20.
Základní pojmy mezinárodního zdanění příjmů
20.1
Způsoby řešení mezinárodního dvojího zdanění.
21.
Zhodnocení vývoje veřejných výdajů při využití nejvýznamnějších teorií růstu veřejných výdajů
21.1
Makro a mikroekonomické dopady veřejných výdajů

Úryvek

"Formy daňové optimalizace (transferové ceny, daňové a nedaňové náklady) efektivnost zdanění a jeho účinky (Lafferova křivka)

Daňová optimalizace

Daňová optimalizace je forma minimalizování velikosti své daňové povinnosti. Minimalizace daňové povinnosti je racionální ekonomické chování každého daňového subjektu. Stát s tímto chováním nejen počítá, ale snaží se ho i využít k tomu, aby nasměroval aktivitu daňového subjektu žádoucím směrem. Forma daňové optimalizace může být státem / zákonodárci očekávaná, i vítaná, ale může také mít formu až trestněprávních jednání daňových subjektů.


Daňová úspora

Daňová úspora vzniká tím, že daňový subjekt využívá možností snížení základu daně ( veličina ze které se daň vybírá.) a daně v rámci všech alternativních postupů stanovených daňovým zákonem. Případně všech povolených způsobů úpravy daňového základu při splnění zákonem stanovených podmínek.


Ke snížení základu daně lze u fyzických osob využít např. tyto položky.
• Dary, jejichž hodnota musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1000 korun, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje částkou 2000 korun.
• Úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby, max. ve výši 300 000 korun ročně. (Od roku 2008 mohou tento odpočet daňoví nerezidenti uplatnit pouze, pokud nejméně 90 % příjmů daňového nerezidenta má zdroj na území ČR.)
• Příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Částka, kterou lze odečíst se rovná celkově zaplaceným příspěvkům sníženým o 6000 korun. Max. výše činí 12 000 korun ročně.
• Pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho soukromé životní pojištění splňující zákonem dané podmínky, od roku 2008 také u pojištění od pojišťoven z EU a EHS. Max. lze ročně odečíst 12 000 korun.
• Členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci. Odečíst lze částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000 Kč za zdaňovací období.
• Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání nejvýše do částky 10000 korun ročně (zdravotně postižení 13000 korun, těžce zdravotně postižení 15000 korun
( dříve bylo možné optimalizovat společným zdaněním manželů)

Ke snížení základu daně lze u právnických osob využít např. tyto položky.
• Rezervy
• Odpisy
• Nákupy před koncem roku (Většina poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, dokáže optimalizovat výši základu daně, a to již v závěru kalendářního roku. Na konci roku realizují nákupy zásob a drobného majetku. Případně jen uhradí zálohu na pořízení zásob. Poplatník, který si v posledním kalendářním čtvrtletí předběžně vyčíslí, kolik je jeho základ daně (tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji, které ovlivňují základ daně) a zjistí, že by byla velká daňová povinnost, rozhodne o nákupu. Raději použije finanční prostředky na nákupy a předzásobení svého podniku než na úhradu daňové povinnosti.)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 92 stran. Rozsah jednotlivých otázek je v průměru 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19599
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse