Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejné finance, veřejná ekonomika a sociální systém - výpisky z přednášek

Veřejné finance, veřejná ekonomika a sociální systém - výpisky z přednášek


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek na téma veřejné finance. Uvádí definici veřejných financí, zabývá se jejich problémem a vývojem v čase. Dále se věnuje veřejným statkům, jejich třídění, a také externalitám. Popisuje rozpočtovou soustavu, veřejné příjmy a výdaje. Uvádí financování sociálního zabezpečení. Vše je zpracováno heslovitě, některá hesla jsou propracována detailněji.

Obsah

1.
Veřejné finance
1.1.
Problém , vývoj čase
1.2.
Tržní systém
1.3.
Státní zásahy do ekonomiky
1.3.1.
Příčiny vládních selhání
1.4.
Teorie veřejných financí
1.4.1.
Příčiny tržního selhání
1.5.
Trh a státní zásahy
1.5.1.
Netržní aktivity státu – k předcházení nebo zmírnění tržních selhání
1.6.
Státní zásahy¨
1.7.
Uspořádání státu
1.7.1.
Veřejná vláda a veřejná správa
1.7.2.
Veřejné rozpočty
1.7.3.
Veřejná správa
1.7.4.
Funkce státu
1.7.5.
Veřejný sektor ve smíšené ekonomice
2.
Statky, jejich třídění, veřejné statky, externality
2.1.
Třídění statků dle původu
2.2.
Externality
2.3.
Způsoby zabezpečování veřejných statků
2.4.
Velikost veřejného sektoru
2.5.
Efektivnost veřejného sektoru
2.6.
Vztahy mezi vstupy a výstupy veřejného sektoru
2.7.
Specifické postupy pro posuzování efektivnosti výdajů
3.
Veřejné rozhodování o netržních činnostech státu a územní samosprávy a způsobu jejich financování
3.1.
Veřejná volba
3.2.
Systémy zastupitelské demokracie
3.3.
Jednomyslná shoda
3.4.
Většinové pravidlo
3.5.
Volič medián
3.6.
Veřejný zájem
3.7.
Veřejné finance a jejich funkce
3.7.1.
Vztahové pojetí veřejných financí
3.7.2.
Funkce veřejných financí
4.
Rozpočtová soustava
4.1.
Stručně k historii fiskální doktríny v novověku
4.2.
Funkce veřejných financí:
4.3.
Soustava peněžních fondů je tvořena:
4.4.
Soustava veřejných rozpočtů
4.5.
Pojetí, funkce a struktura veřejného rozpočtu
4.6.
Mimorozpočtové fondy
4.7.
Rozpočtové zásady, rozpočtová skladba, rozpočtový proces
4.8.
Státní rozpočet
4.8.1.
Daňové příjmy veřejných rozpočtů
4.8.2.
Pravidla rozdělování jednotlivých druhů daní
4.9.
Rozpočtová soustava ČR
4.9.1.
Výdaje SR
4.9.2.
Příjmy SR
4.9.3.
Státní pokladna
4.9.4.
Státní finanční aktiva a pasiva
4.9.5.
Rozpočtový proces u SR ČR
4.9.6.
Specifika rozpočtů územní samosprávy v ČR
4.9.7.
Mimorozpočtové fondy
4.9.8.
Národní fond
4.9.9.
Fond veřejného zdravotního pojištění
4.9.10.
Fond národního majetku ČR + Pozemkový fond
5.
Veřejné výdaje
5.1.
Funkce veřejných výdajů
5.2.
Členění výdajů, struktura veřejných výdajů
5.3.
Teorie zdůvodňující růst veřejných výdajů
5.3.1.
Wagnerů zákon
5.3.2.
Teorie prahových efektů
5.3.3.
Teorie stupňovitého
5.3.4.
Baumolův zákon
5.4.
Faktory růstu veřejných výdajů
5.5.
Veřejné výdajové programy
5.6.
Efekty veřejných výdajů
5.7.
Efektivnost veřejných výdajů
5.8.
Důsledky veřejných výdajů
5.9.
Veřejný dluh
6.
Financování sociálního zabezpečení
6.1.
Principy sociální zabezpečení
6.2.
Historie sociální zabezpečení
6.3.
Modely sociální zabezpečení
6.4.
Nástroje financování sociálního zabezpečení:
6.5.
Podle metodiky EU se do sociálních výdajů zahrnují
6.6.
Metody sociálního zabezpečení:
6.7.
Financování veřejného sociálního zabezpečení
6.8.
Veřejný pilíř
6.8.1.
Sociální zabezpečení v ČR
7.
Veřejné příjmy
7.1.
Funkce VP
7.2.
Daňové příjmy, charakteristika daně
7.3.
Daňové reformy
7.4.
Daňová soustava ČR od roku 1993
7.5.
Neziskový sektor - členění, kritéria

Úryvek

"Struktura veřejných výdajů
mění se v čase v závislosti na změnách
-ekonomické a sociální struktury společnosti
-úlohy státu
ve stabilizační fiskální politice státu
Pro vývoj státního rozpočtu je typické, že dochází k relativnímu poklesu alokačních výdajů na nákupy zboží a služeb, dochází k růstu transferů
V posledních desetiletích roste podíl výdajů souvisejících se splácením veřejného dluhu = dluhová služba
Vývoj a struktura veřejných výdajů se analyzuje na úrovni státu

Vztahové pojetí veřejných financí- primárně využívá principy
-nenávratnosti – tím se liší od ostatních finančních vztahů
- neekvivalentnosti – není přímá vazby mezi příjmy a výdaji
- nedobrovolností – jsou podloženy legislativou
Za určitých okolností využívají i návratné finanční zdroje
Funkce veřejných financí
-alokační – spjata s existencí nutnosti zabezpečovat veřejné statky a řešit externality v důsledku selhání trhu. Přitom je nutné respektovat rozpočtové omezení dané vybranými finančními prostředky
- redistribuční – spojeno se sociálními cíli ( rovnost mezi jedinci, zmírnit nerovnosti mezi subjekty) Zajišťuje zejména:
 nepřímo – prostřednictvím progresivních daní
 vyšším zdaněním některého zboží, které spotřebovávají zejména vyšší příjmové vrstvy. Popřípadě dotováním ceny zboží, které kupují především nižší příjmové vrstvy
 přímo – prostřednictvím adresných sociálních peněžních transferů
- stabilizační funkce – využívá tvorby, rozdělení a použití peněžních fondů ke stabilizaci ekonomiky, makreokonomických velečin.

Od 30 let 20.století jsou využívány
- na straně příjmů státního rozpočtu progresivní důchodové daně jako automatické vestavěné stabilizátory
- na straně výdajů – výdaje na nákup zboží a služeb, prostřednictvím vládní poptávky působí na růst celkové agregátní poptávky.

Pro srovnání dynamiky veřejných výdajů v čase se používá ukazatel elasticity veřejných výdajů tab. 4.3. str. 206
Pro prostorové a časové srovnání objemu a struktury se využívají ukazatelé
- celkové výdaje, dílčí výdaje
- absolutní výše výdajů, relativní podíl výdajů
- výdaje v běžných cenách, výdaje ve stálých cenách
- dlouhodobý vývoj výdajů, krátkodobý vývoj výdajů

vývoj veřejných výdajů
Veřejné výdaje ve vyspělých zemí od konce 19st. Nepřetržitě rostou graf 4.1. str.208

Teorie zdůvodňující růst veřejných výdajů
Wagnerů zákon – zákon rostoucích veřejných a státních aktivit jako důsledek společenského vývoje. Je založen na tom, že podíl veřejných výdajů na národním důchodu roste s růstem důchodu na jednoho obyvatele s hospodářským rozvojem země.
Teorie prahových efektů – založena na maximálním možném zdanění, které společnost unese ve vztahu a vlivu určitých krizových jevů.
Teorie stupňovitého růstu – je založena na technologických změnách v předindustriálním období, v industriálním období v postindustriálním období, s jakoukoliv techn. změnou, nejdříve soukromý sektor (možnost reagovat) stát zvyšování veřejných výdajů, s každou změnou = dražší technologie = udržení kroku státem s trhem
Baumolův zákon - souvisí s relativním cenovým efektem Růst produktivity ze soukromého sektoru působí růst mezd.
Teorie státu blahobytu – představitelem A.C. Pigou. Je spjata s vymezením funkcí státu a s teoretickým rozpracováním redistribuční funkce veřejných financí.Má zajistit určitou životní úroveň všem občanům. Stát přebírá zabezpečení některých potřeb obyvatelstva, zajištění sociálních jistot

Faktory růstu veřejných výdajů – nepřetržitě rostou a mění se jejich struktura vlivem
- růstu produktivity práce, roste průměrný důchod, roste životní úroveň,
- situace na trhu práce – vývoj nezaměstnanosti – podpora
- demografické faktory – populační exploze – snížení porodnosti, stárnutí obyvatelstva
- míra nezaměstnanosti – struktura nezaměstnaných
- urbanizace – migrační vlny
- technický a technologický pokrok – růst cen vstupů do veřejného sektoru
- inflace – růst cen vstupů, potřeba valorizovat některé výdaje
- rozpočtové omezení – možnost zvyšovat daňový výnos a schopnost výběru daní
- demonstrační efekt – snaha vyrovnat se sousedním zemím
- vliv elasticity poptávky po veřejných statcích a soukromých statcích
- růst některých investic v soukromém sektoru – rozvoj infrastruktury v rámci veřejného sektoru
- politické a sociální vlivy – vládní populismus, vliv voliče"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 53 stran. Práce obsahuje schémata.
Práce kompilačního charakteru. Částečně čerpáno z:http://www.seminarky.cz/-14936; http://www.sos.unas.cz/Ke%20stazeni/3otdodatekSR.doc.; http://home.zcu.cz/~bidlojan/dtp/semestralka.doc; http://www.mrazek.scl.cz/tretak/VF_VESS.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14937
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse