Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Vliv hodnotové orientace na profesní aspirace studentek práva, psychologie a ekonomie - slovensky

Vliv hodnotové orientace na profesní aspirace studentek práva, psychologie a ekonomie - slovensky

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce se věnuje tématu hodnotových orientací z pohledu psychologie a vlivu hodnotových preferencí na profesní aspirace studentek s různým studijním zaměřením. Teoretická část se věnuje obecnému vymezení hodnotových orientací a jejich vztahu k aspiracím a seberealizaci. Zabývá se rovněž problematikou hodnotové orientace a životních cílů a jejich formování u studentů. Praktická část poté sleduje průběh a provádí vyhodnocení výsledků vlastního výzkumu zaměřeného na hodnotové orientace a jejich vliv na profesní aspirace u vysokoškolských studentech práva, psychologie a ekonomie, prováděného pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Hodnotová orientace a aspirace člověka
2.2.
Hodnotová orientace a metody jejího zjišťování
2.3.
Seberealizace a aspirace v procesu sebeaktualizace
2.3.1.
Vývoj sebevědomí
2.3.2.
Sebeuplatňování a profesionální orientace
2.3.3.
Vývoj seberealizace
2.3.4.
Aspirace
2.3.5.
Dynamika vzniku aspirací
2.3.6.
Aspirace v rámci procesů seberealizace a sebeaktualizace
2.4.
Vliv frustrace na procesy sebeaktualizace a aspirace
3.
Studenti a jejich hodnotová orientace
3.1.
Realizované výzkumy a jejich výsledky
3.2.
Studentky, jejich hodnoty a profesní aspirace
3.3.
Profily absolventů jednotlivých studijních zaměření a jejich současné reálné uplatnění na trhu
4.
Empirická část
4.1.
Cíl a hypotézy výzkumu
4.1.1.
Vymezení výzkumných cílů a úkolů
4.1.2.
Metody výzkumu a výzkumný vzorek
4.1.3.
Průběh výzkumu a rozhovorů
4.1.4.
Způsob zpracování výsledků
4.2.
Vyhodnocení a interpretace výsledků výzkumu
4.2.1.
Vyhodnocení výsledků z dotazníků
4.2.2.
Výsledky rozhovorů
4.3.
Předpoklady versus vyhodnocení výsledků
5.
Závěr
6.
Přílohy (dotazníky)

Úryvek

"A. TEORETICKÁ ČASŤ
1 HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA A AŠPIRÁCIE ČLOVEKA
1.1. Vymedzenie základných pojmov: (P.Hartl, H.Hartlová, 2000, s.51, 58, 187,192, 228, 282, 328, 442, 656)

Etymologické ponímanie hodnoty
Pojem hodnota je odvodený z gréckeho timé (cena, hodnota, odmena, pocta), alebo axía, axón – os, axis – os, vertikála a latinského valor. Na začiatku sa používal na označenie výmeny materiálnych vecí, ich úžitkovej (ceny) hodnoty (Sedláček – Novotný, 1948; Sokol,1998).
Veda, ktorá sa zaoberá pôvodom a povahou hodnôt, definovaním, systémom a hierarchizáciou hodnôt, ich vzájomnými vzťahmi i pomerom k spoločenským a kultúrnym faktorom sa nazýva axiológia, timológia, timetika (Sokol, 1998).

Hodnotová orientácia; je relatívne stály, sociálne podmienený, voliteľný vzťah človeka k súhrnu materiálneho a duchovného spoločenského bohatstva a ideálov, na ktoré sa pozerá ako na predmety, ciele alebo prostriedky uspokojovania životných potrieb.

Hodnota (value); vlastnosť, ktorú jedinec prisudzuje určitému objektu, situácii, udalosti, nejakej činnosti v spojitosti s uspokojovaním jeho potrieb a záujmov. Hodnota sa vytvára a postupne diferencuje v procese socializácie ako súčasť spoločenského vedomia. Hodnoty možno rozdeliť na
a) Pozitívne a negatívne (podľa toho, či sú žiadúce)
b) Absolútne a relatívne
c) Priame a nepriame
Hodnoty odrážajú kultúru spoločnosti.

Hierarchia hodnôt; (value system) usporiadaný systém hodnôt podľa dôležitosti, ktorý určuje najdôležitejšie postoje, životný štýl a morálku každého človeka.

Axiológia; (axoiology) = timológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá definovaním, systémom a hierarchizáciou hodnôt, ich vzťahov ku spoločnosti a štruktúre osobnosti.
Ašpirácie; sú životné ciele a s nimi spojená miera úsilia potrebná k ich dosiahnutiu.
Podľa K. Lewina je to úroveň vlastného výkonu, ktorý jedinec očakáva na základe predchádzajúceho výkonu v danej situácii.
Závisí na osobnostných dispozíciach, hodnotovej orientácii a aktuálnych okolnostiach, ktoré majú vplyv na stratégiu konania.
Fenomén úrovne ašpirácií bol skúmaný experimentálne ako dôsledok zážitkov úspechu a neúspechu na vytýčenie cieľov pri plnení určitých úloh (F.Hoppe, 1930) a stal sa neskôr jedným z inšpiračných zdrojov rozsiahleho výskumu motívov výkonu. Všeobecne možno povedať, že prežívanie úspechu úroveň ašpirácie zvyšuje, zatiaľ čo prežívanie neúspechu ju znižuje. R.Gouldová a S. K. Escalonová (1939, 1940) zistili dva typy osôb vystupujúcich vo výskumoch úrovne ašpirácie:
1. jedinci snažiaci sa o dosiahnutie úspechu
2. jedinci snažiaci sa vyhnúť neúspechu
Neúspešní ľudia mávajú sklon k nereálne vysokým alebo krajne nízkym ašpiráciám.
Ašpirácie, to je vlastne na cieľ zamerané konanie. Je to niečo, v čo človek dúfa, že to dokáže a uskutoční. Chápe sa aj ako túžba po niečom. Chápeme ju aj ako stupeň nárokov, ktoré človek kladie v prítomnosti, alebo budúcnosti na seba, svoj výkon, na svoju sebarealizáciu a sebautváranie, na svoje uplatnenie v osobnom živote a spoločnosti (Boroš, 1997).

Ašpiračná úroveň; (level of aspiration) je skutočná miera ašpirácie, očakávaná miera výkonu, či pozície, ktorú jedinec chce dosiahnúť. Za optimálnu ašpiračnú úroveň sa považuje stanovenie miery o niečo vyššie, ako bol predchádzajúci dosiahnutý výkon. Príliš ľahké ciele nemotivujú a príliš vysoké ciele demotivujú."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 60 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25424
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse