Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Všeobecná a vývojová psychologie na SŠ - slovensky

Všeobecná a vývojová psychologie na SŠ - slovensky

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zpracování prvních devíti otázek předmětu Všeobecná a vývojová psychologie na SŠ pro studijní obor Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy (externí bakalářský program Učitelství praktické přípravy). Po úvodní otázce zaměřené na metody psychologie jsou probrány determinanty psychiky a periodizace vývoje člověka. Další otázky se soustředí na poznávací a emoční procesy, strukturu osobnosti, náročné životní situace a nakonec je popsáno období pubery a adolescence z hlediska fyzického, psychického i sociálního.

Obsah

1.
Výzkumné metody psychologie
2.
Determinace psychiky
3.
Periodizace vývoje
4.
Poznávací procesy
5.
City
6.
Osobnost
7.
Chování člověka v náročných životních situacích
8.
Období puberty
9.
Období adolescence

Úryvek

"1. Výskumné metódy psychológie.
(Klasifikácia metód, charakteristika jednotlivých metód, ich využitie v školskej praxi).
Metódy – cesty poznania – sú spôsoby, pomocou ktorých poznávame predmet vedy. Metodológia – náuka o metódach – určuje metódy skúmania a pravidlá ich vedeckého použitia.
Metódy môžeme rozdeliť:
Pozorovanie – zisťujú sa ním a podrobne zaznamenávajú vonkajšie prejavy správania. Predmetom pozorovania sú úkony a výroky človeka v rozličných životných podmienkach.
Introspekcia – sebapozorovanie – premetom skúmania je vlastný duševný život a vlastné zážitky.
Extrospekcia – pozorovanie iných – skúmanie duševných javov iných ľudí sledovaním ich vonkajších prejavov. K vonkajším prejavom patria: pantomimika, mimika, gestikulácia, spôsob a obsah reči, vazoktomické zmeny (tlkot srdca, červenanie, blednutie).
Experiment – skúmanie pschických javov za vopred stanovených podmienok.
Laboratórny – uskutočňovaný v umelo vytvorenom prostredí (laboratóriu). Nevýhodou môže byť samotné laboratórium.
Prirodzený – koná sa v prirodzených podmienkach.
Terénny – prebieha priamo v teréne
Exploratíne metódy (anamnéza, rozhovor, dotazník) – sú to zisťovacie, prieskumné metódy
Anamnéza – na základe životopisu sa pomocou otázok zisťujú podmienky a okolnosti vývinu jedinca (psychický vývin a psychický stav , životné prostredie)
Rozhovor – pomocou vopred pripravených a cielených otázok získavame údaje na utvorenie si obraz o povahe človeka, jeho ideáloch, životnom štýle, postojoch, záujmoch
Dotazník – štandardné otázky, na kt respondent odpovedá písomne
Analýza produktov činnosti – vychádza z poznatku, že každý produkt človeka je poznamenaný osobnosťou tvorcu, prostredníctvom nich je možné skúmať psychiku. Najčastejšími zdrojmi sú zošity, denníky, chyby vo výkonoch.2.Determinácia psychiky.(Biologická, sociálna a kultúrna determinácia).
Determinácia = podmienenosť
Determinanty vývinu rozdeľujeme na vnútorné (vtedy hovoríme o biologickej determinácii) a vonkajšie (tvoria sociálne prostredie a kultúrne podmienky).
Biologická determinácia
Biologické determinanty – činnosť a vlastnosti nervovej sústavy a zmyslových orgánov, činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním, rast organizmu, telesný rast, biologické potreby a pudy, vrodenosť a dedičnosť.
Dedičnosť – tendencia organizmu zachovať a odovzdať znaky a vlastnosti z rodičovského pokolenia na potomstvo.
Nededia sa hotové znaky, priamo sa prenášajú len dedičné informácie (gény). Od génov závisia do istého stupňa všetky dôležité chemické štrukturálne a funkčné vlastnosti organizmu. Dedia sa napr. všeobecné druhové a rasové znaky, krvná skupina, telesné i duševné choroby a niektoré biologické determinanty vývinu psychiky človeka.
Zdedené predpoklady sú nevyhnutné pre individuálny výviny psychiky jednotlivca.
Sociálne prostredie a kultúra
Sociálna skúsenosť sa získava vždy v rámci určitého kultúrneho prostredia.
Sociálne prostredie – sú to ľudia samotní, spoločenské normy, ktorými sa v danom prostredí jednotlivci riadia a výtvory ľudskej kultúry a civilizácie s ktorými prichádza jedinec v priebehu života do styku.
Základné druhy sociálnej interakcie:
- vzťahy jedinec – jedinec
- vzťahy jedinec – spoločenské skupiny
Sociálnu determináciu určujú spoločenské normy platné v spoločenskom prostredí jednotlivca. Upravujú vzájomné vzťahy ľudí v danom spoločenskom prostredí.
Pojem sociálne prostredie vyjadruje súbor všetkých spoločenských podmienok života človeka, kt sa uskutočňuje vždy vo vnútri nejakej kultúry, kt je sociálnym prostredím produkovaná. Kultúra tak predstavuje hmotné a duchovné produkty spoločenského života.
Vplyvy kultúry sa v psychike človeka prejavujú priamo vo vzťahu človeka k rôznym predmetom kultúry i nepriamo, prostredníctvom sociálnych vzťahov.
Sociálne vplyvy kt formujú psychiku človeka sú predovšetkým vplyvy iných osôb, ich konanie, názory a vplyvy skupín, ku kt patrí na prvom mieste vplyv rodinného prostredia. Rodinné prostredie má rozhodujúci vplyv na psychiku človeka, pretože pôsobí v prvých fázach vývinu jedinca, keď sa vytvára jadro jeho osobnosti. Táto väzba je ovplyvňovaná emocionálne a vytvára tak silnú fixáciu dieťaťa na rodičov.
Sociálne vplyvy na ľudskú psychiku sú rozhodujúce, vytvárajú človeka človekom v zmysle spoločenskej bytosti, menia človeka - biologickú bytosť - na aktívneho príslušníka ľudskej spoločnosti.
Kultúra je produktom života ľudí spoločensky organizovaných. Pre človeka je kultúra tým čím je pre zviera príroda. Kultúra predstavuje hmotné a duchovné produkty spoločenského života.
V rôznych kultúrnych oblastiach sú rôzne kultúrne vzorce z kt je odvodzované správanie príslušníkov týchto kultúr a vyžaduje, aby jej príslušníci ich prijali a dodržiavali. Formujúce vplyvy kultúry sa prejavujú ako vzorce správania dospelých voči dieťaťu a vzorce správania charakteristické pre danú spoločnosť.
Tlak kultúry sa aktualizuje prevažne prostredníctvom rodiny v prvých rokoch života. Neskôr je to vplyv školy, vrstovníkov. Dieťa sa tým učí správať spoločensky uznávaným spôsobom záväzným pre jeho pohlavie.
Vzorce správania – spôsob konania, kt je uznávaný za normálny a prístupný v danej situácii.
Vzorce správania umožňujú vzájomné dorozumenie, vytvárajú regulárosť spoločenského života, umožňujú vzájomné prispôsobenie.
Kultúrne vzorce: obyčaje, mravy, zákony, tabu
Obyčaje – spoločenské normy s dlhodobou tradíciou, sú sankcionované najslabším spôsobom
Mravy – normy, ktorých nedodržiavanie vyvoláva silnejšie sankcie zo strany skupiny alebo jedinca
Zákony – normy, ktorých dodržiavanie je zabezpečované správnou a právnou cestou, sú sankcionované spoločensky pokutami a trestami, nedodržiavanie je pokladané za priestupok, prečin, zločin
Tabu – zvláštny prípad sociálnej normy, spájajú sa tu prísne zákazy sankcionované s naučeným silným odporom alebo zábranou
Zdrojom kontroly sociálneho správania je sebakontrola vychádzajúca z poňatia vlastného ja.
Skladá sa z:
- predstavy o tom ako nás chápu iní ľudia
- predstava o tom ako oceňujú náš vzhľad
- reakcia na toto predstavované hodnotenie
Modálna osobnosť – typický jedinec danej kultúry. Je teda typickým produktom určitej spoločnosti. Má tieto znaky:
- osobnosti kt sa objavujú štatisticky najčastejšie
- súbor spoločných typických vlastností vyskytujúcich sa u veľkého počtu jednotlivcov
- osobnosť kt najvýraznejšie vyjadruje podstatné hodnoty danej kultúry
Kritériom veľkosti pôsobenia skupiny na človeka je miera jeho konformizmu (súhlasnosti) so skupinou – ako sa stotožnil s požiadavkami skupiny.
Normy kt spoločnosť jedincovi prezentuje majú určité limity tolerancie a akékoľvek správanie, t nespadá do priestoru tejto tolerancie sa nazýva devivácia (odchýlka)."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27451
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse