Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Všeobecná státověda - okruhy pro PF UP Olomouc

Všeobecná státověda - okruhy pro PF UP Olomouc

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá všeobecnou státovědou. Věnuje se státu, státní moci, její legitimitě a legalitě, suverenitě lidu, moci ustavující a ustavené. Všímá si vzniku, zániku, trvání státu, kontinuity a diskontinuity, funkce a klasifikace ústav a pojmu konstitucionalismus. Sleduje problematiku struktury a obsahu ústavy, organizace státu, státních orgánů, způsobů ustanovování do funkcí, pravomoci a působnosti státního orgánu, státního občanství, suverenity, území. Uvádí témata územní svrchovanosti, územní výsosti, forem státu a jejich členění, jednoty a dělby moci z horizontálního a vertikálního hlediska, parlamentní, prezidentské a smíšené formy vlády. Rozebírá monarchii, stát unitární a regionální autonomii, konfederaci, federaci, základní práva a svobody, demokracie (reprezentativní, přímou). Rozpracovává volby, volební systémy, parlamentarismus, parlament, bikameralismus, pravomoci parlamentu a postavení jeho členů. Stejně podrobně probírá moc výkonnou a soudní. Závěr patří vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva.

Obsah

1.
Stát – pojem, znaky, funkce
2.
Státní moc, její legalita a legitimita
3.
Suverenita lidu, moc ustavující a ustavená
4.
Vznik, zánik a trvání státu, kontinuita a diskontinuita
4.1.
Vznik státu podle Jelínka
4.2.
Příčiny vzniku nového státu
4.3.
Období moderních států
5.
Pojem ústavy – klasifikace a funkce ústav, konstitucionalismus
5.1.
Funkce ústav
5.2.
Konstitucionalismus (teorie ústav)
5.3.
Druhy ústav z hlediska jejich typologie
6.
Struktura a obsah ústavy
6.1.
Obsahové náležitosti Ústavy
6.2.
Dělení ústav
6.3.
Obsah ústavy
6.3.1.
Model ústavního obsahu
7.
Organizace státu, státní orgány, způsoby ustanovování do funkcí
7.1.
Organizace státu
7.1.1.
Státní orgány
7.1.2.
Zvláštní složky organizace státu
7.1.3.
Státní organizace
8.
Pravomoc a působnost státního orgánu
8.1.
Hledisko typických právem vymezených státních činností
9.
Státní občanství - pojem, obsah, nabývání, pozbývání
10.
Státní suverenita – vývoj a obsah pojmu
10.1.
Vztah mezi státní suverenitou a územím
10.2.
Realizace
11.
Státní území – pojem, základní znaky, rozsah
11.1.
Problém fiktivních území
12.
Územní svrchovanost a územní výsost
12.1.
Vztah státní moc a území
12.2.
Princip teritoriality
12.3.
Závislé státní území
13.
Formy státu a jejich členění
13.1.
Monarchie a republika
13.2.
Pojem formy vlády
13.2.1.
Základní členění forem vlády
14.
Jednota a dělba moci – horizontální a vertikální hledisko
14.1.
Unitární stát a federace
14.2.
Konfederace (liga)
14.3.
Teorie dělby moci
15.
Parlamentní forma vlády, charakteristika a příklady
15.1.
Parlamentní monarchie
15.2.
Parlamentní republika
15.3.
Systém vlády parlamentu
16.
Prezidentská forma vlády, charakteristika a příklady
17.
Smíšené formy vlády - poloprezidentská forma vlády, kancléřská forma vlády
17.1.
Neoprezidentská forma vlády (ve Francouzské republice)
17.2.
Kancléřská republika SRN
17.3.
Švýcarská forma vlády shromáždění
18.
Monarchie - pojem, typy
18.1.
Parlamentní monarchie
18.2.
Dualistická monarchie
19.
Stát unitární a regionální autonomie
20.
Konfederace, pojem, znaky, odlišení od federace
21.
Federace, pojem, znaky, dělba kompetence, typologie federací
21.1.
Důvody a podmínky vzniku federace
21.2.
Smysl federalismu
22.
Základní práva a svobody – vývoj, ideové zdroje, charakteristika, občanské povinnosti
22.1.
Charakteristika základních práv a svobod
23.
Klasifikace základních práv a svobod
23.1.
Členění
23.2.
Úmluvy mezinárodního zakotvení práv
23.3.
Základní povinnosti
24.
Pojem a znaky demokracie, způsoby demokratického rozhodování
24.1.
Vládnutí v podmínkách právního státu
25.
Reprezentativní (zastupitelská) demokracie
26.
Přímá demokracie a její formy
26.1.
Referendum
26.2.
Recall (odvolání)
26.3.
Petice
27.
Volby – pojem, funkce, volební právo, principy
27.1.
Základní postupy
27.2.
Druhové odlišnosti voleb ve vztahu k jiným ustavovacím technikám
28.
Volební systémy – principy, rozdíly
28.1.
Znaky volebního systému
28.2.
Techniky volební reprezentace (volební systémy)
28.2.1.
Většinový systém
28.2.2.
Poměrný (proporcionální) systém
29.
Parlamentarismus, parlament, bikameralismus
29.1.
Zákonodárné orgány
30.
Pravomoci parlamentu a postavení jeho členů
30.1.
Základy právního postavení parlamentu
31.
Pojem a obsah moci výkonné, orgány moci výkonné, organizační struktura
31.1.
Koncepční typy vlád
31.2.
Charakteristika státní exekutivy, vládní a výkonné orgány moderního státu
32.
Principy organizace a činnosti moci výkonné
33.
Pojem, funkce a úkoly soudnictví
33.1.
Vývoj soudnictví
33.2.
Zásady organizace a fungování soudnictví
34.
Vláda - pojem, modely, ustavení, pravomoc
34.1.
Působnost, pravomoc a formy rozhodování vlády moderního státu
35.
Hlava státu - pojem, modely
35.1.
Hlava státu v monarchii
35.2.
Hlava státu v republice
35.3.
Ustavování
35.4.
Působnost a pravomoc
35.5.
Postavení hlavy státu v jednotlivých formách vlády
36.
Druhy soudů a soudnictví
36.1.
Obecné soudnictví
36.2.
Správní soudnictví
36.3.
Ústavní soudnictví
36.4.
Dělení podle stupňové soustavy
37.
Principy soudního rozhodování
38.
Nezávislost soudů a soudců
39.
Ústavní soudnictví - modely, pravomoc, typy kontroly
39.1.
Specializované ústavní soudnictví
40.
Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva

Úryvek

"39) Ústavní soudnictví - modely, pravomoc, typy kontroly

má pravomoc rozhodovat o souladu zákonů s ústavou – tato pravomoc vzniká až se vznikem psaných ústav. Původně šlo o tzv. Judical Review (difízní) ústavní soudnictví, kdy byl každý soud oprávněn rozhodovat o ústavnosti právních předpisů, zákony však neruší, jen se při řešení konkrétního sporu rozhodnou, zda teď či onen zákon nepoužije s tím, že jej nepoužije ani příště (precedens)
Specializované ústavní soudnictví je charakteristické tím, že pouze specializovaný soud má pravomoc posuzovat zákony.
Znaky ústavního soudnictví:
- abstraktní kontrola ústavnosti právních předpisů (aniž by vznikl spor)
- konkrétní kontrola na základě případu
- kompetenční spory mezi ústředními orgány státu
- spory ve federaci mezi federaci a členskými státy a čl. státy navzájem
- ústavní stížnosti (FO, PO se obrátí k ochraně ústavního soudu)
- rozhodování o ústavnosti politických stran
- rozhodování ve volebních věcech
- zbavení základních práv u FO
- souzení nejvyšších státní funkcionářů (zbavení mandátu, porušení ústavní povinnosti)

- spor musí být ukončený, hrozí bezprostřední zásah o práv jedince
- stěžovatel má procesní legitimaci, věc se musí bezprostředně týkat žalobce a žalovaného
- nesmí jít o smluvené, hrané spory
- věc musí být soudně řešitelná
Specializované ústavní soudnictví
- pouze specializovaný soud má pravomoc posuzovat zákony (obvykle ústavní)
- spojeno s normativní teorií (Československo, Rakousko, počátky už za Rakouska-Uherska)
- u nás pouze jeden ústavní soud – koncentrované ústavní soudnictví

Znaky ústavního soudnictví:
- abstraktní kontrola ústavnosti právních předpisů (nevznikl spor), následná x preventivní
- konkrétní kontrola na základě případu
- spory ve federaci mezi federaci a členskými státy a členskými státy navzájem
- ústavní stížnosti (FO, PO se obrátí k ochraně ústavního soudu) – omezeno lhůtami, významem problému, nutnost vyčerpat všechny řádné opravné prostředky
- rozhodování o ústavnosti politických stran
- rozhodování ve volebních věcech
- kompetenční spory mezi ústředními orgány státu
- zbavení základních práv u FO
- souzení nejvyšších státní funkcionářů (zbavení mandátu, porušení ústavní povinnosti"

Poznámka

Jedná se o vypracované okruhy do předmětu Všeobecná státověda (pro I. ročník právnická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci). Práce má převážně heslovitou formu. Nutná následná kontrola textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10528
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse