Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vybrané kapitoly z Církevních dějin

Vybrané kapitoly z Církevních dějin

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi rozsáhle věnuje osmnácti základním kapitolám, popisujícím vývoj církve od raného křesťanství až po současnou situaci po II. Vatikánském koncilu. Velmi obsáhle a přehledně informuje nejen o vývoji řádů, myšlenek i reformace, ale také misionářství i vztahu církve a koruny.

Obsah

1.
Kristus a apoštolové, církev v době apoštolské
1.1
Důkazy historické existence Ježíše Krista
1.2
Misijní cesty apoštola Pavla a pravděpodobný vznik jeho listů
1.3
Raně křesťanské spisy
2.
Církev ve starověku, vývoj na východě a západě
2.1
Doba apoštolských otců: r. 100 – 150
2.2
Doba církevních otců: r. 150 – 604
2.2.1
Čtyři velcí církevní otcové východní
2.2.2
Čtyři velcí církevní otcové západní
2.2.3
Další církevní otcové
2.3
Starokřesťanští bludaři
2.3.1
Gnostikové
2.3.2
Marción
2.3.3
Montanus
2.3.4
Enkratité
2.3.5
Ariáni
2.3.6
Manichejci
2.3.7
Pelagius
2.3.8
Monofyzité
2.3.9
Donatisté
2.3.10
Monotheleté
2.4
Pronásledování křesťanů v Římské říši
3.
Starověké ekumenické sněmy
3.1
Pět starověkých patriarchátů (tzv pentarchie)
3.2
Osm starověkých ekumenických sněmů
4.
Konstantin a Metoděj, křesťanství u Slovanů
5.
Středověké papežství, boj o investituru
5.1
Protagonisté boje
5.2
Výsledek bojů
6.
Východní schizma
6.1
Protagonisté schizmatu z latinské strany
6.2
Protagonisté schizmatu z řecké strany
6.3
Důvody schizmatu
6.4
Křížové výpravy
7.
Církevní řády a kongregace
7.1
Základní řehole
7.2
Řeholní společnosti - složky
7.3
Mužské řády
7.3.1
Rytířské řády
7.3.2
Křížovníci
7.3.3
Řeholní kanovníci
7.3.4
Mnišské řády
7.3.5
Žebravé řády
7.3.6
Řeholní klerikové
7.4
Mužské kongregace
7.5
Ženské řády
7.6
Ženské kongregace, společnosti a domy
8.
Česká církev 13.-14. století
8.1
Poslední Přemyslovci
8.2
Významní biskupové 13. stol.
8.3
Vzrůst dosavadních řeholí, vznik klášterů
8.4
Třetí řády
8.5
Dynastie Lucemburská
8.6
Markrabí moravští
8.7
Významní biskupové 14. stol.
8.8
Reformní kazatelé doby Karlovy
9.
Západní rozkol, konciliarismus
10.
Jan Hus a husitské hnutí
10.1
John Wyclif-Viklef
10.2
Jan Hus z Husince
10.3
Utrakvisté
10.4
Husitské strany
10.5
1420 čtyři pražské artikuly
10.6
Kompaktáta
10.7
1434 bitva u Lipan
11.
Protestantská reformace
11.1
Protagonisté doby reformace
11.1.1
Luther
11.1.2
Karel V. z rodu Habsburků
11.1.3
Papež Lev X.
11.1.4
Ulrich Zwingli
11.1.5
Jindřich VIII.
12.
Tridentský koncil a katolická reforma
12.1
Základní usnesení koncilu
12.2
Reformní papežové
12.3
Reformní biskupové
13.
Moravská církev na konci baroka
13.1
Významní olomoučtí biskupové 18. století
13.2
Významní panovníci 18. stol.
14.
Světové misie a unie
14.1
Čína
14.1
.1 Významní misionáři Dálného východu
14.2
Japonsko
14.3
Amerika
14.3.1
Významní misionáři Ameriky
14.4
Afrika
14.5
Austrálie
14.6
Oceánie
15.
Osvícenství a Velká francouzská revoluce
15.1
Hlavní představitelé osvícenství
15.1.1
Jean-Jacques Rousseau
15.1.2
Immanuel Kant
15.1.3
Denis Diderot
15.1.4
Jean Francois Arouet zv. Voltaire
15.2
Vídeňský kongres, obnovení církevního státu
16.
Církev v 19. století
16.1
I. vatikánský koncil
16.2
Dogma o papežské neomylnosti
16.3
Vznik starokatolické církve
16.4
Lev XIII. vydává sociální encykliku
17.
II. Vatikánský koncil, církev současnosti
17.1
Papež Jan XXIII. svolává koncil, 21. ekumenický, II. Vatikánský
17.1.1
Úkoly koncilu
17.1.2
Účastníci koncilu
17.1.3
Výsledky koncilu
17.1.4
Koncil zdůraznil
17.2
Hlavní životopisná data papeže Jana Pavla II.
17.3
Někteří významní teologové 20. stol.

Úryvek

“ 6. VÝCHODNÍ SCHIZMA.

Protagonisté schizmatu z latinské strany:
1. Papež Lev IX., vl. jménem Bruno z rodu hrabat z Egisheimu-Dagsburku (Alsasko), reformě církve přející papež, pontifikát 1049-1054
2. Humbert da Silva Candida, kardinál, hlavní představitel delegace západní církve do Konstantinopolu r. 1054, stejně inteligentní jako domýšlivý, reformě církve přející, ctižádostivý, sebevědomý, neústupný, v záležitostech východní církve jenom povrchně informovaný
3. Fridrich Lotrinský, papežův kancléř, pozdější papež Štěpán IX. (papežem 1057-1058), člen delegace západní církve do Konstantinopolu r. 1054, horlivý stoupenec reformy církve
4. Petr, arcibiskup z Amalfi (přístavní město v již. Itálii udržující čilé obchodní styky s Byzancí), člen delegace západní církve do Konstantinopolu r. 1054

Protagonisté schizmatu z řecké strany:
1. Konstantinos IX. Monomachos, byzantský císař (1042-1055), smířlivý, dohodě s papežem nakloněný
2. Michael Kerularios, konstantinopolský patriarcha v letech 1043-1058, ctižádostivý, vypočítavý, s politickými ambicemi, důsledný odpůrce dohody s latiníky, který se snažil dosáhnout nezávislosti na Římu. Posléze v r. 1058 upadl u cís. Isaakia I. Komnena do nemilosti a zemřel ve vyhnanství. Začátek 11. stol. jméno papeže již není vzpomínáno v diptychu (přímluvách) východní církve. Je to důsledek vsuvky filioque do vyznání víry v západní církvi (na Východě pokládáno za blud)
1053 Michael Kerularios dává uzavřít v Konstantinopolu kostely a kláštery západního obřadu
jaro 1054 do Konstantinopolu přichází papežská delegace vedená kard. Humbertem, aby urovnala vzájemné spory mezi církví latinskou a řeckou
1054,14.4. umírá papež Lev IX. a tím ztrácí mandát papežská delegace vedená kard. Humbertem. Sedisvakance trvala až do 13.4.1055, kdy byl zvolen nový papež Viktor II.
1054,16.7. pokládají papežští legáti před zraky lidu shromážděného k bohoslužbě v chrámu Hagia Sofia v Konstantinopolu na oltář exkomunikační bulu, kterou vylučují z církve patriarchu Kerularia a jeho stoupence
1054,24.7. synoda východní církve exkomunikuje papežské legáty, Humbertova bula je slavnostně spálena
1965,7.12. u příležitosti posledního zasedání II. vatikánského koncilu formální zrušení exkomunikace z r. 1054 na obou stranách

Důvody schizmatu:
a/ duchovní rozdíly mezi řeckou a latinskou civilizací
b/ oslabené vzájemné kontakty
c/ spor o církevní jurisdikci nad již. Itálií
d/ spory teologické (filioque = který z Otce i Syna vychází)
e/ spory liturgické (nekvašený chléb, Aleluja v postní době)
f/ spory disciplinární (kněžský celibát)
g/ jazykové problémy (nepřesné překlady listin)
h/ vzájemná zášť spojená s fantastickými obviněními

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY.
1073 se Palestiny zmocnili Turci
1095 papež Urban II. (1088-1099) vyhlašuje v Clermontu (již. Francie) křížovou výpravu na osvobození Božího hrobu
1096-1099 1. křížová výprava: dobyt Jeruzalém, založeno Království jeruzalémské a další malé křesťanské státy v okolí. Nejúspěšnější křížová výprava
1147-1149 2. křížová výprava: křesťanské vojsko zničeno v Malé Asii, krach výpravy přičten sv. Bernardovi z Clairvaux. Výpravy se zúčastnil český kníže a pozdější král Vladislav II.
1187 po prohrané bitvě u Hattinu (poblíž jez. Genezaretského) Jeruzalém ztracen
1189-1192 3. křížová výprava: po nešťastné smrti velitele výpravy cís. Fridricha Barbarossy (1190) se výprava rozpadla. Bylo však dosaženo příměří se sultánem Saladinem (1192) a tím nerušené možnosti putovat do Jeruzaléma
1202-1204 4. křížová výprava: místo do Svaté země táhnou křižáci na Byzanc a dobývají Konstantinopol (1204). Na troskách Byzantské říše zřizují latinské císařství (1204-1261). Tato zásadní politická chyba zapříčinila dodnes trvající nevraživost východního kléru proti latiníkům
1212 křížová výprava dětí: blouznivý podnik, který skončil naprostým fiaskem
1228-1229 5. křížová výprava pod císařem Fridrichem II.: diplomatickou cestou byl Jeruzalém na čas navrácen křesťanům
1244 Jeruzalém natrvalo ztracen
1248-1254 6.křížová výprava: vojsko pod vedením francouzského krále Ludvíka IX. poraženo v Egyptě
1270 7. křížová výprava: Ludvík IX. v Tunisu zemřel na mor, výprava se rozpadla
1291 křižáci ztrácejí Akko, svoji poslední pevnost v Palestině, konec křížových výprav

Uvažuj:
1. Je paradoxní, že roztržka mezi církví východní a západní r. 1054 způsobená lidským selháním byla výsledkem akce, která měla vést k celkovému urovnání. Ač exkomunikace původně zasáhla jenom jednotlivé osoby, nikoliv celá církevní společenství, přece se schizma postupně rozšířilo na všechny církve byzantského okruhu: Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajinu, Rusko a jejich misie. Církev se natrvalo rozdělila na západní (římskokatolickou) a východní (pravoslavnou, ortodoxní). Byl rozkol nevyhnutelný?
2. "Kdo je zapálen pro Boží zákon, připoj se k nám! Chceme svým bratřím pomoci. Jděte, a Pán bude s vámi. Obraťte zbraně, jimiž trestuhodně proléváte krev svých bratří, proti nepřátelům křesťanského jména a víry!... A pokud tam někdo v upřímné kajícnosti padne, může pevně věřit, že se mu dostane odpuštění." (Papež Urban II. 27.11.1095 na synodě v Clermontu)
3. Schvaluje církev násilné šíření víry? Kodex kanonického práva, kniha III, učitelský úřad církve, kán. 748 2 odpovídá: "Proti svému vlastnímu svědomí nesmí být lidé nikým nuceni k přijetí katolické víry."

Poznámka

Práce pro Katechetický kurz biskupství Ostravsko-opavského, Ostrava.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera758
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse