Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výchova mimo vyučování a ve volném čase

Výchova mimo vyučování a ve volném čase


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Seminární práce zaměřená na výchovu mimo vyučování nejprve stručně vymezuje volný čas dětí a upozorňuje na význam jeho pedagogického ovlivňování. Dále charakterizuje funkce a formy výchovy a vzdělávání v době mimo vyučování a instituce, které je zajišťují. Součástí práce jsou rovněž životopisné údaje autorky a některé její zkušenosti jako vychovatelky a učitelky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Volný čas dětí
3.
Výchova mimo vyučování
4.
Výchovně vzdělávací činnosti v době mimo vyučování
5.
Instituce pro výchovu v době mimo vyučování a ve volném čase
5.1.
Střediska volného času pro děti a mládež
5.2.
Domovy mládeže
5.3.
Preventivně výchovná péče
6.
Školní družina a školní klub
6.1.
Cíle, funkce a poslání ŠK
6.2.
Podmínky činnosti školní družiny
6.3.
Dokumentace ŠD
7.
Závěr
8.
Seznam literatury

Úryvek

"3. Výchova mimo vyučování

Na výchově dětí mimo vyučování se podílí rodina, škola, zařízení pro výchovu mimo vyučování. Pedagogické ovlivňování volného času, zejména výchova dětí v době mimo vyučování je významnou oblastí výchovného působení. Pomáhá dítěti racionálně využívat volného času, formuje hodnotné zájmy, kultivuje ho, rozvíjí specifické schopnosti a upevňuje žádoucí morální vlastnosti. Kvalitní využití volného času má značný význam z hlediska duševní hygieny dětí. Odráží se i ve studijních výsledcích žáků.

Funkce výchovy mimo vyučování
- výchovně vzdělávací funkce – prostřednictvím pestrých a zajímavých činností se děti motivují k žádoucímu využívání volného času, k získávání nových vědomostí, dovedností i návyků. Dochází k rozvoji poznávacích procesů. Úspěchy v zájmových činnostech přinášejí dětem pocit uspokojení, příležitost k seberealizaci.
- zdravotní funkce – střídání činností s různým charakterem ( práce x odpočinku, duševní x tělesné, organizované x spontání ) a usměrňování režimu dne, pomáhá u dítěte vytvářet zdravý životní styl. Zejména příležitost pobytu venku, kompenzuje dlouhé sezení při vyučování. Význam má i vedení dětí k dodržování hygieny a životosprávy, racionální výživy a nutnost děti seznámit s dodržováním zásad bezpečnosti u jednotlivých zájmových činností atd.
- sociální funkce – součástí sociální funkce výchovy mimo vyučování je nácvik komunikativních dovedností, rozvoj sociálních kompetencí a seznamování s pravidly společenského chování. Výchovně vzdělávací zařízení především školní družina má možnost vyrovnávat rozdíly mezi nestejnými materiálními nebo psychologickými podmínkami v rodinách. Pomáhají tím hlavně dětem z méně podnětného nebo z konfliktního rodinného prostředí.

4. Výchovně vzdělávací činnosti v době mimo vyučování

Jsou to činnosti tvořící součást volného času – odpočinkové, rekreační, zájmové, veřejně prospěšné. Také činnosti vyplývající z povinnosti dětí – sebeobslužné, příprava na vyučování … Všechny tyto aktivity jsou významné a navzájem se prolínají.
Odpočinkové a rekreační činnosti jsou klidné, pohybově i psychicky nenáročné.
Činnosti rekreační mají naopak charakter vydatné pohybové aktivity např. venku.
Děti jsou během školního vyučování vystaveny velké psychické zátěži proto je třeba kompenzovat tuto zátěž. K tomu slouží právě odpočinkové a rekreační činnosti. Pomáhají uvolňovat psychickou únavu, chrání žáky před přetěžováním.
Zájmové činnosti jsou cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Mají silný vliv na rozvoj osobností i na správnou společenskou orientaci. Úkolem pedagoga je rozvíjet zájmy žádoucí ( společenskovědní, pracovně technické, přírodovědné, ekologické, estetické, sportovní …. ) a eliminovat zájmy nežádoucí, které se neslučují s obecně platnými společenskými normami.
Pedagogicky motivovaná zájmová činnost vede ke společensky žádoucímu rozvoji osobnosti, talentu, aktivnímu životnímu stylu, naopak volný čas nenaplněný zájmem může být příčinou patologického chování.
Zájmy dětí se vyvíjejí, v předškolním věku u dětí převažuje zájem o činnost samotnou. Zájmy v mladším školním věku nejsou rozlišeny ještě dostatečně, proto dětem předkládáme širokou škálu zájmových činností, ze které si dítě může vybírat. S postupujícím věkem se zájmy prohlubují a specializují.
Zájmová činnost může být pravidelná ( zájmové útvary ) nebo příležitostná ( besedy, vycházky ). Může probíhat individuálně nebo ve skupinách.
Sebeobslužné a veřejně prospěšné činnosti se zaměřují na vedení žáků k samostatnosti v péči o vlastní osobu a osobní majetek. Jde o pěstování hygienických návyků, návyků kulturního chování a jednání s lidmi. Pro veřejně prospěšné činnosti platí pravidlo dobrovolnosti. Jedná se o takové činnosti, které prospívají ostatním. V dětském kolektivu např. pomoc spolužákovi, kamarádovi v různých situacích.
Příprava na vyučování jedná se o okruhy činností, které pomáhají žákům při plnění úkolů uložených školou ( procvičování, opakování, prohlubování a upevňování získaných poznatků z výuky zábavnou formou případně používání v praxi).

5. Instituce pro výchovu mimo vyučování a ve volném čase

Výchova ve volném čase probíhá z pravidla v rámci určité instituce, která svým typem definuje cíle působení, dobu a místo setkávání se s dětmi, možnosti spolupráce s dalšími odborníky.

5.1 Střediska volného času pro děti a mládež
jsou zřizovány jako jedna z možných forem středisek pro volný čas. Jejich úkolem je naplňovat rekreační a výchovně vzdělávací funkci širokou, zájmovou působností. Bývají zařazována do sítě škol a školských zařízení. Zřizovatelem může být školský úřad, obec, církev nebo soukromý subjekt.
Náplň činnosti
Pravidelná zájmová činnost je organizována v zájmových útvarech.
- kroužek je menší zájmový útvar jehož činnost směřuje z pravidla na vnitřní obohacení členů ( keramický kroužek, rybářský kroužek, sportovní kroužek )
- soubor je zájmový útvar jehož činnost směřuje zpravidla k veřejné produkci výsledků činnosti ( pěvecký, taneční, divadelní )
- klub je zájmový útvar s volnější organizační strukturou a s možnou převažující receptivní činnosti členů ( filmový klub )
- oddíl je zpravidla u tělovýchovných nebo turistických útvarů
- kurz je útvar s vymezenou délkou trvání. Většinou kratší než 1 rok. Jeho činnost směřuje k osvojení určitého množství vědomostí či dovedností ( kurz paličkování, vaření, výpočetní techniky)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28027
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse