Výchovná opatření


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce se zaměřuje na výchovná opatření žáka. Mezi ně patří pochvala nebo kázeňská opatření jako jsou například napomenutí třídního učitele, ředitelská důtka nebo vyloučení ze studia.

Obsah

1.
Pochvaly a jiná ocenění
2.
Kázeňská opatření

Úryvek

"Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a jiná ocenění, dále pak kázeňská opatření.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

1 Pochvaly a jiná ocenění

Pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitel školy. Pochvalou jsou oceněny zejména výborné studijní výsledky, práce nad rámec běžných žákovských povinností, úspěšná reprezentace školy v soutěžích, mimořádný čin, ...

Návrh na odměnění žáků mohou dát žáci, rodiče prostřednictvím školské rady a pedagogičtí pracovníci. Návrhy posuzuje pedagogická rada.

Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.

2 Kázeňská opatření

Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia a další kázeňská opatření, která nemají pro žáka právní důsledky: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy.

2.1 Napomenutí třídního učitele
Napomenutím třídního učitele jsou trestány menší přestupky proti školnímu řádu, tedy např. pozdní příchod, nedoložení důvodu absence v souladu se školním řádem, zapomínání pomůcek, nepřezutí, používání mobilního telefonu při hodinách, v případě absence 1 neomluvená hodina.

2.2 Třídní důtka
Třídní důtku uděluje třídní učitel za opakované drobné přestupky a za vážnější přestupky, tedy např. za nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, nedovolené opouštění areálu školy, neplnění povinností služeb, za neomluvenou absenci menšího rozsahu (2-3 hodin).

2.3 Důtka ředitele školy
Důtka ředitele školy je udělována v případě, že třídní důtka neměla žádoucí výchovný účinek a žák i nadále nerespektuje ustanovení školního řádu. Důtkou ředitele školy může být potrestána neomluvená absence většího rozsahu (od 4 do 7 hodin), kouření ve škole nebo na akcích pořádaných či spolupořádaných školou, vážné prohřešky proti zásadám slušného chování, svévolné poškozování majetku školy, neoprávněné zasahování do školních počítačů a sítě, falšování dokladů a omluvenek.
Důvodem pro udělení důtky ředitele školy jsou projevy šikany (na konci pololetí je snížena známka z chování), u žáků, kteří neplní povinnou školní docházku, je šikana důvodem pro udělení podmíněného vyloučení ze studia.
Udělení důtky ředitele není podmíněno předchozím udělením důtky třídního učitele."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541d6044ee27a.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kazenska_opatreni.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse