Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Výchovné cíle výuky dějepisu na střední škole v období První republiky a po r. 1989

Výchovné cíle výuky dějepisu na střední škole v období První republiky a po r. 1989

Kategorie: Historie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Diplomová práce pojednává o výchovných cílech výuky předmětu dějepis na středních školách poskytujících všeobecné vzdělání v období První republiky a po r. 1989. Metodou práce je komparace zvolených období.
V první části je charakterizováno prvorepublikové školství, na jehož pozadí výuka dějepisu probíhala, postavení, jaké měl dějepis ve školních osnovách a výchovné cíle výuky dějepisu.
Následující část je věnována výuce předmětu dějepis na našem území ve středním (neodborném) školství po r. 1989. Opět je nejprve krátce představen školní systém, specifikováno postavení dějepisu ve školních osnovách, včetně Standardů vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu. Část je zakončena vymezením cílů výuky předmětu dějepis.
Závěrečnou částí práce je komparace obou zvolených období v oblasti výchovných cílů výuky předmětu dějepis. Provedeno je i krátké všeobecné srovnání postavení předmětu dějepis a problematiky jeho výuky v období První republiky a po listopadu 1989.

Pozn.: Diplomová práce byla od vedoucího i oponenta hodnocena "výborně."

Obsah

1.
ÚVOD

2.
METODOLOGIE
2.
1. Metoda komparace
2.
Volba objektů komparace
2.
3. Cíl výzkumu a výzkumná otázka
2.
3. 1. Definice pojmů

3.
STAV BÁDÁNÍ A PRAMENNÁ ZÁKLADNA

4.
VÝCHOVNÉ CÍLE VÝUKY DĚJEPISU NA STŘEDNÍ ŠKOLE
V DOBĚ PRVNÍ REPUBLIKY
4.
1. Prvorepublikové školství
4.
1. 1. Školský systém
4.
1. 2. Školské reformy a právní úpravy školského systému
4.
1. 3. Preferované výchovné cíle
4.
2. Postavení dějepisu ve školních osnovách
4.
2. 1. Dějepis v prvorepublikovém středním školství
4.
2. 2. Výuka dějepisu
4.
2. 3. Vztah výuky dějepisu k příbuzným předmětům
4.
2. Hodinová dotace předmětu dějepis
4.
2. 5. Dějepisné osnovy
4.
3. Cíle výuky dějepisu
4.
3. 1. Všeobecné výchovné cíle ve středním školství
4.
3. 2. Výchovné cíle předmětu dějepis na střední škole

5.
VÝCHOVNÉ CÍLE VÝUKY DĚJEPISU NA SŠ PO R. 1989
5.
1. Školství po r. 1989
5.
1. 1. Ve zkratce o letech 1938 – 1989
5.
1. 2. Organizační struktura současného školství
5.
1. 3. Školské reformy a právní úpravy školského systému
5.
2. Dějepis po r. 1989
5.
2. 1. Postavení dějepisu mezi školními předměty
5.
2. 2. Problematika a trendy výuky dějepisu po r. 1989
5.
2. 3. Okruhy kmenového učiva historie ve Standardu
vzdělávání
5.
2. 4. Vzdělávací obsah dějepisu v Rámcovém vzdělávacím
programu
5.
3. Cíle výuky dějepisu na gymnáziu
5.
3. 1. Výchovné cíle gymnázia podle Standardu vzdělávání
5.
3. 2. Cíle předmětu dějepis podle Standardů vzdělávání
5.
3. 3. Výchovné cíle gymnázia podle Rámcového vzdělávacího programu
5.
3. 4. Cíle předmětu dějepis podle Rámcového vzdělávacího
programu
5.
3. Dějepis jako maturitní předmět a jeho funkce
5.
3. 6. Dějepis v Evropském kontextu

6.
KOMPARACE
6.
1. Dobová východiska, stav školství a postavení dějepisu
6.
2. Výchovné cíle dějepisu
6.
2. 1. Vzdělávací cíle výuky dějepisu na střední škole
6.
2. 2. Individuální a mravní cíle výuky dějepisu na střední škole
6.
2. 3. Sociální cíle výuky dějepisu na střední škole
6.
3. Shrnutí

7.
ZÁVĚR
8.
SEZNAM LITERATURY
9.
SEZNAM ZKRATEK
10.
SEZNAM PŘÍLOH, PŘÍLOHY

Úryvek

"Československá republika přejala systém rakousko – uherského školství, který zůstal s drobnými úpravami zachován až do druhé světové války. Od zavedení šestileté povinné školní docházky Johannem Ignazem Felbigerem r. 1774 existovaly tři typy základních škol – triviální v jednotlivých obcích, hlavní v krajských městech a normální v zemských městech. Na středním stupni školství stálo gymnázium. Od poloviny
19. století vznikají vedle klasických gymnázií matematicko – přírodovědné reálky.
R. 1869 bylo Hasnerovými zákony (též Květnový školský zákon) primární vzdělání prodlouženo na osmiletou povinnou školní docházku, reforma dala v rámci primárního vzdělání vzniknout škole skládající se z pětileté školy obecné a tříleté měšťanské (později občanské) školy.
Tab. č. 1: Organizační struktura prvorepublikového školství:

Prvních 5 let povinné školní docházky Navazující tři – čtyři roky školní docházky Závěrečné 3 - 4 roky školní docházky
Obecná škola (Vyšší) obecná škola
Občanská škola Učitelské ústavy
Střední odborné školství
Vyšší gymnázium*
Vyšší stupeň reálky*
Nižší gymnázia a nižší stupeň reálky*

* Studenti nižšího stupně gymnázia mohli na jeho vyšším stupni nastoupit na reálné gymnázium nebo pokračovat ve studiu klasického gymnázia. Studenti nižší reálky mohly na jejím vyšším stupni zvolit reformně reálné gymnázium nebo pokračovat v reálce.

V systému prvorepublikového školství se nachází již několik typů středních škol. Především jde o zmíněné klasické gymnázium. Gymnázia vznikají na našem území od poloviny 16. století. Původně byla šestiletá s dvouletou filozofickou nástavbou, připravující na vysokoškolské studium. Od poloviny 19. st. bylo Exner – Bonitzovou reformou prodlouženo na osmileté a rozčleněno na dva čtyřleté stupně (nižší a vyšší gymnázium). Studium na gymnáziu bylo ukončeno maturitní zkouškou. Název „klasické“ je odvozen od zaměření na klasické jazyky – latinu a řečtinu: Gymnázium zdůrazňuje „pěstování jazyků klasických a užívá jich k tomu, aby uvádělo žáky v přímý styk s kulturou řecko-římskou a tak je vedlo k přímému poznání souvislostí novodobé kultury se světem antickým; vyhovuje tím také potřebě studijních oborů vysokých škol.“
Dále jde o reálky: „Z původní přípravky pro činnost zejména v zemědělství
a průmyslu, eventuálně pro další studium na školách technického zaměření, se stala
r. 1868 sedmiletá všeobecně vzdělávací škola.“ V Rakousku – Uhersku jsou reálky zakládány od r. 1804. První reálka na našem území vznikla r. 1811 v Brně. Studium na reálné škole je členěno na nižší (4 roky) a vyšší (3 roky) a ukončeno maturitní zkouškou. Na reálkách se nevyučoval latinský a řecký jazyk, ale francouzština a další jazyk živý dle výběru na dané škole. Reálky byly zrušeny r. 1948."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30681
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse