Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vykazování dlouhodobého hmotného majetku

Vykazování dlouhodobého hmotného majetku

Kategorie: Účetnictví, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice právní úpravy účetní a daňové spotřeby dlouhodobého majetku, pro niž je charakteristické, že neprobíhá jednorázově, ale je rozložena do více období. Rozbor tématu otevírá vymezení a členění dlouhodobého hmotného majetku z účetního hlediska dle § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., které střídá objasnění metod jeho oceňování. Následující oddíl probírá povinnost, účel a charakter účetního odepisování dlouhodobého hmotného majetku a dotýká se i odepisování daňového. Závěrečná pasáž odkazuje na některé mezinárodní standardy vztahující se k dlouhodobému hmotnému majetku se zaměřením na standard IAS 16.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení dlouhodobého hmotného majetku (aktiv) dle zákona o účetnictví a § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
3.
Metody oceňování dlouhodobého hmotného majetku
4.
Odepisování dlouhodobého hmotného majetku
4.1.
Účetní odepisování
4.2.
Vymezení hmotného majetku pro účely odepisování
4.3.
Účetní a daňové odepisování
5.
Mezinárodní standardy vztahující se na dlouhodobý hmotný majetek
5.1.
IAS 16
5.2.
IFRS

Úryvek

"2. Vymezení dlohodobého hmotného majetku (aktiv) dle zákonu o účetnictví
Vymezení dlouhodobého hmotného majetku z účetního hlediska provádí v návaznosti na zákon o účetnictví § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Dle tohoto ustanovení se za dlouhodobý hmotný majetek považují:
- pozemky – všechny pozemky bez ohledu na výši ocenění (pokud nejsou zbožím)
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí – předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění a samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, musí být splněny povinnosti stanovené zákonem – princip významnosti a věrné a poctivé zobrazení majetku. Pokud nejsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí vykázány v této položce považují se za drobný hmotný majetek, který je účtován v zásobách
- stavby – bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti, patří sem: stavby - Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů - Například zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu - Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
- pěstitelské celky trvalých porostů – ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar, trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí
- dospělá zvířata a jejich skupiny – dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, musí být splněny povinnosti stanovené zákonem, především respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Pokud nejsou dospělá zvířata a jejich skupiny vykázány v této položce, jsou účtovány v zásobách
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání
- oceňovací rozdíl k nabytému majetku – obsahuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně 180 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně 15 let od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do výnosů. Neodepsaná část aktivního nebo pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku se jednorázově odepíše při vyřazení poslední složky dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – obsahuje krátkodobé i dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
- jiný dlouhodobý hmotný majetek – obsahuje bez ohledu na výši ocenění ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem, umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky kulturní památky, které upravuje Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, předměty kulturní hodnoty, které jsou obsaženy v Zákoně č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy, například zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru, často doslovně vychází z průběžně zmiňovaných předpisů, aniž je v textu přímo cituje.
Částečně zpracováno formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22741
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse