Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vymezení a historie managementu, rozhodování, plánování

Vymezení a historie managementu, rozhodování, plánování

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledně zpracované zápisky z managementu ve své první části nabízejí úvod do problematiky managementu a krátce seznamují s jeho historií. Druhý oddíl se k vývoji manažerských přístupů vrací podrobněji a mapuje historická pojetí managementu od počátku 20. století po 80. léta. Třetí oddíl se soustředí na téma rozhodování, kde se věnuje struktuře, postupům, pravidlům, kvalitě, bariérám a nástrojům rozhodování včetně rozhodování za rizika či nejistoty. Poslední část se krátce soustředí na plánování a jeho aspekty.

Obsah

1.
Vymezení managementu
1.1.
Významy pojmu management
1.2.
Podstata a historie managementu
1.3.
Postavení manažera v organizaci
1.4.
Úrovně managementu
1.5.
Vnitřní a vnější podmínky organizace
1.6.
Management a podnikání
1.7.
Recept úspěchu
1.8.
Odpovědnost, hybné síly, ovlivnění situace
1.9.
Etapy managementu
1.10.
Vývoj managementu ve 20. století
1.10.1.
Historický kontext
1.10.2.
USA a Evropa jako centra rozvoje managementu
1.10.3.
Vědecký management
1.10.3.1.
F. W. Taylor
1.10.3.2.
H. Gantt
1.10.3.3.
Gilbrethovi, Emerson
1.10.3.4.
H. Ford
1.10.4.
Evropská škola vědeckého managementu
1.10.4.1.
Administrativní management
1.10.4.2.
Byrokratický management
1.10.4.3.
Plánovitý přístup k managementu
1.10.4.4.
Česká škola vědeckého managementu
2.
Historický vývoj novodobého managementu
2.1.
Přehled přístupů
2.2.
Vědecký management
2.2.1.
Taylorismus
2.2.1.1.
F. W. Taylor
2.2.1.2.
H. Ford
2.2.1.3.
H. Gantt
2.2.1.4.
Gilbrethovi
2.2.1.5.
H. Emerson
2.2.2.
Evropská škola vědeckého managementu
2.2.2.1.
Administrativní management
2.2.2.2.
Byrokratický management
2.2.2.3.
Plánovitý přístup k managementu
2.2.2.4.
Česká škola vědeckého management
2.3.
Škola Human Relations
2.3.1.
Přehled přístupů
2.3.2.
E. Mayo
2.3.3.
L. Gilbreth
2.3.4.
A. Maslow
2.3.5.
F. Herzberg
2.3.6.
D. McGregor
2.4.
Manažerský vědecký přístup
2.4.1.
Procesní
2.4.2.
Systémové přístupy
2.4.3.
Kvantitativní
2.4.4.
Situační
2.5.
Pragmatické (empirické) přístupy
3.
Rozhodování
3.1.
Vymezení, rozdělení
3.2.
Dvě stránky rozhodování
3.3.
Teorie rozhodování
3.4.
Základní pojmy teorie rozhodování
3.5.
Funkce užitku
3.6.
Rozhodovací problém
3.7.
Struktura rozhodovacích procesů
3.8.
Strukturovanost rozhodovacích problémů
3.9.
Rozhodovací problémy podle úrovně řízení
3.10.
Faktory postupů a nástrojů rozhodování
3.11.
Prvky rozhodovacího procesu
3.12.
Rozhodování za jistoty
3.13.
Rozhodování za rizika
3.13.1.
Rozhodování za rizika
3.13.2.
Dimenze rizik
3.13.3.
Postoj k riziku
3.13.4.
Nástroje stanovení dopadů rizikových variant
3.13.5.
Nástroje redukce souboru rizikových variant
3.13.6.
Nástroje hodnocení a volby rizikových variant
3.14.
Pravidla rozhodování
3.14.1.
Za rizika
3.14.2.
Za nejistoty
3.15.
Modely rozhodovatele
3.15.1.
Racionálně ekonomický model
3.15.2.
Administrativní model
3.16.
Krizové řízení
3.17.
Kvalita rozhodování
3.18.
Bariéry rozhodování
3.19.
Informace pro rozhodování
3.20.
Počítače v rozhodování
3.21.
Expertní systémy
4.
Plánování
4.1.
Vymezení
4.2.
Aspekty plánování
4.3.
Cíle
4.4.
Postup při sestavování plánů
4.5.
Členění plánů
4.6.
Jak stanovovat cíle
4.7.
Konflikty mezi cíli
4.8.
Měřítka cílů
4.9.
Akce, zdroje, implementace
4.10.
Shrnutí

Úryvek

"management – nejobecněji lze charakterizovat jako souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena fce organizace
s pojmem „management“ se můžeme setkat v trojím významu:
1. specifická aktivita – bráno jako významný činitel v dnešní době (v český ekvivalent „řízení“); organizace, aby byla úspěšná musí být správně řízena -> tři skupiny manažerů:
- 1. sk. zdůrazňuje složky, kt. tvoří náplň manažerské profese = management = „soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, kt. vedoucí pracovníci /manažeři) užívají k zvládnutí specifických činností + také rozhodování, plánování, kontrola, organizování, motivování, komunikace apod.
- 2. sk. – management = „umění dosáhnout vytyčeného cíle – aby lidé udělali to, co je třeba“
- 3. sk. – zdůrazňuje 3 důležité faktory – manažerské činnosti jsou spojeny s rizikem, jejich smyslem je realizovat změny, aby bylo dosaženo žádoucích efektů
pojem control – bezprostřední prosazování a realizace stanovených úkolů, obvykle nižší stupeň řídicí činnosti
manag. spojen s personifikací = ztotožnění pojmu manag. s výkonnými řídícími pracovníky, kteří řídí firmu podle záměrů vlastníků

2. skupina řídících pracovníků – skupina lidí, která řídí celou jednotku, popř. vykonávají ucelenou podnikovou činnost (management finanční, personální, informační, kvality atd.)
3. vědní disciplína – soubor poznatků, většinou odpozorovaných z praxe, opírá o poznatky např. z ekonomie, matematiky, psychologie, sociologie, statistiky atd. – tyto poznatky aplikuje
P.F. Drucker zastává názor, že management je spíše praktická činnost a přirovnává ho spíše k medicíně, ptž manažer musí zvážit spoustu různých okolností než stanoví ten správný postup
řízení se musí propojovat horizontálně (tzn. na stejném stupni řízení) i vertikálně (ve směru nadřízenost a podřízenost, tzn. různé stupně řízení) => nutná efektivní komunikace

PODSTATA MANAGEMENTU
• Subjekt = lidé
• součást národní kultury
• musí umožňovat růst a rozvoj podniku i člověka
• sounáležitost s firmou – loajalita
• podnik se skládá z různých individuí, každý je jiný (charakter) a má jiné dovednosti a schopnosti
• kritérium výkonnosti = spokojený zákazník

HISTORIE
• cca 150 let od vzniku (po válce S x J)
• transformoval svět do dnešní podoby
o vytvořil celosvětovou ekonomiku
o vytyčil nové pravidla pro rozvíjející se státy
o úkol: umožnit kolektivní výkonnost prostřednictvím společných cílů, školení, rozvoje,…
• změna požadavků na vzdělání pracovníků (dříve stačil gramotný, dnes musí být inteligentní)

Postavení manažera v organizaci
schéma: vlastník – manažer – zaměstnanec
vlastníci – rozhodování a schvalování strategických záměrů organizace, dohled na činnost manažerů, sledování ekonomických ukazatelů – výkonnost firmy
manažeři – mají dominantní postavení v řízení organizace, řídí běžnou činnost
zaměstnanci – realizují stanovené úkoly, poskytují informace a podklady nutné pro řízení"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně nebo kurzívou. Součástí práce jsou tabulky a schémata o rozsahu cca 3,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25229
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse