Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vymezení problému normality

Vymezení problému normality

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje pojetí normality v několika vědních oborech. Nejprve nastiňuje hledisko biologie, statistiky a krátce se dotýká také funkčního a normativního přístupu k normalitě. Pozornost pak věnuje zejména chápání normality či abnormality v psychologii, ale také lékařské psychologii a psychiatrii i sociální psychologii.

Obsah

1.
Úvod
2.
Biologické pojetí normality
3.
Statistické hledisko normality
4.
Funkční hledisko normality
5.
Normativní hledisko normality
6.
Normalita v psychologii a psychopatologii
7.
Normalita v lékařské psychologii a v psychiatrii
8.
Normalita v sociální psychologii

Úryvek

"BIOLOGICKÉ POJETÍ NORMALITY
Biologické vědy pomáhají svými výzkumy v průběhu vývoje psychologie objasňovat zákonitosti lidské psychiky. Normalitou se přímo nezabývají, naopak vycházejí z předpokladu normality. Normální funkce poznávají tak, že je různými prostředky narušují. přesto však i tyto disciplíny při řešení svých problémů potřebují sjednotit, co se rozumí termíny "normální - nenormální". V biologii se pojem normální užívá ve třech významech: statistickém, funkčním a normativním.

STATISTICKÉ HLEDISKO NORMALITY
Statistika je disciplína, která sleduje soubor z hlediska proměnlivosti znaků. Vychází z normálního, symetrického (Gaussova) rozdělení. Informuje o umístění jedince v populaci z hlediska určitého kvantitativního znaku. Za normální pokládá to, co je běžné, má velkou frekvenci, pohybuje se kolem průměru. Normální jsou potom ti, kteří spadají do tohoto normálního rozložení (95% populace), 2,5% na každé straně Gaussovy křivky se vymyká z normy. Sporná je otázka jedinců, kteří překračují normu ve smyslu větší dokonalosti, výkonu, zdraví aj.(např. vysoké IQ) - mají být označeni za abnormální či nikoliv? Statistické hledisko posuzuje pouze proměnlivost kvantitativních znaků, nezabývá se příčinami odchylek. Lát (in Syřišťová 1972, s.29) stanovuje dvě kategorie příčin variability kvantitativních znaků jedince:
1. intraindividuální variabilita (dána proměnlivostí jedince v čase - vlivem vnějších a vnitřních faktorů)
2. interindividuální variabilita (rozdíly mezi jedinci způsobené dědičností nebo získané v průběhu vývoje jedince).

FUNKČNÍ HLEDISKO NORMALITY
Z tohoto hlediska je za normální považován takový systém, který plní svoji funkci. Tak jedinci, kteří z hlediska statistické normy vybočují z normality, mohou být z hlediska funkčního normální. Může tak být oceněna variabilita znaku, která umožňuje přežití a fungování systému - jedince v různých typech prostředí.

NORMATIVNÍ HLEDISKO NORMALITY
Toto hledisko sleduje odchylky od předem stanovené, dohodnuté normy. Týká se zejména společenských věd (mravní a estetické normy). Takovéto normy jsou proměnlivé v čase, měly by vždy odpovídat potřebám člověka, jeho přirozenosti.
V biologických vědách se studují normy dané především přírodou. Cílem je poznat lidskou přirozenost skrze vrozené vybavení člověka (pudy, instinkty, potřeby, temperament, adaptabilita) a na základě zjištěných faktů stanovit hranici mezi normalitou a patogenitou.

NORMALITA V PSYCHOLOGII, V PSYCHOPATOLOGII
V psychologiii potřebujeme znát normu nejenom v diagnostice, kdy je potřeba spolehlivě odlišit normální od abnormálního, ale i při hledání cíle psychoterapie, při stanovování optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti.
Psychopatologie se normou zabývá většinou nepřímo, tj. zaměřuje se na abnormalitu. Porozumět psychickým abnormitám však nejde bez porovnání s modelem normality.
Podle Syřišťové (1972, s.16) se v psychologii uplatňuje trojí pojetí normality osobnosti:
1. Normalita jako duševní zdraví
2. Normalita ve smyslu optimálního stavu
3. Normalita jako proces k seberealizaci
add.1.: Dimenze duševní zdraví - nemoc je často
ztotožňována s kategorií normalita - abnormita, avšak ne vždy se normalita rovná duševnímu zdraví (z pohledu jiné koncepce - např. z hlediska normality jako optimálního stavu je neurotické chování za daných podmínek "normální").
Vymezení normality jako duševního zdraví se většinou děje negativně - jako nepřítomnost či protiklad nemoci.
add. 2.: Druhé pojetí formuluje normalitu jako optimální způsob existence v optimálních podmínkách, popřípadě jako optimální stav. Názory na životní optimumn se zákonitě liší autor od autora, neboť se jedná o kriterium značně subjektivně zabarvené.
Například kybernetické modely si optimální existenci představují jako co "... nejúspšňeji fungující, aktivní, poznávající a sebezdokonalující se systém, který směřuje ke stále úspěšnějšímu řešení problémů, zpřesňování informací a snížení nepodstatných dat" (W.Gray in Syřišťová 1972, s.18). Takovýto model je pro člověka vzácně dosažitelný a tudíž při posuzování normality asi nefunkční.
Každá teorie osobnosti má svoji stanovenou normu, které mohou být v zájemném nesouladu. Ciger uvádí takovýto příklad (Ciger, s.232): podle Adlera je optimální ta osobnost, která se kontroluje, Jones zas hovoří o nebojácné osobnosti, schopné agrese.
add. 3.: Normalita pojatá jako nekonečný proces k seberealizaci, postihující tak dynamičnost života, se zdá být pro psychologii nejpřijatelnější (Syřišťová, 1972). Přičemž seberealizací se rozumí vědomá, aktivní přizpůsobivost člověka v interakci s prostředím, uskutečňování vlastních potencionalit, možností atp.
Jiné trojí pojetí normality v psychologii uvádí P.R. Hofstätter (in Nakonečný, 1995, s. 235). Rozlišuje normy: 1. statistická
2. ideální
3. funkcionální
V prvním případě souvisí normalita s četností, ve druhém je za normální považováno to, co je dokonalé, funkcionální norma vymezuje normalitu jako stav jedince přiměřený jeho cílům a výkonům. Nad definicí funkcionální normy se Nakonečný pozastavuje a oprávněně vznáší námitku, že je toto vymezení nepřesné - např. zločinnost by takto mohla být považována za projev normality."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25429
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse