Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vypracované maturitní otázky z ekonomiky pro studenty střední hotelové školy

Vypracované maturitní otázky z ekonomiky pro studenty střední hotelové školy

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o 25 zpracovaných maturitních otázek rozřazených do níže uvedených okruhů. Vysvětleny jsou základní pojmy hospodářské politiky a také pracovně právních vztahů. Součástí jsou i otázky týkající se zásobování ve stravování a skladování potravin. Jsou zde i otázky z ekonomie zabývající se pojištěním, daňovou soustavou, účetnictvím i mezinárodním obchodem.

Obsah

1.
Organizace práce ve výrobním středisku
1.1
Organizace práce
1.2
Progresivní technologie přípravy pokrmů
1.3
Nové technické zařízení
1.4
Kvalitní pracovní nástroje
1.5
Produktivita práce a jejich činitelé
1.6
Technický rozvoj
2.
Hospodářská politika státu
2.1
Subjekty hospodářské politiky
2.2
Základní ukazatelé
2.3
Nástroje hospodářské politiky
2.4
Cíle hospodářské politiky
2.5
Monetární politika
2.6
Fiskální politika
2.7
Výkonnost národního hospodářství
2.8
Směry vývoje hospodářské politiky
2.9
Problémy zahraničního obchodu
2.10
Fungování monopolů¨
2.11
Dokonalá konkurence
3.
Výrobní faktory
3.1
Výrobní zdroje firmy
3.2
Druhy práce
3.3
Přírodní zdroje
3.4
Zvyková ekonomika
3.5
Příkazová ekonomika
3.6
Tržní ekonomika
3.7
Smíšená ekonomika
3.8
Trh, jeho druhy
3.9
Uspokojování potřeb
3.10
Životní úroveň
3.11
Problém nezaměstnanosti
3.12
Druhy a míra nezaměstnanosti
4.
Hospodářský proces
4.1
Výroba, rozdělování a směna
4.2
Hospodářský cyklus
4.3
Reprodukce
4.4
Druhy inflace
4.5
Zdroje hospodářského růstu
5.
Obchod a cestovní ruch
5.1
Národní hospodářství
5.2
Hospodářské sektory
5.3
Obchod
5.4
Cestovní ruch – význam pro ekonomiku ČR
5.5
Měnový kurz
5.6
Hospodářský růst
5.7
Zdroje hospodářského růstu
5.8
Kupní smlouva
5.9
Dohoda o pracovní činnosti
6.
Práce, pracovní síla a odměňování
6.1
Pracovní síla a druhy práce
6.2
Formy mezd
6.3
Skladba mzdy
6.4
Vznik pracovního poměru
6.5
Druhy pracovního poměru
6.6
Pracovní smlouva
6.7
Zkušební doba
6.8
Obsah pracovního práva
6.9
Dohoda o provedení práce
6.10
Dohoda o pracovní činnosti
7.
Společné stravování, ceny
7.1
Společné stravování
7.2
Formy prodeje
7.3
Význam společného stravování pro národní hospodářství
7.4
Vyúčtování s hostem
8.
Zásobovací činnost ve společném stravování
8.1
Zásoby a jejich dělení
8.2
Zásady zásobování
8.3
Plánování materiálových zásob
8.4
Výběr vhodného dodavatele
8.5
Nákupní činnost
8.6
Skladování
8.7
Výdej materiálu ze skladu do výroby
9.
Obchodní společnosti
9.1
Osobní obchodní společnosti
9.2
Kapitálové obchodní společnosti
9.3
Akciové společnosti a druhy akcií
9.4
Obchodní právo
10.
Organizace odbytu v provozech společného stravování
10.1
Společné stravování
10.2
Formy prodeje a organizace práce při prodeji
10.3
Formy organizace práce
10.4
Evidence tržeb
10.5
Způsob manipulace s penězi
11.
Marketing, jeho zaměření, používané metody a význam
11.1
Činnost marketingu
11.2
Zaměření marketingu
11.3
Výzkum spotřebitele
11.4
Zákon na ochranu spotřebitele
11.5
Kalkulace
12.
Kontrola ve společném stravování
12.1
Význam a odchylky
12.2
Zdroje informací pro kontrolní činnost
12.3
Povinnost kontrolních pracovníků
12.4
Vnější kontrola, její zaměření
12.5
Kontrola v účetnictví
12.6
Účetní a daňová inventarizace
13.
Skladování potravin a zboží
13.1
Druhy skladů
13.2
Zásady skladování
13.3
Přejímka zboží
13.4
Význam obalů
13.5
Druhy obalů
13.6
Evidence zásob
13.7
Hmotná odpovědnost zaměstnance
13.8
Účtování inventarizačních rozdílů
13.9
Význam inventur a inventarizace
13.10
Reklamace
14.
Pracovně právní vztahy
14.1
Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
14.2
Kolektivní smlouva
14.3
Ukončení pracovního poměru
14.4
Zápočtový list
14.5
Pracovní řád
14.6
Druhy dovolené
15.
Majetek podniku, způsob jeho financování
15.1
Dělení majetku
15.2
Význam majetku pro podnikatele
15.3
Opotřebení majetku
15.4
Zdroje financování
15.5
Péče o hmotné prostředky
15.6
Kontrola majetku
16.
Zásoby a jejich evidence
16.1
Oběžný majetek
16.2
Druhy zásob
16.3
Evidence zásob
16.4
Způsob skladování a druhy skladů
16.5
Zásady skladování
16.6
Normování zásob
16.7
Financování zásob
16.8
Způsoby účtování materiálu v účetnictví
17.
Sociální a zdravotní pojištění
17.1
Zákonné sociální pojištění osob
17.2
Zákonné zdravotní pojištění osob
17.3
Zdravotní pojištění
17.4
Dávky sociálního pojištění
17.5
Účetní závěrka a uzávěrka
18.
Financování podniku, finanční plánování
18.1
Vlastní zdroje financování
18.2
Cizí zdroje financování
18.3
Úvěry
18.4
Finanční plánování
18.5
Dělení investic
18.6
Zřízení běžného účtu
18.7
Pojišťovnictví
18.8
Zákonné pojištění
18.9
Povinně-smluvní pojištění
18.10
Smluvní pojištění
19.
Tržní ekonomika
19.1
Rozdíly mezi plánovanou a tržní ekonomikou
19.2
Tvorba cen v tržní ekonomice
19.3
Trh a jeho složky
19.4
Účtování investic
20.
Finanční trh, bankovní soustava, peněžní prostředky, jejich evidence
20.1
Peníze a jeho funkce
20.2
Vznik a vývoj peněz
20.3
Druhy trhů
20.4
Druhy bankovních operací
20.5
Význam evidence pohledávek a závazky
20.6
Zúčtování pohledávek a závazků
20.7
Úloha centrální banky a její činnost
20.8
Finanční účty
20.9
Prvotní a druhotná platební neschopnost podniku
21.
Systém daní v tržní ekonomice České republiky
21.1
Daňová soustava a daňové přiznaní
21.2
Přímé daně
21.3
Daň z příjmů právnických osob
21.4
Daň z nemovitostí
21.5
Silniční daň
21.6
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
21.7
Nepřímé daně
21.8
Spotřební daň
21.9
Účtování daní
22.
Formy podnikání, právní předpisy
22.1
Předpoklady pro podnikání
22.2
Druhy podnikání, vznik a zánik
22.3
Živnostenské podnikání
22.4
Kapitálové obchodní společnosti
22.5
Členění podniku
22.6
Právní předpisy pro podnikání
22.7
Obchodní rejstřík
22.8
Postavení manažera v organizaci
22.9
Založení a vznik družstva
23.
Mezinárodní obchod, mezinárodní měnový systém
23.1
Formy mezinárodního obchodu
23.2
Evropská unie – význam začlenění se ČR do EU
23.3
Bilance zahraničního obchodu
24.
Hospodářský výsledek podniku a jeho zjišťování
24.1
Druhy nákladů
24.2
Kalkulace neúplných nákladů
24.3
Druhy nákladů a kalkulací
25.
Měření HDP a národního důchodu
25.1
Vymezení hospodářského růstu
25.2
Tři základní ekonomické problémy výroby
25.3
Dělba práce
25.4
Hospodářská soutěž
25.5
Charakteristika účtové osnovy pro podnikatele

Úryvek

„Produktivita práce
- vyjadřuje účinnost vynakládané lidské práce na jednotku výkonu
- pro každou organizaci je důležité zvyšovat Pp
- lze ji určit v naturálních jednotkách (ks,kg..), hodnotných (Kč) i časových (5 min/ks)
- růst Pp je nezbytnou podmínkou růstu mezd
- produktivitu práce udáváme jako poměr: výkony(tržby)/počet pracovníků nebo výstupy/vstupy
- výstupy jsou tržby nebo zisk, vstupy představují zdroje použité pro vytvoření produktu
a služby
- jestliže chceme produktivitu práce zvyšovat, musíme znát její činitel:

Činitelé ovlivňující produktivitu práce
• pracovní a provozní podmínky - vybavení pracovníka technikou, pracovními pomůckami, patří sem i velikost výrobních a odbytových ploch, jejich uspořádání, řešení komunikace mezi pracovníky…
• organizace práce – souvisí s účelným rozmístěním pracovníků, závisí na managementu, organizace práce je jedním z nejdůležitějších činitelů
• způsob prodeje - samoobsluhy, s obsluhou…
• kvalifikace - způsobilost vykonávat práce určitého stupně složitosti, přesnosti, namáhavosti jako výsledek dovedností, návyků, znalostí, zkušeností apod.
• motivace pracovníků – která vede k dosahování co nejlepších výsledků, například formou odměňování, také kariérní růst může působit na zvyšování produktivity práce
• struktura tržeb - množství práce vykládané na tržby za jednotlivé činnosti (tržby za ubytování, prodaná jídla, zboží)
• frekvence hostů - ovlivňuje výši tržeb a tím i Pp, pracovníci nemohou vždy frekvenci hostů ovlivnit
• rozšiřování výrobního sortimentu- Pp většinou klesá = větší pracnost, (i naopak) S omezením sortimentu se snižuje kvalita poskytovaných služeb.
• kvalita a stupeň opracovaných surovin - ovlivňuje množství práce vynakládané při přípravě jídel ( polotovary- loupané brambory- vyšší Pp)
• ceny - v jednotlivých podnicích rozdílné a vyjadřují jenom spotřebu práce (cena a Pp se zvyšují)
• využití moderní výpočetní techniky - snižuje spotřebu živé práce, poskytuje managementu dostatek informací k řízení - zvyšování výkonů
• Další:
umístění podniku, spotřebitelské zvyklosti, sezonnost

Technický rozvoj
- zavádění nových, výkonnějších,efektivnějších, ekologičtějších a progresivnějších technologií
- technický rozvoj znamená nahrazení stávajícího zařízení zařízením lepším, většího výkonu, menší spotřeby energie, zařízením, které nám uspoří čas
- technický rozvoj je nutný pro růst podniku, například pro snížení energií, tím, že spotřebič, který bere příliš energie nahradíme úspornějším, nebo že koupíme lepší vybavení do kuchyně, které nám umožní vyrábět pokrmy rychleji, s úsporou apod.
- je důležitou součástí konkurenčního boje
Jeho význam:
• Konkurenceschopnost
• Úspora času, energie, pracovní síly
• Možnost zvětšení nabídky služeb“

Poznámka

Soubor maturitních otázek je určen pro studenty střední hotelové školy. Práce obsahuje tabulku a schéma. Rozsah čistého textu je cca 84 stran. Jednotlivé otázky jsou v rozsahu 3 až 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20023
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse