Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vypracované otázky z onkológie - přednášky slovensky

Vypracované otázky z onkológie - přednášky slovensky

Kategorie: Medicína

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky z onkologie zahrnují výčet druhů nádorů a forem rakoviny. U každé formy je popsána diagnostika a léčba. Najdeme zde i druhy prevence.

Obsah

1.
Onkogény, protoonkogény, antionkogény
1.1
Podporná liečba v onkológii
1.2
Nádorová malnutrícia
1.3
Nevoľnosť a zvracanie
1.4
Kožné zmeny
1.5
Sliničné zmeny po chemoterapii
1.6
Kardiotoxicita
2.
Diagnostika, staging a stratifikácia chorých v onkológii
2.1
Kodifikácia a stratifikácia pacientov
3.
Nádory CNS, hlavy a krku, diagnostika a zásady vedenia liečby
3.1
Primárne nádory CNS
3.1.1
Diagnostika
3.1.2
Liečba mozgových nádorov
3.1.3
Špecifické mozgové nádory
3.2
Nádory hlavy a krku
3.2.1
Diagnostika
3.2.2
Zásady liečby
3.2.3
Nádory pier
3.2.4
Nádory ústnej dutiny
3.2.5
Nádory jazyka
4.
Skreening a včasná diagnostika zhubných nádorov
4.1
Zásady skríningu v onkológii
4.2
Karcinóm prsníka
4.3
Karcinóm krčka maternice
4.4
Karcinóm hrubého čreva
4.5
Malígny melanóm
4.6
Zhubné nádory, pri ktorých je skríning vhodný
5.
Nádory urogenitálneho traktu u mužov, diagnostika a zásady vedenia liečby
5.1
Nádory obličky
5.1.1
Diagnostika
5.1.2
Liečba
5.2
Nádory obličkovej panvičky a močovodu
5.2.1
Diagnostika
5.2.3
Liečba
5.3
Nádory močového mechůra
5.3.1
Diagnostika
5.3.2
Liečba
5.4
Nádory močovej růry
5.4.1
Diagnostika
5.4.2
Liečba
5.5
Nádory testis
5.5.1
Diagnostika
5.5.2
Liečba
5.6
Nádory prostaty
5.6.1
Diagnostika
5.6.2
Liečba
5.7
Nádory penisu
5.7.1
Diagnostika
5.7.2
Liečba
6.
Metodické a etické zásady klinických pokusov v onkológii
6.1
Experimentálne a klinické fázy výskumu a vývoja cytostatík
6.2
Klinické triály v onkológii
7.
Rozdelenie cytostatík
7.1
Antimetabolity
7.2
Alkylačné látky
7.3
Interkalačné látky
7.4
Rádiomimetiká
7.5
Inhibítory mitózy
7.6
Antineoplastické látky s kombinovaným alebo nejasným mechanizmom účinku
8.
Psychosociálne aspekty zhubných nádorov
8.1
Vývojové fázy akceptovania nádorového ochorenia
9.
Nádory gastrointestinálneho traktu, diagnostika a zásady vedenia liečby
9.1
Karcinóm pažeráka
9.1.1
Diagnostika
9.1.2
Liečba
9.2
Karcinó žalúdka
9.2.1
Diagnostika
9.2.2
Liečba
9.3
Nadory tenkého čreva
9.4
Karcinóm hrubého čreva, konečníka, análného kanála a análného okraja
9.4.1
Diagnostika
9.4.2
Liečba
10.
Primárna, sekundárna, terciárna prevencia zhubných nádorov
10.1
Základné metódy primárnej prevencie zhubných nádorov
10.2
Sekundárna prevencia zhubných nádorov
11.
Cytokíny, imunoterapia zhubných nádorov
11.1
Protinádorová imunita, cytokíny
11.2
Imunoterapia zhubných nádorov
12.
Základy epidemiológie zhubných nádorov
12.1
Deskriptívna epidomología
12.2
Zdroje údajov pre deskriptívnu epidemiológiu nádorov
12.3
Prínosy deskriptívnej epidemiológie k štúdiu nádorov
12.4
Analytická epidemiología
12.4.1
Retrospektívne štúdie
12.4.2
Prospektívne štúdie
12.4.3
Intervenčné štúdie
13.
Karcinóm prsnej žľazy, diagnostika a zásady vedenia liečby
13.1
Skríning, diagnostika a staging
13.2
Liečba
14.
Etiologické faktory vzniku zhubných nádorov
14.1
Iniciácia
14.2
Charakteristické črty iniciácie
14.3
Promócia všeobecne je charakterizovaná nesledovne
14.4
Malígna transformácia normálnej bunky
14.5
Fyzikálna karcinogenéza
14.6
Ionizujúce žiarenie
14.7
Neionizujúce žiarenie
14.8
Chemické karcinogény
14.9
Biologické karcinogény
15.
Sarkómy, diagnostika a zásady vedenia liečby
15.1
Kostné sarkómy
15.1.1
Diagnostika
15.1.2
Liečba
15.2
Sarkómy makkých tkániv
15.2.1
Diagnostika a staging
15.2.2
Liečba
16.
Proliferačná kinetika zhubných nádorov, kompartmenty a bunkový cyklus
16.1
Kompartmenty
16.2
Bunkový cyklus
17.
Lymfómy (Hodgkinova choroba, non-hodgkinove lymfómy), diagnostika a zásady vedenia liečby.
17.1
Hodgkinov lymfóm
17.1.1
Diagnostika
17.1.2
Liečba
17.2
Non-Hodgkinove lymfómy
17.2.1
Diagnostika
17.2.2
Liečba
18.
Zásady rozhodovacích postupov v onkológii
18.1
Primárna multimodálna terapia
18.2
Profylaktické modality (adjuvantná liečba)
18.3
Terapia recidív
19.
Nádory detského veku, diagnostika a zásady vedenia liečby
19.1
Chirurgická liečba
19.2
Rádioterapia
19.3
Chemoterapia
19.4
Podporná a doplnková liečba
19.5
Leukémie
19.5.1
Diagnostika
19.5.2
Liečba
19.5.3
Chronická leukémia
19.6
Malígné lymfómy
19.6.1
Diagnostika
19.6.2
Liečba
19.7
Mozgové nádory
19.7.1
Diagnostika, liečba
19.8
Neuroblastóm
19.8.1
Diagnostika. liečba
19.9
Wilmsov nádor obličiek
19.9.1
Diagnostika, liečba
19.10
Osteogénny sarkóm
19.10.1
Diagnostika, liečba
19.11
Ewingov sarkóm
19.11.1
Diagnostika, liečba
20.
Metódy monitorovania chorých v onkológii
21.
Nádory pečene, žlčníka a pankreasu, diagnostika a zásady vedenia liečby
21.1
Karcinóm pečeně
21.1.1
Liečba
21.2
Karcinóm žlčníka a žlčových ciest
21.2.1
Diagnostika, liečba
21.3
Karcinóm pankreasu
21.3.1
Diagnostika
21.3.2
Liečba
22.
Modifikátory biologickej odpovede
22.1
Imunoterapis zhubných nádorov
23.
Nádory urogenitálneho traktu u žien, diagnostika a zásady vedenia liečby
23.1
Nádory obličky
23.1.1
Diagnostika
23.1.2
Liečba
23.2
Nádory običkovej panvičky a močovodu
23.2.1
Diagnostika
23.2.2
Liečba
23.3
Nádory močového mechúra
23.3.1
Diagnostika
23.3.2
Liečba
23.4
Nádory močovej rúry
23.4.1
Diagnostika
23.4.2
Liečba
23.5
Zhubné nádory ovárií
23.5.1
Diagnostika, liečba
23.6
Zhubné nádory endometria
23.6.1
Diagnostika, liečba
23.7
Karcinóm krčka maternice
23.7.1
Diagnostika a stagging
23.7.2
Liečba
24.
Akútna a neskorá toxicita cytostatík
24.1
Dreňový útlm a hemapoetické rastové faktory
24.2
Kardiotoxicita
24.3
Neurotoxicita
24.4
Rôzne druhy toxicity
25.
Nádory pľúc, diagnostika a zásady vedenia liečby
25.1
Bronchogénny karcinom
25.1.1
Diagnostika
25.1.2
Liečba
26.
Hodnotenie bezprostredných výsledkov liečby v onkológii, prežívanie chorých, očakávateľnosť života
26.1
Hodnotenie objektívnej liečebnej odpovede zahŕňa pri merateľných léziách
26.2
Kodifikácia a stratifikácia pacientov
27.
Endokrinná liečba v onkológii
27.1
Princípy endokrinnej liečby nádorov
27.2
Glukokortikoidy
27.3
Liečba nádorov ovplyvnením pohlavných hormónov
27.4
Hormonálna liečba karcinómu prsníka
27.5
Hormonálna liečba karcinómu prostaty
28.
Metodika protinádorovej chemoterapie
28.1
Primárna chemoterapia
28.2
Neoadjuvantná chemoterapia
28.3
Adjuvantná (profylaktická) chemoterapia
29.
Kožné nádory, diagnostika a zásady vedenia liečby
29.1
Diagnostika
29.2
Liečba

Úryvek

"HODGKINOV LYMFÓM:
Diagnostika:
Chorí najčastejšie zistia nebolestivé zväčšenie uzlín na krku, v axilách alebo v slabinách. Môže byť prítomné svrbenie kože, niekedy sa objavuje bolesť v mieste nádorového postihnutia po požití alkoholu, koža je farby bielej kávy. Uzliny bývajú voľne pohyblivé a elastické, neskôr zrastajú vzájomne i s okolím. Môže byť zväčšená pečeň a slezina.
K diagnóze je nutné histologické vyšetrenie zo správne vybratej oblasti. Pokiaľ nie sú jasne postihnuté periférne uzliny, avšak CT je pozitívne, odoberá sa vzorka na histológiu pri mediastinoskopii, torakoskopii či laparoskopicky. Odobrať sa má vždy najväčšia uzlina.
Na stanovenie klinického štádia sa robí základné vyšetrenie: anamnéza, somatické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie, zobrazovacie metódy (rtg hrudníka, CT), gamagrafia skeletu, celotelová gamagrafia.
Liečba:
priebeh ochorenia a odpoveď na liečbu môžu byť značne variabilné, každý chorý s HL má však nádej na uzdravenie. Liečebný postup, stanovený podľa klasifikácie a upravený podľa individuálneho rizika a prognostických faktorov.
Úloha chirurga je len diagnostická, spočíva v správnom odbere lymfatickej uzliny alebo tkaniva k histologickému vyšetreniu. Radikálne odstránenie nádoru vrátane uzlín v mediastínu nie je indikované a môže chorému skôr poškodiť.

NON-HODGKINOVE LYMFÓMY:
Diagnostika:
Klinické príznaky sú podobné ako u HL. najčastejším prejavom je nebolestivé zväčšenie uzlín. V porovnaní s HL je však podstatnejšie častejšie mimouzlinové postihnutie a to hlavne tráviaceho traktu, kože, vaječníkov, semenníkov, kostí alebo CNS. Bývajú postihnuté neaxiálne uzliny, častejší je hematogénny rozsev. K systémovým príznakom patrí horúčka, váhový úbytok a zvýšené potenie, najmä v noci.
Aj pri tomto ochorení je nutné histologické vyšetrenie celej postihnutej uzliny alebo excízia tkaniva. Histologická diagnostika NHL je veľmi zložitá. Na stanovenie diagnózy sa vyžaduje vyšetrenie vstupnej biopsie dvoma nezávislými patológmi.
Na stanovenie klinického štádia sa robí základné vyšetrenie: anamnéza, somatické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie, zobrazovacie metódy (rtg hrudníka, CT, MRI), gamagrafia skeletu, celotelová gamagrafia, vyšetrenie tráviaceho traktu, biopsia pečene, vyšetrenie mozgovomiešneho moku, echokardiogram, funkčné vyšetrenie pľúc.
Liečba:
U NHL sa vďaka kombinovanej chemoterapii dosahujú výrazné zlepšenia liečebných výsledkov. Horšie ovplyvniteľné sú NHL s nízkym stupňom malignity. Napriek začiatočnej citlivosti na chemoterapiu a rádioterapiu dochádza k neskorším relapsom a nárastom rezistencie tumoru."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17288
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse