Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Vypracované státnicové otázky (SZZk) z národního hospodářství (Ing.) pro roky 2008, 2009 a 2010

Vypracované státnicové otázky (SZZk) z národního hospodářství (Ing.) pro roky 2008, 2009 a 2010

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Soubor obsahuje podrobně vypracované otázky k inženýrským státnicím z okruhu národní hospodářství. Zpracování je podle okruhů z ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava. Obsahuje tři různé verze za roky 2008,2009 a 2010. Kromě vypracovaných otázek ke státnicím poskytuje tento materiál ucelený přehled o národním hospodářství a hospodářské politice pro bakalářské a magisterské studium.

Obsah

1.
První okruh (otázka č. 1)
1.1
Makroekonomický výstup a jeho měření
1.2
Zkreslení makroekonomického výstupu a alternativní agregáty měření produkce
1.3
Problematika mezinárodní komparace na bázi směnných kurzů a parity kupní síly
1.4
Systém národních účtů - jeho vývoj a využití
1.
První okruh (otázka č. 1)- verze 2010
1.1
Makroekonomický výstup a jeho měření
1.2
Zkreslení makroekonomického výstupu a alternativní agregáty měření produkce
1.3
Problematika mezinárodní komparace na bázi směnných kurzů a parity kupní síly
1.4
Definice cenové hladiny a způsob jejího měření
1.5
Pozitivní a negativní efekty inflace
1.6
Význam rozlišování nominálních a reálných veličin
2.
Druhý okruh (otázka č. 2)
2.1
Inflace
2.2
Definice cenové hladiny a způsoby jejího měření
2.3
Rozdíl mezi indexem CPI, deflátorem HDP a ostatními cenovými indexy
2.4
Význam rozlišování nominálních a reálných veličin
2.5
Inflace a její měření
2.6
Pozitivní a negativní efekty inflace
2.7
Náklady anticipované a neanticipované inflace
2.
Druhý okruh (otázka č. 2) – verze 2010
2.1
Teorie ekonomického růstu
2.2
Hospodářský cyklus a ekonomický růst
2.3
Vývoj teorií růstu
2.4
Deskripce modelu Harroda a Domara
2.5
Solowův a Swanův neoklasický model růstu
2.6
Produktivita práce, celková produktivita faktorů
2.7
Modely endogenního růstu - Lucasův model
2.8
AK modely, modely s endogenním technologickým pokrokem
3.
Třetí okruh (otázka č. 3)
3.1
Teorie spotřeby
3.2
Hypotézy absolutního důchodu, relativního důchodu, životního cyklu, permanentní důchod
3.3
Vliv daní na úroveň spotřeby
3.4
Situace v ČR
4.
Čtvrtý okruh ( otázka č. 4)
4.1
Prorůstová hospodářská politika – její podstata, cíle a nástroje
4.2
Potencionální produkt a jeho růst
4.3
Faktory a zdroje ekonomického růstu
4.4
Využití teorie růstu k formulaci konkrétních doporučení tvůrcům hospodářské politiky
4.5
Prorůstová politika ČR
4.6
Konkurenceschopnost ekonomiky a její měření
4.
Čtvrtý okruh (otázka č. 4) – rok 2008 a 2010
4.1
Teorie investic
4.2
Jednotlivé typy investic
4.3
Investice do fixního kapitálu, investice do bydlení, investice do zásob
4.4
Investiční funkce a situace v ČR
5.
Pátý okruh (otázka č. 5)
5.1
Přímé zahraniční investice (PZI)
5.2
Teorie PZI: složení a metodologie
5.3
Lokalizační faktory
5.4
Přínosy a negativy pro hostitelskou zemi i investora
5.5
Přímé a nepřímé dopady PZI
5.6
Strategické služby
5.7
Praxe PZI v České republice
6.
Šestý okruh (otázka č. 6)
6.1
Odvětvová struktura ČR
6.2
Historie národního hospodářství a změny v 90. letech
6.3
Současný stav a postavení v rámci světové ekonomiky
6.4
Situace a perspektivy vybraných odvětví hospodářství ČR
7.
Sedmý okruh (otázka č. 7)
7.1
Systémové změny
7.2
Privatizace a liberalizace
7.3
Transformace v tranzitivních a rozvojových ekonomikách
7.4
Washingtonský konsensus
7.5
Problematika udržitelnosti daňového systému
7.6
Problematika udržitelnosti důchodového a sociálního systému
7.7
Komparace s ostatními
7.
Sedmý okruh (otázka č. 7) – verze 2010
7.1
Vnitřní a vnější rovnováha
7.2
Podmínky vnitřní rovnováhy
7.3
Podmínky vnější rovnováhy
7.4
Problém dvojitého deficitu
7.5
Ukazatele vnitřní a vnější rovnováhy
7.6
Základní charakteristika ukazatelů
7.7
Makroekonomická stabilita ČR
8.
okruh chybí
9.
Devátý okruh (otázka č. 9)
9.1
Vládní versus tržní (netržní) selhání jako argumenty pro a proti maximalizaci úlohy státu v ekonomice
9.2
Netržní selhání a jejich příčiny
9.3
Alokační, výrobní, dynamická a leibensteinova elektivnost
9.4
Zájmy a schopnosti politiků, resp. byrokracie
9.5
Fáze hospodářského rozhodování a časová zpoždění
9.
6 Problematika souvislosti hospodářského a politického cyklu
9.7
Nevyužití politického kapitálu
10.
Desátý okruh (otázka č. 9)
10.1
Nezaměstnanost a její vliv na inflaci
10.2
Vysvětlení konceptu NAIRU
10.3
Dlouhodobá a krátkodobá hlediska nezaměstnanosti v souvislostech NAIRU
10.4
Hystereze na trhu práce
11.
Jedenáctý okruh (otázka č. 11)
11.1
Chování lidí při hledání práce a úroveň nezaměstnanosti
11.2
Vysvětlení mechanismu působení včetně důkazu účinnosti pomocí Beveridgeovy křivky
11.3
Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost
11.4
Investice do lidského kapitálu
11.5
Význam a působení odborů na trhu práce
11.6
Minimální mzda, její sociální a ekonomická funkce
11.7
Kritéria úrovně minimální mzdy
11.8
Vztah minimální mzdy k životnímu minimu
12.
Dvanáctý okruh ( otázka č. 12)
12.1
Úroveň, struktura a vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti zemí Evropské unie
12.2
Dlouhodobá a regionální nezaměstnanost
12.3
Evropská strategie zaměstnanosti
12.4
Lisabonská a Stockholmská kritéria
12.5
Podstata reforem trhů práce
12.6
Národní akční plány zaměstnanosti
13.
Třináctý okruh (otázka č. 13)
13.1
Produktivita
13.2
Celková produktivita faktorů
13.3
Produktivita práce
13.4
Faktory ovlivňující produktivitu
13.5
Politika produktivity – institucionální zázemí, systémové podmínky a věcné faktory
14.
Čtrnáctý okruh (otázka č. 14)
14.1
Územní nerovnováha - faktory regionálních odlišností
14.2
Mobilita výrobních faktorů a její překážky
14.3
Regionální konvergence a divergence
14.4
Strukturální fondy
15.
Patnáctý okruh (otázka č. 15)
15.1
Vymezení platební bilance
15.2
Vyrovnávací procesy na platební bilanci v různých kursových režimech
15.3
Struktura platební bilance
15.4
Vývoj platební bilance ČR
15.5
Současný stav a predikace
16.
Šestnáctý okruh (otázka č. 16)
16.1
Ekonomická integrace
16.2
Vymezení stupňů ekonomické integrace
16.3
Aplikace na různé evropské a mimoevropské integrační organizace ve druhé polovině 20. století.
16.4
Modely ekonomické integrace a možnosti jejich praktické realizace v podmínkách Evropské unie
16.5
Aplikace principů subsidiarity a solidarity při realizaci politiky hospodářské a sociální koheze EU
16.6
Politiky společné a koordinované
17.
Sedmnáctý okruh (otázka č. 17)
17.1
Vznik a geneze Evropských společenství
17.2
Hlavní vývojové etapy
17.3
Od integrace ekonomické i integraci politické
17.4
Politiky 2. a 3. pilíře Eu a jejich cíle a nástroje
18.
Osmnáctý okruh ( otázka č. 18)
18.1
Pojem práva ES – primární a sekundární
18.2
Aplikace práva ES v členských státech
18.3
Acquis communautaire a jeho význam pro přistupující země
18.4
Postavení a funkce hlavních orgánů Evropské unie
18.5
Charakteristika jejich vzájemných vztahů
18.6
Struktura orgánů EU a zastoupení členských států v nich
19.
Devatenáctý okruh ( otázka č. 19)
19.1
Teorie parity kupní síly
19.2
Zákon jedné ceny
19.3
Balassův-Samuelsonův model a efekt a jeho role v procesu měnové integrace
19.4
Vliv na plnění kurzového a inflačního konvergenčního kritéria
19.5
Kurzový mechanismus ERM2
19.6
Historie vzniku EU
19.7
Zásady fungování, případná omezení pro nové členské země EU před vstupem do Eurozóny
20.
Dvacátý okruh (otázka č. 20)
20.1
Teorie optimální měnové oblasti
20.2
Tradiční verze a moderní verze teorie optimální měnové oblasti
20.3
Kriteria pro vymezení optimální měnové oblasti
20.4
Endogenní charakter kriterii OCA
20.5
Výnosy a náklady měnové integrace
20.6
Model GG-LL
21.
Dvacátý první okruh (otázka č. 21)
21.1
Úloha mezinárodních organizací v globalizovaném světě (WTO, IMF, IBRD, OECD)
21.2
Jejich vliv na formování hospodářské politiky
21.3
Globální problémy lidstva a jejich základní vymezení
21.4
Dokumentujte na jednotlivých regionech světa vzájemnou provázanost a komplexnost globálních problémů
21.
Dvacátý první okruh (otázka č. 21) – verze 2008
21.1
Základní vymezení globálních problémů
Doplňující otázky:
A) Scénáře transformace v jednotlivých zemích SVE
B) Vymezení stupňů ekonomické integrace a jejich aplikace na různé evropské a mimoevropské integrační organizace ve druhé polovině 20. století
C) Investice

Úryvek

"Vládní versus tržní (netržní) selhání jako argumenty pro a proti maximalizaci úlohy státu v ekonomice
Je nutné si položit otázku: „Provádět hospodářskou politiku či nikoliv?“ Na základě této otázky můžeme vymezit dva základní přístupy k této problematice:
1) intervencionistické zaměření – netržní a vládní selhání je méně nebezpečné než selhání tržní;
- odmítají „samočistitelnost“ trhů a spatřují významnou úlohu hospodářsko-politických autorit v regulaci ekonomiky;
- v makroekonomické oblasti je to stimulace agregátní poptávky prostřednictvím zásahů vlády, centrální banky a ostatních institucí;
- v mikroekonomické oblasti jde o eliminaci tržních selhání a podporu přerozdělovacích procesů.
2) liberální zaměření – vládní a netržní selhání jsou nebezpečná a nedokonalostem trhu nebudou přikládat příliš velký význam.
- existují zde automatické vyrovnávací mechanismy => ekonomika se tak nachází v celkové rovnováze, plně využívá své zdroje, které jsou efektivně alokovány, a trh sám zabezpečuje optimum svou „neviditelnou rukou“;
- úlohu státu (a celé HP), v rámci přístupu laissez-faire, spatřují především v umožnění trhu efektivně fungovat, tzn. ve vytvoření institucionálního rámce a vymezení vlastnických práv.

Netržní selhání a jejich příčiny
K netržním selháním (týká se makrosféry) dochází v situaci, kdy stát, jenž převzal některé tržní aktivity do své „kompetence“ (týká se především produkce veřejných statků typu národní obrana), má tendenci v důsledku oddělení svých příjmů od produkce (financování je prováděno ze státního rozpočtu, tedy především z daní) vyrábět s nadbytečnými náklady, které navíc v čase rostou. Mimo to dochází k tendenci maximalizovat rozpočet, kdy neexistuje snaha snižovat náklady, ale spíše snaha o jejich zdůvodnění.

Alokační, výrobní, dynamická a leibensteinova efektivnost
1) alokační – trhy jsou alokačně efektivní tehdy, když firmy vyrábějí takový výstup, který si spotřebitelé nejvíce přejí;
2) výrobní – trhy jsou výrobně efektivní tehdy, když firmy vyrábějí výstup s minimálními náklady;
3) dynamická – trhy jsou dynamicky efektivní tehdy, pokud jsou schopny vytvářet, rozvíjet a využívat technologie takovým způsobem, že snižují náklady na výrobu své produkce, zlepšují její kvalitu nebo vytvářejí produkci novou lépe než alternativní institucionální uspořádání (úzce souvisí s efektivností výrobní);
4) leibensteinova – tržní prostředí umožňuje snižovat náklady nebo zvyšovat produktivitu dané firmy za pomocí organizačních zlepšení, zvýšené motivace a zlepšení řízení více než alternativní institucionální uspořádání.

Zájmy a schopnosti politiků, resp. byrokracie
O problematice vládních selhání se začíná hovořit až koncem 70. let 20. století, tedy v období po selhání keynesiánsky orientované hospodářské politiky. Jednalo se v podstatě o příspěvek teoretiků školy veřejné volby ke zdůvodnění hospodářsko-politických selhání.
Mezi vládní selhání patří: zájmy a schopnosti politiků a byrokracie, časová zpoždění v hospodářské politice, problém souvislosti politického a hospodářského cyklu, nevyužití politického kapitálu a vztah politiků k ekonomické teorii a praxi.
Pozn.: Vládní selhání není samozřejmě problémem jen při eliminaci selhání tržních, ale při jakékoliv mikroekonomické a makroekonomické politice státu.

Vládní selhání v podobě nerealizace optimální hospodářské politiky způsobené byrokracií a politiky může mít v zásadě dvě podoby:

1) Politici a voliči se setkávají na politickém trhu s cílem maximalizovat svůj užitek. Politikové maximalizují svůj užitek, jsou-li znovu zvoleni a byrokracie maximalizuje svůj užitek, získá-li maximum výhod pro sebe (moc, prestiž, postavení aj.). Tato maximalizace užitku vede k „vyhledávání renty“ (rent-seeking, vede k neproduktivním činnostem zájmových a lobbyistických skupin, a tedy ke ztrátě efektivnosti), tedy k odklonu politiků a byrokracie od obecně prospěšných a efektivních cílů. Toto selhání je v podstatě způsobeno rozdílnými cíly zájmových skupin (politiků, byrokratů, voličů a lobbyistů). Pozn.: Problémem není jenom existence těchto zájmových skupin a jejich tlaky na politiky a byrokraty, ale také to, že v důsledku jejich organizovanosti dochází v podstatě k nastolení zájmů menšiny na úkor „mlčící“ většiny.
2) Vládní selhání způsobené politiky a byrokraty je zapříčiněno jejich schopnostmi. I když přijmeme předpoklad, že politici stejně jako byrokracie nesledují především své zájmy, může dojít k jejich selhání z důvodu jejich odborné neschopnosti."

Poznámka

Práce z Vysoké školy báňské - technické univerzity v Ostravě, z Ekonomické fakulty. Žádný ze souborů otázek neobsahuje všech 21. Úplně chybí vypracování otázky č. 8. Zadání otázek je totožné pro všechny roky. Někdy se zadání liší a tyto změny jsou zpřehledněny v desetinném obsahu s uvedením roku verze. Za každou vypracovanou otázkou jsou vypsány zdroje. Práce obsahuje velké množství obrázků, schémat a grafů. Čistý text dosahuje 289 stran. Jsou přiloženy dva soubory ve formátu Adobe Acrobat (*pdf) a jeden ve formátu MS PowerPoint (*ppt).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19757
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse