Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základní problémy a funkce managementu

Základní problémy a funkce managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 28 okruhů ke zkoušce z managementu probírá základní otázky a témata dané oblasti. Seznamuje s vymezením managementu, jeho historickými i současnými koncepcemi a charakterizuje profil manažera. Dále pojednává o manažerských funkcích plánování, organizování, rozhodování či vedení a nechybí ani informace o problematice komunikace, motivace či kontroly.

Obsah

1.
Charakterizujte vnější prostředí podniku a vztah podniku k vnějšímu prostředí
1.1.
Podnikání, podnikavost
1.2.
Podnik ve vnějším prostředí
1.3.
Okolí podniku, jeho součásti a druhy
1.4.
Přímé okolí
1.5.
Nepřímé okolí
2.
Management jako vědecká disciplína
2.1.
Definice managementu a jeho pojetí
2.2.
Dva zásadní důvody významu studia managementu
3.
Jak může pomoci teorie managementu profesionálnímu manažerovi
3.1.
Vymezení managementu
3.2.
Řízení a rozhodování, řídící stupně
3.3.
Řídící styly
3.4.
Funkce managementu
3.5.
Pravidla pro řízení pracovníků
3.6.
Obecné zásady platné pro chování manažera
3.7.
Manažerské požadavky
4.
Profil osobnosti manažera, manažerské dovednosti a vlastnosti
4.1.
Charakteristiky osobnosti manažera
4.2.
Dovednosti
4.3.
Vlastnosti
5.
Postavení manažera v organizaci
5.1.
Manažer v organizaci
5.2.
Stupně managementu a styly řízení
6.
Charakterizujte role manažera v organizaci a dovednosti manažerské práce
6.1.
Role manažera
6.2.
Manažerská práce
7.
Pojetí a rozměr manažerské práce
7.1.
Pojetí manažerské práce
7.2.
Vlastnosti a předpoklady k úspěchu manažera
7.3.
Stupně managementu
8.
Význam historie, teorie a praxe pro rozvoj managementu
8.1.
Historické přístupy k managementu
9.
Charakterizujete historický vývoj managementu
9.1.
Klasický management
9.2.
Human relations
9.3.
Procesní přístupy
9.4.
Systémové přístupy
9.5.
Kvantitativní přístupy
9.6.
Pragmatické a empirické přístupy
9.7.
Současný vývoj
10.
Charakterizujte současný vývoj managementu
10.1.
Klasické období managementu
10.2.
Hlavní otázky managementu 40. až 70. let
10.3.
Problémy, na které odpovídá management konce 20. a počátku 21. století
11.
Druhy plánů a význam plánování v organizaci
11.1.
Druhy plánů
11.2.
Plánování
11.3.
Faktory, horizonty plánování
11.4.
Plánovací techniky
12.
Hierarchická soustava cílů a plánů firmy
13.
Plánování jako významná manažerská funkce
13.1.
Pojmy
13.2.
Postup plánování
14.
Charakterizujte elementy organizační struktury
14.1.
Hledisko formálnosti
14.2.
Hledisko druhu sdružování činnosti
14.3.
Hledisko rozhodovací pravomoci
14.4.
Hledisko míry centralizace
14.5.
Další hlediska rozdělení
14.6.
Maticová struktura
14.7.
Další struktury
15.
Tradiční organizační struktury
15.1.
Liniová
15.2.
Štábní
15.3.
Liniově štábní
16.
Pružné organizační struktury
16.1.
Struktura s projektovým koordinátem
16.2.
Projektová struktura
17.
Faktory ovlivňující volbu formy organizační struktury
18.
Získávání, výběr a hodnocení pracovníků
18.1.
Získávání
18.2.
Metody výběru
18.3.
Zdroje pracovních sil
18.4.
Hodnocení, jeho typy a formy
18.5.
Odměňování
19.
Maslowova teorie potřeb
19.1.
Pojmy
19.2.
Maslowova hierarchie potřeb
20.
McGregorova teorie potřeb XY
21.
Komunikační proces v organizaci
21.1.
Komunikace
21.2.
Nedostatky v komunikaci
21.3.
Vnitřní komunikační systémy
21.3.1.
Ústní a písemná komunikace
21.3.2.
Komunikační kanály
21.4.
Vnější komunikační systémy
21.5.
Chyby v komunikaci
21.6.
První dojem
22.
Formy komunikace
22.1.
Typy komunikace
22.2.
Vnitropodniková komunikace
23.
Charakteristika rozhodovacích procesů a rozhodovacích problémů
23.1.
Rozhodování a jeho podstata
23.2.
Dva modely rozhodování
23.3.
Problémy
23.4.
Struktura rozhodovacích problémů
24.
Etapy rozhodovacího procesu
24.1.
Prvky rozhodování
24.2.
Racionální postup při řešení problémů
25.
Rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty
25.1.
Rozhodování za jistoty
25.2.
Rozhodování za rizika
25.3.
Rozhodování za nejistoty a jeho pravidla
26.
Charakteristika kontrolních procesů v organizaci
26.1.
Kontrolování
26.2.
Etapy kontrolního procesu
27.
Fáze kontrolních procesů v organizaci
27.1.
Kontrolní funkce
27.2.
Předpoklady efektivní kontroly
28.
Druhy a formy kontroly

Úryvek

"1 CHAREKTERIZUJTE VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ PODNIKU A VZTAH PODNIKU K VNĚJŠÍMU PROSTŘEDÍ


Pojetí podnikání , vnější prostředí:
 dlouhodobá prosperita je podmíněná chováním podniku
 nalezení příležitostí pro podnik
 předmět podnikání à dosahovat zisky postavení na trhu, prosperita
 v minulosti centrální plánovaní X dnes záleží na každé firmě čeho chce dosáhnout, co a pro koho prodávat

PODNIKAVOST:
 schopnost vytvářet a obstarávat určitou prosperitu
 souvisí s propagací (přehnaná propagace může obtěžovat)
 důležité aby si člověk vyhledával a vytvářel svojí iniciativou prostor pro své podnikání¨
1) vnější
 schopnost objevovat nebo záměrně vytvářet a využívat příležitosti, které vnikají s aktivními činnostmi s vnějším světem
 obchodování mí komerční nádech
2) vnitřní
 určitá vnitropodniková organizace kdy se principy podnikání uplatňují i uvnitř podniku a vznikají organizační systémy, které na principu vnitropodnikových nebo vnitrozávodových útvarů
 převážně ve velkých podnicích kde je zisk rozdělen do určitých útvarů

PODNIKÁNÍ:
 je realizace podnikavosti v praxi
 je schopen zajistit závazky, propagovat a prodat svojí službu a tím získat zisk
 podnikání je cílevědomá činnost uspokojující cizí potřeby a tím i vlastní jako dosažení zisku

Podnik ve vnějším prostředí:
 podnik nemůže fungovat jen sám pro sebe – musí fungovat na trhu a komunikovat s vnějším prostředím
 vnější prostředí = trh, na kterém podnik funguje
 trh je složitý a vstupuje tam mnoho subjektů
Okolí podniku
- faktory, které existují mimo podnik a působí na podnik
- okolím je tedy celý svět - přírodní zdroje
- VTR
- politické, sociální, právní faktory
- obyvatelstvo
- ekonomika
- měnlivost souč. světa vyvolává ve vztazích okolí podniku neustálé změny
- okolí poskytuje podniku buď příležitosti k podnikání nebo podnik ohrožuje

Součásti okolí podniku:
- zákazníci
- dodavatelé
- konkurence
- státní orgány
- finanční podniky
- obyvatelstvo

Druhy okolí podniku:
1. Přímé okolí
2. Nepřímé okolí

1. Přímé okolí
= konkurenční okolí
- je mnohem více pod vlivem podniku než nepřímé okolí

a) konkurenti
- ovlivňují všechny činnosti podniku
- pro úspěch musí být podnik alespoň tak dobrý jako konkurent
b) zákazníci
- určují zaměření a obrat činnosti podniku
c) dodavatelé
- ovlivňují náklady podniku, jeho schopnost pružně reagovat na potřeby svých cílových zákazníků
d) věřitelé
- ovlivňují fin. situaci podniku
- banky, ale i zákazníci
e) trh práce
- ovlivňuje možnosti získání pracovníků
- působí na motivaci pracovníků

2. Nepřímé okolí
a) politické faktory
- vyplývají z hodpodářské politiky státu
- definují právní podmínky (daně, mzdy, ceny, ochrana spotřeb.)
b) ekonomické faktory
- vlivy IR, inflace, trendy růstu, pohyb kupní síly, MAE faktory
- ovlivňovány burzami a dalšími spol. podobného typy
c) sociální faktory
- vývoje lidských hodnot, postojů, živ. stylů a cílů
- založeny na historických, kulturních, ekolog, demografických, náboženských základech
d) technické a technologické okolí
e) kulturní okolí

Pro analýzu vnějšího, ale i vnitřního okolí podniku se využívá analýza SWOT - slabých a silných stránek
S = silné stránky - vnitřní okolí
W = slabé stránky - vnitřní okolí
O = příležitosti - vnější okolí
T = nebezpečí - vnější okolí"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 0,5 až 3 stran. Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24321
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse