Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy a formy práva, právní úkony a události - přednáška ze základů práva

Základy a formy práva, právní úkony a události - přednáška ze základů práva


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpis přednášek ze základů práva. Zabývá se následujícími tématy: Základy práva. Právo hmotné, procesní, objektivní a subjektivní právo. Prameny práva. Neprávní normativní systém. Prameny práva v ČR. Právní vztahy a právní skutečnosti. Právní úkony, události a lhůty času. Prvky i druhy právního vztahu. Aplikace práva a zákonnost. Opravné prostředky. Ústavní a správní právo.

Obsah

1.
Základy práva
1.1.
Norma
1.2.
Vznik práva
1.3.
Funkce práva
1.4.
Stát
1.4.1.
Právní stát – 3 základní podmínky
2.
Právo hmotné a procesní
2.1.
Hmotné právo
2.2.
Procesní právo
2.2.1.
Odvětví procesního práva
3.
Objektivní a subjektivní právo
3.1.
Objektivní právo
3.2.
Subjektivní právo
4.
Prameny práva
4.1.
Normativní právní akty
4.2.
Precedenty
4.3.
Právní obyčeje
4.4.
Normativní smlouvy
4.5.
Obecné právní zásady
4.6.
Jurisprudence
5.
Neprávní normativní systém
5.1.
Spravedlnost
5.2.
Právní norma
5.3.
Struktura právních norem
5.3.1.
Hypotéza
5.3.2.
Dispozice
5.3.3.
Sankce
5.3.4.
Členění právních norem podle struktury
5.3.5.
Členění podle míry vázanosti adresátů
5.3.6.
Členění podle jazykového vyjádření dispozice
5.3.7.
Působnost právních norem
6.
Prameny práva v ČR
6.1.
Ústavní zákony jsou normativní akty nejvyšší právní síly
6.2.
Ústava
6.3.
Zákony
6.4.
Legislativní proces
6.5.
Sbírka zákonů
7.
Právní vztahy a právní skutečnosti
7.1.
Právní vztahy
7.2.
Právní skutečnosti
7.2.1.
Členění právních skutečností
7.3.
Právní domněnky
7.4.
Právní fikce
8.
Právní úkony a události
8.1.
Právní jednání
8.2.
Právní úkon
8.2.1.
Náležitosti právních úkonů
8.2.2.
Obsah právních úkonů
8.2.3.
Platností právního úkonu rozumíme
8.2.4.
Členění právních úkonů
8.3.
Protiprávní jednání
8.3.1.
Členění
9.
Právní události a lhůty času
9.1.
Právní události
9.2.
Lhůta
9.2.1.
Členění lhůt
10.
Prvky právního vztahu
11.
Druhy právních vztahů
11.1.
Vztahy veřejnoprávní
11.2
Vztahy soukromoprávní
11.3.
Absolutní právní vztahy
11.4.
Relativní právní vztahy
11.5.
Závazkové právní vztahy
11.6.
Vztahy věcněprávní
11.6.1.
Znaky
11.6.2.
Třídění
11.6.3.
Věcná práva k věci cizí
12.
Aplikace práva
12.1.
Správní orgány
12.2.
Správní řízení
12.3.
Subjekty
12.4.
Soudy
12.5.
Civilní řízení
12.6.
Trestní řízení
12.7.
Rozhodčí řízení
12.8.
Řízení před finančním arbitrem
12.9.
Advokáti
12.10.
Notářství
12.11.
Státní zastupitelství
13.
Aplikace práva a zákonnost
13.1.
Závazný výklad práva
13.2.
Nezávazný výklad
13.3.
Zákonnost
13.3.1.
Záruky zákonnosti – systém pr. záruk tvoří:
14.
Opravné prostředky
14.1.
Řádné opravné prostředky
14.1.1.
Odvolání
14.2.
Mimořádné opravné prostředky
14.2.1.
Dovolání
14.2.2.
Žaloba na obnovu řízení
14.2.3.
Žaloba pro zmatečnost
14.3.
Následky vadných právních úkonů
14.4.
Právní odpovědnost
14.5.
Funkce právní ochrany
14.6.
Protiprávní jednání
14.7.
Právní odpovědnost podle charakteru spol. vztahů
14.8.
Právní odpovědnost dle předpokladu jejich vzniku
14.9.
Subjektivní odpovědnost
14.10.
Objektivní odpovědnost
15.
Ústavní právo
15.1.
Pojem a předmět ústavního práva
15.2.
Právní normy
15.3.
Ústavnost
15.4.
Pojem stát, znaky, funkce, forma
15.5.
Forma vlády
15.1.1.
Demokracie přímá
15.1.2.
Demokracie nepřímá
15.2.
Volby
15.3.
Nedemokratická forma vlády
15.4.
Hlava státu
15.5.
Složení nejvyšších orgánů
16.
Správní právo

Úryvek

"2. Precedenty (soudcovné právo) = Precedens je individuální právní akt státního orgánu, který nabývá normativního významu, jestliže se jím řeší problém právními normami dosud neregulovaný. První rozhodnutí v tomto směru se stává pramenem práva.

Co se týče tvorby práva, má v systému, kde převažují precedenty jako pramen práva, rozhodující úlohu soudní praxe. Od právních obyčejů (jako normotvorby živelného původu) se precedenty liší tím, že soudci vydávají rozhodnutí v individuálním případě u vědomí, že zároveň tvoří právní pravidlo pro řešení všech případů téhož druhu. Precedendy jsou typické pro angloam. systém (case law, judge made law).

3. Právní obyčeje - dlouhotrvající uskutečňování určitého chování, povědomí o jeho zachovávání a závaznosti
- má určitý, konkrétně stanovený obsah
- státní org. je aplikují a při jejich porušení se uplatňuje státní donucení
- spíše anglosaský typ pramene práva

4. Normativní smlouvy – nejsou rozhodnutím jediného státního orgánu, ale jde o shodné projevy vůle dvou či více stran. Na rozdíl od smluv individuálních mají normativní smlouvy alespoň některá ustanovení obecná a regulují závazně celou skupinu právních vztahů stejného druhu a neurčeného počtu. (Kolektivní smlouva, sml. v mezinárodním právu).
5. Obecné právní zásady = pravidla, která se od obyčejů liší tím, že pro jejich utvoření nemá právní význam“dlouhodobá praxe“. Patří sem např. právní zásada „pacta sunt servanta“ smlouvy je nutno zachovávat. (spíše v zemích angloamerického práva)

6. Jurisprudence
= doktrinární výklad práva, nebo právní věda vůbec, zejména teorie práva.
• jedná se o tvůrčí odbornou činnost právníků, směřující k formulaci právních vět, definic, či pravidel (zobecňující) nebo spočívající v podávání dobrozdání k jednotlivým konkrétním případům (kazuistická)
• dnes je tímto pojmem označován buď doktrinální výklad práva nebo jde o označení právní vědy jako celku.

NEPRÁVNÍ NORMATIVNÍ SYSTÉM
• Obsahově se právní normy namnoze shodují s jinými normami regulujícími chování. Z tohoto hlediska nejpříbuznějšími jsou mravní normy. Právo se často označuje za „minimum mravnosti“.
- morálka je neprávní normativní systém
- Dalšími upravujícími normativními systémy jsou náboženství, politika, estetika, umění, sporty.
- Na rozdíl od práva (pravidel uměle vytvořených) morální pravidla spontánně vyrůstají z tradice a společenské konvence, obecná chování, ovlivňující vztahy mezi lidmi. Nejsou vynutitelná státem, jejich zachovávání je pouze otázkou svědomí subjektu, podléhají veřejnému mínění.
Vztah mezi právními a morálními pravidly chování je následující: právní normy mají přednost před normami morálními, neboť v zájmu morálky nelze právo vědomě ignorovat."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Částečně čerpáno z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dovol%C3%A1n%C3%AD, http://pravo.wz.cz/teo/data/teorie_-_1.doc. Větší část práce shodná s prací "Vznik a potřeby práva ve společnosti - přednáška ze základů práva".

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14650
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse