Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy managementu - přednášky

Základy managementu - přednášky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor přednášek z managmentu, který podává přehled o problémech daného oboru. Nechybí vysvětlení základní terminologie z oblasti managementu, rovněž jsou zde vyjmenováni hlavní představitelé. Důkladně jsou rozebrány i jednotlivé činnosti managementu: plánování, organizování, kontrolování a delegování. Dále autor popisuje, jak vést lidi, radí, jaké metody lze k tomu použít a jak vést úspěšnou komunikaci. Práce se dále zabývá finančním řízením, projektovým a strategickým řízením. Závěrečnou část tvoří informace o překonávání krizí v podnicích, řízení kvality a managementu životního prostředí.

Obsah

Úvod
1.
Co je to management
2.
Základní manažerské aktivity
3.
Oblasti managementu
4.
Manažerská hierarchie
5.
Manažerské role
6.
Hodnocení práce a úspěšnost manažera
Vývoj managementu a jeho hlavní představitelé
1.
Činnosti managementu
2.
Řízené instituce
3.
Vývoj řízení
4.
Stadia vývoje dle Vebra
4.1
Klasický management
4.2
Management 30. – 70. let
4.3
Management konce 20. stol.
4.4
Management na počátku 21. stol.
Plánování
1.
Charakteristika plánování
2.
Postup plánování
3.
Strategické plánování
4.
Taktické plánování
5.
Operativní plánování
6.
Druhy plánů
7.
Strategie a taktiky
8.
Postupy
Organizování
1.
Základní prvky organizování
2.
Organizační struktura
3.
Základní pojmy
4.
Optimální rozpětí řízení
5.
Typy organizačních struktur
6.
Druhy organizací
7.
Problémy maticového uspořádání
8.
Metoda OSKAR
Delegování
1.
Přínosy delegování
2.
Výhrady
3.
Znaky špatného delegování
4.
Příčiny odporu vůči delegování
5.
Postup delegování
6.
Plánování delegování
7.
Problémy delegování
Vedení lidí
1.
Teorie motivace
2.
Motiv
3.
Potřeby
4.
Frustrace
5.
Teorie vedení
5.1
Maslowova teorie hierarchie hodnot
5.2
Herzbergrova motivačně hygienická teorie
5.3
Teorie exspektance
5.4
Modifikace organizačního chování
5.5
Teorie spravedlnosti
6.
Styly vedení
7.
Teorie rysů
8.
Způsob chování
8.1
Autoritativní styl
8.2
Demokratický styl
8.3
Liberální styl
9.
Úcta a struktura
9.1
Manažerská mříže
9.2
Kontingenční přístup
9.3
Fiedlerův kontingenční model
10.
Rozhodovací model
11.
Situační vedení
12.
Dvě dimenze chování vedoucích
13.
Transformační styl vedení
14.
Transakční styl vedení
15.
Inspirativní styl vedení
Kontrolování
1.
Základní terminologie
2.
Členění kontrolních procesů
3.
Postup kontroly
4.
Moderní přístup ke kontrole
5.
Slabiny kontrolních systémů
6.
Fáze činnosti vnitřního kontrola
Řízení komunikace
1.
Termíny
2.
Obecné zásady úspěšné komunikace
3.
Formy komunikace
3.1
Ústní
3.2
Písemná
Řízení času
1.
Čas a prostor
2.
Techniky řízení času pomocí cílů
3.
Bariéry dosahování cílů
4.
Konzumenti času
Finanční řízení
1.
Účetnictví a finanční řízení
2.
Finanční výkazy
3.
Finanční analýza firmy
4.
Ukazatele likvidity
5.
Ukazatele zadluženosti
6.
Ukazatele aktivity
7.
Ukazatele rentability
8.
Provozní ukazatele
9.
Finanční plánování a rozpočtování
10.
Rozpočty
Řízení změn
1.
Organizační změna
2.
Kroky procesu změny
3.
Příčiny odporu ke změnám
4.
Důvody, proč se lidé brání změnám
5.
Proces změny
6.
Proces řízení a reengineering
7.
Procesní a projektové řízení
Projektové řízení
1.
Operace a projekt
2.
Účastníci projektu
3.
Projektový manažer
4.
Projektový tým
5.
Hlavní investor
Strategické řízení
1.
Strategické myšlení
Strategické plánování
Strategická analýza
1.
Metody analýzy
2.
Analýza vnějšího prostředí
3.
Analýza příležitostí a ohrožení
4.
Analýzy vnitřního prostředí
5.
Analýza silných a slabých stránek
Výběr a implementace strategie
1.
Formulace návrhu strategie
2.
Odlišnosti strategií
3.
Možné alternativní směry strategického vývoje
4.
Interní a externí strategický rozvoj
5.
Strategie diverzifikace
6.
Ofenzivní a defenzivní strategie
7.
Nadčasové principy a zásady
Krizové řízení a risk management
1.
Krizový proces a jeho fáze
2.
Průběh a prvky krizového řízení
3.
Likvidace následků
4.
Vývojové krize organizace
5.
Překonávání krizí růstu
6.
Řízení rizik
Řízení kvality
1.
Total Quality Management (TQM)
2.
Základní principy řízení kvality
3.
Kultura kvality
4.
Organizační struktura
4.1
Týmová práce
4.2
Rozvoj kompetence jednotlivců
4.3
Orientace na postup
5.
Řízení
6.
Zavádění systému řízení kvality do organizace
7.
Podmínky pro zavedení TQM
Management životního prostředí
1.
Ochrana životního prostředí
2.
Historie
3.
Zavedení EMS do podniku
4.
Kroky potřebné k zavedení EMS
5.
Projekt výstavby EMS

Úryvek

„3. PLÁNOVÁNÍ

Plánování
Zahrnuje systematické stanovení cílů (= základ řízení) a úkolů či činností nezbytných pro jejich dosažení
K tomu je nezbytné rozhodování o výběru z alternativních možných budoucích způsobů vykonávání činností
Není však možné sestavit jakýkoli reálný plán bez rozhodování a bez zvažování potřeby lidských nebo materiálních zdrojů -> za rozhodování nese manager odpovědnost

Charakteristika plánování
- Přispívá k dosažení záměrů a cílů
- Je prioritní mezi manažerskými úlohami
- Vztahuje se na veškeré aktivity (včetně administrativy)
- Umožňuje efektivní provádění činnosti

Postup plánování
- Uvědomování si příležitostí
o Tento bod je nutné zvažovat z hlediska všech možných příležitostí
o Vycházíme ze znalostí svých silných a slabých stránek
o Zvažujeme, co by se dalo vyrábět
- Stanovení cílů – musí být určeny každé jednotce
- Vývoj předpokladů
o Stanovení a zveřejnění cílů -> seznámení zaměstnanců s cíly
o Získání souhlasu k využití
- Hodnocení těchto postupů
o Výběr alternativ s nejvyšší schopností dosáhnout očekávaných cílů -> výběr může být intuitivní
- Výběr postupu – stanovení plánu
- Formulování odvozených plánů – podpůrné plány k hlavnímu plánu
- Numerizování plánů pomocí rozpočtu – převod plánů do podoby rozpočtu

Rozdělení plánovacího procesu
- Strategické plánování (5 a více let)
- Taktické plánování (1 – 5 let)
- Operativní plánování (méně než 1 rok)

Strategické plánování
- Na úrovni top managementu na základě informací z okolí podniku -> důležité je i světové dění
- Charakteristické je vysoké riziko chybovosti -> trojí typ rizik:
o Uvnitř podniku – jsme schopny je snadno zvládnout
o Mezoprostředí – těžší zvládnutí (dodavatelé, odběratelé, konkurence)
o Politické prostředí - neovlivnitelné
- Plánování v obecné rovině

Taktické plánování
- Navazuje na strategické plánování -> rozpracování strategie
- Probíhá na úrovni středního managementu
- Jedná se zejména o roční až pětileté plány
- Dělí se podle organizačních jednotek -> podle jednotlivých oddělení“

Poznámka

Text je psán v krátkých stručných heslech. Práce obsahuje schémata a obrázky. Čistý text dosahuje cca 101 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19455
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse