Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy pracovního práva - zkouška

Základy pracovního práva - zkouška

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované zkouškové otázky se velmi podrobně věnují jednotlivým níže jmenovaným okruhům. Jejich rozsah je zhruba 2 stránky stručných a přesných poznámek na okruh.

Obsah

1.
Pojem, předmět, systém a vztah pracovního práva k dalším odvětvím
1.1
Pracovní právo
1.2
Předmět pracovního práva
1.3
Systém pracovního práva
1.4
Vztah pracovního práva k ostatním právním odvětvím
2.
Prameny pracovního práva
2.1
Normativní právní akty (právní předpisy)
2.2
Kolektivní smlouvy
2.3
Vnitropodnikové právní normy
2.4
Technické normy (ne všechny)
2.5
Mezinárodní smlouvy
2.6
Dobré mravy
3.
Základní zásady pracovního práva
3.1
Význam a obsah základních zásad pracovního práva
3.2
Funkce pracovního práva
3.3
Působnost pracovního práva
4.
Druhy, subjekty a obsah pracovněprávních vztahů
4.1
Druhy pracovněprávních vztahů
4.2
Subjekty pracovněprávních vztahů
4.3
Obsah pracovněprávních vztahů
5.
Právní skutečnosti v pracovním právu
5.1
Subjektivní právní skutečnosti, právní úkony
5.2
Objektivní právní skutečnosti, právní události
6.
Pojem, význam a vznik pracovněprávních vztahů
6.1
Pojem pracovněprávního vztahu
6.2
Funkce (význam) pracovněprávních vztahů (pracovního práva)
6.3
Vznik pracovněprávních vztahů
7.
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
7.1
Změna subjektu – zaměstnavatele:
7.2
Změna obsahu pracovněprávního vztahu = změna práv a povinností vyplývajících
8.
Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů
8.1
Zánik pracovněprávního vztahu
8.2
Uspokojení nároku
9.
Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
10.
Lhůty, doby, promlčení, prekluze, počítání času, doručování
10.1
Lhůta
10.2
Promlčení
10.3
Prekluze
10.4
Uplatněním nároku
10.5
Doručování
11
Pojem a vznik pracovního poměru
11.1
Pracovní poměr (dále jen PP)
11.2
Vznik PP
12.
Druhy pracovního poměru
12.1
Podle doby trvání PP
12.2
Podle počtu PP a jejich vzájemných vztahů
12.3
Podle místa výkonu práce
12.4
Souběžné rovnocenné a samostatně posuzované PP
12.5
Souběžné pracovní poměry ve vztahu závislosti – HPP a VPP
12.6
Podle zaměstnavatele
12.7
Podle právních skutečností, které PP zakládají
13.
Změny pracovního poměru
13.1
Subjekt
13.2
Obsah
13.3
Pracovní cesta
13.4
Objekt
14.
Skončení pracovního poměru.
14.1
Způsoby skončení pracovního poměru
14.2
Právní úkony účastníků § 42/1
14.3
Právní události
14.4
Skončení PP v některých zvláštních případech
15.
Odstupné, pojem, důvody poskytování.
16.
Pracovní doba a doba odpočinku
16.1
Pracovní doba
16.2
Délka pracovní doby
16.3
Rozvržení pracovní doby - § 84 a násl. ZP
16.4
Pracovní pohotovost
16.5
Práce přesčas
16.6
Noční práce
16.7
Doba odpočinku
17.
Dovolená na zotavenou, pojem, druhy, délka
17.1
Druhy dovolené na zotavenou
17.2
Čerpání dovolené
17.3
Krácení dovolené
17.4
Náhrada mzdy za dovolenou
18.
Odměňování za práci, mzda, plat
18.1
Plat
18.2
Mzda
18.3
Odměna v užším slova smyslu
18.4
Funkce mzdy
18.5
Odměňování v podnikové sféře
18.6
Odměňování v rozpočtové sféře
18.7
Náhrada při překážkách v práci
18.8
Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce
19.
Náhrada škody v pracovním právu
19.1
Pracovněprávní odpovědnost
19.2
Odpovědnost za škodu
20.
Odpovědnost zaměstnance za škodu, pojem, druhy
20.1
Obecná odpovědnost § 172 ZP
20.2
Zvláštní druhy odpovědnosti
21.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu, pojem, druhy
21.1
Druhy odpovědnosti zaměstnavatele
21.1
Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu
21.1.1
Odpovědnost za škodu, při pracovních úrazech a nemocech z povolání
21.1.2
Odpovědnost za škodu na odložených věcech
21.1.3
Odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci při odvracení škody
22.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
22.1
Dohoda o pracovní činnosti
22.2
Dohoda o provedení práce
22.2.1
Odpovědnost za škodu
23.
Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
23.1
Zákaz diskriminace
23.2
Zásada rovného zacházení
24.
Řízení výrobního procesu. Vnitropodnikové předpisy. Pracovní řád. Mzdové předpisy
24.1
Řízení výrobního procesu
24.2
Vnitropodnikové předpisy (právní normy)
24.3
Pracovní řád
24.4
Mzdový platový řád (vnitřní mzdový předpis)
25.
Politika zaměstnanosti. Právní vztahy v oblasti zaměstnanosti, pojem, zákonná úprava
25.1
Právo na práci, právo na zaměstnání
25.2
Politika zaměstnanosti
25.3
Zákon o zaměstnanosti a související předpisy
25.4
Povinnosti zaměstnavatelů (obchodních společností, FO) v oblasti zaměstnanosti
26.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Péče o zaměstnance. Zvláštní pracovní podmínky
26.1
Péče o zaměstnance
26.1.1
Pracovní podmínky
26.1.2
Péče o kvalifikaci zaměstnanců a její zvyšování
26.1.3
pracovní kázeň, pracovní řád
26.1.4
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP
26.2
Pracovní podmínky žen
26.2.1
Zvláštní ochrana těhotných žen a matek
26.3
Pracovní podmínky mladistvých
26.4
Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností
27.
Kolektivní pracovní právo. Kolektivní vyjednávání. Kolektivní pracovní spory
27.1
Kolektivní pracovní právo
27.2
Kolektivní smlouvy
27.23Kolektivní pracovněprávní spory

Úryvek

"1. Pojem, předmět, systém a vztah pracovního práva k dalším odvětvím
Pracovní právo
- samostatné právní odvětví, upravující společenské vztahy související s prací
- práce = cílevědomá lidská činnost, při které vznikají určité hodnoty; výstup může být hmotný i nehmotný
- jeden ze subjektů pracovního procesu prodává svou pracovní schopnost druhého, práci koná výrobními prostředky, které jsou ve vlastnictví zaměstnavatele
- reguluje určitou výseč vztahů, kdy je práce konána (nereguluje všechny vztahy, kdy dochází k výkonu nějaké práce – např. OSVČ)
Historie:
- začalo se vyvíjet z ObčZ, resp. z ABGB, na počátku 20. stol. pronikání ochranářských opatření a státních zásahů
- zásahům přispěla Mezinárodní organizace práce (1918)
- iniciace vzniku řady mezinárodních úmluv, které byly ratifikovány a mají přednost před zákonem (čl. 10a Ústavy)
- nejproblematičtější je úmluva o zákazu dětské práce (řada zemí, které úmluvy ratifikovaly, je však nedodržuje)

Předmět pracovního práva
- úprava společenských vztahů vznikajících při námezdní práci a vztahů s nimi souvisejících (námezdní práce = zaměstnanec vykonává podle pokynů pro zaměstnavatele práci)
- úplatný společenský vztah
- chrání slabšího (zaměstnance), neboť nejde o ekonomicky vyrovnaný vztah
konkrétní regulace:
a) individuální pracovní vztahy - vztahy jejichž prostřednictvím dochází k výkonu práce za odměnu v určitých pracovních podmínkách
b) kolektivní vztahy - právem regulované vztahy, které vznikají mezi kolektivem zaměstnanců a vedením zaměstnavatele, příp. odborovou organizací a zaměstnavatelem
c) vztahy týkající se nezaměstnanosti – příprava kvalifikovaných zaměstnanců, působnost ÚP, zprostředkovávání zaměstnání, motivační prvky
d) sankční vztahy – vztahy, které chrání pracovněprávní vztahy, stanoví určité sankce, způsob a typ odpovědnosti za porušení, ohrožení, narušení hlavních pracovněprávních vztahů (např. náhrada škody, dozor nad dodržováním právních předpisů)
e) úprava právní subjektivity – zákon určuje, kdo právní subjektivitu má, nemá, jak vzniká, zaniká

Systém pracovního práva
- individuální – dochází ke vzniku jednotlivého pracovního vztahu mezi konkrétním zaměstnancem a konkrétním zaměstnavatelem
- kolektivní – právem regulované vztahy, týkající se skupin zaměstnanců, reprezentovaných např. odborovou organizací

Pracovní právo má soukromoprávní i veřejnoprávní prvky (rozhodnutí, zda uzavřou PS, jakmile je však smlouva uzavřena, pak už jsou zásahy státu – např. činnost ÚP). Obvykle však považováno za spíše soukromoprávní. Předpisy občanského práva nelze použít analogicky na předpisy pracovního práva (samostatnost pracovního práva !!!!).
Vztah pracovního a obchodního práva – důležitá např. smlouva o prodeji podniku.
Správní právo – velká vazba na pracovní právo (např. dohled ÚP).
Mezinárodní právo – zejména skrze úmluvy Mezinárodní organizace práce

Vztah pracovního práva k ostatním právním odvětvím
- pracovní právo je relativně samostatným souborem právních norem upravujících společenské vztahy, které vznikají při námezdní práci a vztahy s nimi úzce související
- výkon této práce je charakterizován tzv. Aristotelovskými principy: jednota místa a práce, jednota času a práce, jednota činnosti a práce
- postupně však dochází k narušování jednoty místa, práce a času – řada zaměstnanců může vykonávat svou práci doma
- uplatňuje se princip smluvní svobody
a) vztah k občanskému právu – pracovní právo se z občanského vyčlenilo; v ČR je však úplná samostatnost pracovního práva ve vztahu k občanskému; ObčZ nelze na pracovněprávní vztahy použít ani subsidiárně; v pracovním právu je smluvní svoboda omezena zákonnou regulací a kolektivní vůlí.."

Poznámka

Práce je velmi kvalitně zpracovaná a lehce se v ní orientuje.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7393
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse