Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy psychologie

Základy psychologie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce charakterizuje předmět psychologie, vývoj psychologického myšlení a hlavní psychologické disciplíny.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Předmět
3.
Vývoj
3.1
První etapa
3.2
Druhá etapa
4.
Současná psychologie
5.
Disciplíny

Úryvek

"Psychologie = psyché (duše) + logos (učení)

CHARAKTERISTIKA
= samostatná věda rozvíjející se od druhé poloviny 19.století, do té doby součástí filozofie
- za zakladatele považován Aristoteles
- Empirická = zkoumání založeno na konkrétní zkušenosti, metodě pozorování
- stojí na rozhraní mezi vědami přírodními a společenskými
- podoby • laická - nevědecká, každý z nás si klade psychologické otázky
• vědecká - reprezentována odborným psychologem či literaturou nebo organizací
• narativní - reprezentována vyprávěním příběhů (Dostojevskij - Zločin a trest)

PŘEDMĚT
= chování, prožívání a postoj jedince → otázka osobnosti člověka a jejího vývoje
- zabývá se osobností a jejím vývojem, krizemi a úsilím vymanit se z nich a realizovat životní cestu
- vědecká psychologie se navíc zabývá psychologií:
• soustavně, kriticky a koncepčně → vyžaduje důkazy, uvádí argumenty
• vypracovává si svůj pojmový (terminologický) aparát
• rozvíjí teorii, díky kterému může podávat výklad a vysvětlení
• buduje systém metod a strategie metodických postupů → snaží se být objektivní

VÝVOJ
I. Etapa – téma duše
= v antice chápou psychologii jako náuku o duši

Aristoteles - první psycholog, napsal Spis o duši: o vývoji člověka, o důležitosti rozumového
poznání, díky kterému poznáme řád světa a tím poznámě, že musíme konat dobro
- popisuje duši spíše ze strany biologické
Platón - považuje duši za uvězněnou v lidském těle
- filozofováním dojde k rozpomínání na svět před vtělením
sv.Augustýn - usiluje o pochopení a poznání sebe sama a smyslu života
- za podstatu duše považuje vůli
Tomáš Akvinský - spojuje člověka s přírodou
- tělo a duši považuje za celek, který se skládá z mrtvé hmoty a oživující duše

II. Etapa – téma vědomí
= duše pozvolna mizí z centra zájmu jako něco údajně příliš odtažitého, co je třeba nahradit něčím
zjevnějším a nejspornějším, a tím je tedy vědomí

René Descartes - zahájil přechod od substanciální duše ke zkoumání vědomých myšlenkových
pochodů
"Myslím, tedy jsem"

John Locke - jako první navrhuje zkoumat, to co probíhá v mysli - Intorspekce
- vše co se děje v mysli, je dovozeno od počitků a vjemů, jinak by mysl byla prázdná
"Není nic v mysli, co dříve nebylo ve smyslech"

Gottfried Wilhem Leibniz - domnívá se, že člověk je v sobě samé založeným bytím tzv.: monádou
- nejnižší monády jsou nevědomí a vyšší monády mají schopnost vnímat
19. STOLETÍ
- psychologie dospěla k osamostatnění, tedy k oddělení od filozofie
- osamostatnění datováno roku 1879, kdy Wilhelm Wundt založil první psychologickou laboratoř
- vznik laboratoře měl takový význam, protože v té době určovaly experimentální disciplíny, co je
vědní a co ne

20. STOLETÍ
- na počátku století došlo k rozdělení psychologie, na zakládě sporů:
1) Introspekce (Locke) - klade důraz na vliv prostředí
Behaviorismus (Leibniz, Watson, Darwin) - klada důraz na svébytnost osobnosti

2) Vědomí - to, co si dokážeme vybavit: vnímání, zkušenost, zážitek, chování
Nevědomí - jevy, které si neuvědomujeme, ale působí na naše chování: touha, strach, vzpomínky

3) Elementy - zaměřuje zkoumání na jednotlivé části
Celek - zkoumání celku"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53614a9e8d590.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Charakterizujte_predmet_psychologie.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse