Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy sociologie

Základy sociologie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje předmět, strukturu a funkci sociologie, také charakterizuje obecnou metodu, procedury a techniky sociologické práce.

Obsah

1.
Sociologie
1.1.
Předmět
1.2.
Struktura
1.3.
Funkce

2.
Sociologické práce
2.1.
Obecná metoda
2.2.
Procedury
2.3.
Techniky

Úryvek

"1) Naturalistická: pokoušela se dát vznikající sociologii za vzor přírodní vědy pro jejich exaktnost,
nespornost a univerzalní platnost

2) Humanistická: po vzoru filozofie a historie ovlivňuje sociologii, kterou vidí jako humanistickou
vědu, jelikož přirodními metodami můžeme společnost jen popsat a né pochopit

PŘEDMĚT
- shoda, co je předmětem sociologie rozhodně nepanuje a příslušných definic je obrovksé množství,
ale definice není v podstatě tolik důležitá jako výsledky sociologické práce

Definice:

Ralph Dahrendorf - věda o nepříjemné skutečnosti společnosti
(skutečnost = nikdo z ná tuto společnost nevytvořil a přesto nás má ve své moci)
Ragmonde Aron - sociologové nevědí, co to sociologie, ale tím jak hledají stále nové odpovědi na
tuto otázku, tak sociologii rozvíjejí
František Zich - teoreticko empirická věda, jejíjž předmětem jsou obecné zákony vývoje lidské
společnosti a mechanismy jejich projevů v konkrétních historických podmínkách
Petr Berger - pokus o pochopení toho, co lidé dělají, když se setkávají

→ sociologie je to, co dělají sociologové

STRUKTURA
- každá samostatná věda se zkládá z několika disciplín:

1) Obecná sociologie: zabývá se základními sociologickými pojmy a vztahy mezi nimi
2) Obecná sociologická teorie: zkoumá obecnou teorii společnosti jako celku
3) Aplikovaná sociologie: přináší vysvětlení dílčích sociálních problémů
4) Sociologická metodologie: tvoří, vykládá a analyzuje postupy a metody sociologické práce
5) Sociologický výzkum: představuje sběr a analýzu konkrétních sociologických dat ve
společenském životě

+ Dějiny sociologie - slouží k poučení o budoucnosti

FUNKCE
- funkcemi sociologie rozumíme poslání a úkoly, které má sociologie ve společnosti plnit

1) Funkce ideologická
- spojena s tím, zda-li hodnocení dosaženého stupně společenského vývoje se považuje za
důležitou náplň sociologie → hodnocení přísluší především politikům, neboť jsou za to placeni
- vědomě či nevědomě slouží establishmentu

2) Funkce poznávací (gnozeologická)
- sociologie popisuje a vysvětluje podstatu společenského vývoje a sociálních problémů
- jedná se o analýzu společenské života, jeho příčin, souvislostí a vývojových tendencí

3) Funkce diagnostická
- spočívá v sociologické analýze konkrétních společenských problémů, rozboru jejich příčin,
průběhu a důsledku → konstatuje v čem je problém
- je podmínkou funkce sociotechnické

4) Funkce sociotechnická
- na základě výsledku diagnostické funkce vypracovává sociologie určitá doporučení a navrhuje
prostředky pro řešení těchto problémů tak, aby žádoucí dalšímu vývoji
SOCIOLOGICKÁ PRÁCE
METODY
= pojem metoda ve vědě znamená soubor pravidel, kterými se řídí vědecká práce (odpovídá na otázku JAK?)
Obecná metoda - teoreticko-empirická metoda, která spočívá ve 2 krocích:
• krok teoretický: na základě studia dostupných informací formuluje hypotézi
vysvětlující námi zkoumaný jev
• krok empirický: ověření hypotéz nebo vyvrácení konkrétním sociologickým
výzkumem (empirická fakta)
Speciální metoda - představuje procedury a techniky sociologického výzkumu:
I. PROCEDURY
- zahrnují přístup k problému a postupy shromažďování a způsoby zpracování dat

Historická procedura
= analyzuje vznik, vývoj a důsledky zkoumaného sociologického jevu v čase"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5364cb4583490.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Predmet_struktura_a_funkce_sociologie_obecna_metoda_procedury_a_techniky_sociologicke_prace.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse