Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy společenských věd - soubor vypracovaných otázek

Základy společenských věd - soubor vypracovaných otázek

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 28 otázek představuje formou odrážek maturitní otázky ze základů společenských věd, které jsou rozpracované do níže uvedených okruhů. Práce obsahuje veškerý středoškolský rozsah tohoto předmětu, tedy filozofii, psychologii, politologii, sociologii, právo a ekonomii. Vysvětluje základní terminologii a problematiku každého oboru.

Obsah

1.
Filozofie jako vědecká disciplína, předmět zkoumání,
1.1.
Vysvětlení pojmu filozofie
1.1.1.
Ontologie
1.1.2.
Gnozeologie
1.1.3.
Etika
1.1.4.
Filozofická antropologie
1.2.
Vztah filozofie k jiným formám vědění a k náboženství
2.
Filozofie starého Řecka, přírodní filozofie,
2.1.
Filozofie starého Řecka
2.1.1.
Pythagorovci
2.1.2.
Hérakleitova filozofie
2.1.3.
Eleaté
2.1.4.
Mladší fyzikové
2.1.5.
Atomisté
2.1.6.
Sofisté
2.1.7.
Helénismus
2.2.
Řecký ideál krásna
3.
Řecká klasická filozofie, názory Sokrata, Platóna a Aristotela na bytí
3.1.
Platón
3.2.
Aristoteles
4.
Vývoj filozofického myšlení ve středověku, metafyzika a její členění
4.1.
Patristika
4.2.
Scholastika
4.3.
Metafyzika
5.
Renesanční filozofie, humanismus, utopismus, přírodní filozofie
5.1.
Renesance
5.1.1.
Mikuláš Koperník
5.1.2.
Johanes Kepler
5.1.3.
Galileo Galilei
5.1.4.
Giordano Bruno
6.
Chybí
7.
Sociologie jako věda, předmět zkoumání
7.1.
Sociologie jako věda
7.1.1.
Auguste Comte
7.1.2.
Herbert Spencer
7.1.3.
Emil Durkheim
7.1.4.
Karl Marx
7.1.5.
Max Weber
8.
Sociální skupiny, jejich rysy, vlastnosti a klasifikace skupin
8.1.
Sociální skupiny
8.2.
Konflikt skupin
9.
Společenská podmíněnost psychiky
9.1.
Socializace a její stránky
9.2.
Sociální prostředí
9.3.
Úrovně socializace
9.4.
Organismus a prostředí
9.5.
Interakce
10.
Psychologie a její předmět
10.1
Prožívání a chování
10.2.
Experimentální psychologie
10.3.
Vztah psychologie k dalším vědám
10.4.
Behaviorismus
10.5.
Psychoanalýza
10.6.
Analytická psychologie
10.7.
Tvarová psychologie
10.8.
Humanistická psychologie
10.9.
Teoretické disciplíny
10.10.
Praktické disciplíny
11.
Biologická podmíněnost psychiky
11.1.
Organismus a prostředí
11.2.
Společenská podmíněnost psychiky
11.3.
Biologická podmíněnost psychiky
11.3.1.
Vnější
11.3.2.
Vnitřní
11.4.
Reflexní oblouk
11.5.
Regulátory
11.6.
Efektory
11.7.
Reflexní činnost
12.
Charakteristika psychických procesů, stavů a vlastností
12.1.
Psychický jev, vlastnosti, procesy
12.2.
Vnímání a myšlení
12.3.
Psychické stavy
12.4.
Psychika
12.5.
Chování, vědomí, nevědomí
13.
Záměrné učení a druhy učení
13.1.
Podmiňování
13.2.
Učení pokusem a omylem
13.3.
Senzomotorické učení
13.4.
Verbální učení
13.5.
Problémové učení
13.6.
Učení napodobováním
13.7.
Pojmové učení
13.8.
Vědomostní učení
13.9.
Intelektové učení
13.10.
Sociální učení
13.11.
Vědomosti
13.12.
Dovednosti
13.13.
Návyky
14.
Osobnost, dvojí pojetí osobnosti a její struktura
14.1.
Psychické vlastnosti osobnosti
14.2.
Rysy osobnosti a typy osobnosti
14.3.
Struktura osobnosti
14.3.1.
Vlohy
14.3.2.
Schopnosti
14.3.3.
Inteligence
15.
Hodnotová orientace osobnosti, charakter, postoje
15.1.
Charakter
15.2.
Morální inteligence
15.3.
Motivy
15.4.
Postoje
15.5.
Hodnoty
16.
Právo a stát, charakteristika práva
16.1.
Právo, subjektivní a objektivní právo
16.2.
Z dějin práva
16.3.
Právní a mravní vědomí
16.4.
Stát a právní řád státu
16.5.
Charakteristické rysy právního řádu
17.
Rodinné právo, manželství a rodina
17.1.
Manželství, rodina a příbuzenství
17.2.
Rodičovská zodpovědnost
17.3.
Vyživovací povinnost
17.4.
Náhradní péče o dítě
18.
Trestní právo, trestné činy, tresty a ochranná opatření
18.1.
Trestní právo
18.2.
Trestný čin
18.3.
Přestupek
18.4.
Pachatel a tresty
18.5.
Trestní řízení
19.
Občanské právo, věcné právo, závazkové právo
19.1.
Občanské a vlastnické právo
19.2.
Dědické právo
19.3.
Závazkové právo
19.4.
Majetek
20.
Právní normy a morálka, forma a publikace zákonů
20.1.
Právní normy
20.2.
Morálka
20.3.
Forma a publikace zákonů
20.3.1.
Zákony
20.3.2.
Zákoníky
20.3.3.
Publikace právních předpisů
21.
Ekonomie jako vědní obor, předmět a dělení ekonomie
21.1.
Ekonomie – pozitivní a normativní
21.2.
Vývoj ekonomického myšlení
21.3.
Merkantilismus
21.4.
Marxismus
22.
Peníze a jejich úloha v tržní ekonomice, vznik a podstata
22.1.
Peníze
22.1.1.
Zlatý standard
22.2.
Funkce peněz
23.
Základní ekonomické systémy, jejich přednosti a nedostatky
23.1.
Typy ekonomických systémů
23.2.
Ekonomické subjekty
23.3.
Ekonomické sektory
23.4.
Tržní systém
23.5.
Nabídka a poptávka
24.
Makroekonomické veličiny, hrubý domácí produkt, nezaměstnanost
24.1.
Makroekonomie
24.2.
Hrubý domácí produkt
24.3.
Tempo růstu HDP
24.4.
Nezaměstnanost
24.5.
Míra nezaměstnanosti
24.6.
Inflace
25.
Chybí
26.
Politika jako oblast střetů různých programů, politický konflikt
26.1.
Konflikt zájmů a kompromis
26.2.
Konsenzus
26.3.
Strategický volební program
27.
Volby a volební systémy v demokratickém státu
27.1.
Volební systém
27.1.1.
Většinový volební systém
27.1.2.
Poměrný volební systém
27.2.
Volby
27.3.
Referendum
27.4.
Zastupitelská demokracie
28.
Politické doktríny a ideologie
28.1.
Ideologie, doktrína
28.2.
Liberalismus
28.3.
Konzervatismus
28.4.
Sociální demokracie
28.5.
Socialismus
28.6.
Komunismus
28.7.
Fašismus
28.8.
Neonacismus
28.9.
Rasismus
28.10.
Anarchismus
28.11.
Enviromentalismus
28.12.
Feminismus
29.
Občan a právo v demokratickém státě, reálná demokracie
29.1.
Listina základních práv a svobod
29.2.
Reálná demokracie
29.3.
Principy demokracie
29.4.
Nedemokratické principy
29.5.
Totalitní diktatury
29.6.
Teokracie
30.
Vznik a podstata státu, funkce státu, právní stát, suverenita
30.1.
Stát – znaky, funkce
30.1.1.
Vznik státu
30.1.2.
Suverenita státu
30.1.3.
Formy státu
30.2.
Formy vlády
30.3.
Typy státu
30.4.
Územní struktura státu
30.5.
Ústava
30.6.
Vznik ústavního systému
30.7.
Historie a vývoj České republiky

Úryvek

") RENESANČNÍ FILOSOFIE, HUMANISMUS, UTOPISMUS, PŘÍRODNÍ FILOSOFIE

RENESANCE - počátky ve 14. stol. v Itálii, v ostatních zemích se rozšířila v 15. - 16. stol.
- rozšířila se v zemích, které podnikaly plavby, stavěly zámky, vědecké
objevy - Koperník, Bruno
- větší zájem o člověka a o přírodu
- myšlenkový proud, který z renesance vychází je humanismus - návrat k Antickým textům, ve kterých je centrálním motivem člověk
- v první fázi navazuje renesanční literatura (filozofie) na antické tradice (platónská a aristotelská)
- ve druhé fázi je budována přírodní filosofie jako jsou část filosofie rozvíjejících se přírodovědeckých výzkumů
- představitelé humanismu – Petrarca, Boccacio - znovu obnovené antické texty, zároveň sami literární činní
- na prvním místě je příroda (ve středověku to byl Bůh)
- první významný filosof v období renesance
• Mikuláš Kuscinský - němec, v astronomii dospěl k hypotéze pohybu země už před
Koperníkem
- podle něho neexistují žádná dvě stejná individua, zvláště ne dva úplně stejní lidé
- tvrdil, že Bůh nestvořil svět bez plánu, ale na základě
matematických principů
- měl velký vliv na G. Bruna, I. Kanta, M. Koperníka
• Mikuláš Koperník (1473-1543) - polský astronom, heliocentrický názor
- říkal, že země se pohybuje podle své osy a jako ostatní planety se pohybuje v kruhu kolem Slunce (Slunce = střed vesmíru, je v klidu)
• Johanes Kepler (1571-1630) - německý astronom, fyzik, matematik
- tři slavné názory - 1) dráhy planet jsou elipsami, v jejich ohnisku je Slunce
2) plochy opsané průvodičem planety za stejnou dobu jsou sobě rovny
3) čtverce oběžných dob planet jsou přímo úměrné
trojmocím poloos dráhy
• Galileo Galilei (1564-1642) - německý matematik, teolog
- Země je planeta, která obíhá kolem Slunce
- vynalezl dalekohled
- filosofická myšlenka - příroda je knihou, která je
neustále otevřena a lidé se v ní musí naučit číst
• Giordano Bruno - italský filozof
- prohlašoval, že svět má maloriální povahu, je věcný, a
nekonečný a existuje v něm mnoho planet, jako je Země a že Slunce je středem planetové soustavy
- neuznává středověkou představu Bohapodle něho proniká božský princip veškerou přírodou, celým vesmírem, všemi věcmi a jevy, prostě vším,…
- ztotožnil Boha s přírodou- PANTEISMUS
UTOPISMUS- vize společnosti, kde je řád a všichni jsou šťastni a mají všeho dostatek

7) SOCIOLOGIE JAKO VĚDA, PŘEDMĚT ZKOUMÁNÍ, METODY VÝZKUMU, VZNIK A VÝVOJ VĚDY A HLAVNÍ PŘEDSTAVITELÉ SOCIOLOGICKÉHO MYŠLENÍ U NÁS A V ZAHRANIČÍ

- sociologie se od počátku sama stylizovala do role lékaře společnosti, pokud přímo neprojevovala
vize nové, lepší budoucnosti (pozdější fáze marxismu i Cantova pozitivizmu)
- sociologové radí dnes politikům, specialistům na marketing a výzkum trhu, …
Auguste Comte - zakladatel sociologie, francouzský filozof, dal sociologii název"

Poznámka

Otázky jsou vypracované formou odrážek. Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně nebo kurzívou či podtržením. Text obsahuje 3 schémata. Čistý text je v rozsahu 62 stran. Každá otázka je rozpracována na 1 - 3 stranách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23052
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse