Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy trestního a správního práva - vypracované otázky

Základy trestního a správního práva - vypracované otázky

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované otázky ke zkoušce na VŠ jsou zaměřeny na hlavní oblasti trestního práva hmotného a procesního. Zpracovávají problematiku týkající se trestných činů a znaků, skutkové podstaty, aspektů trestního řízení či objektů trestného činu. Dále vymezují hlavní oblasti vnitřní správy, zaměstnanosti, živnostenské správy, správního řízení, řízení o přestupcích a řízení ve věcech katastru nemovitostí. Přesný přehled všech 30 otázek je uveden níže.

Obsah

1.
Pojem a místo trestního práva v právním řádu
1.1
Právní stát
1.2
Trestní právo
2.
Prameny trestního práva
2.1
Struktura trestních zákonů, jejich výklad a analogie
2.2
Působnost trestních zákonů
3.
Trestný čin
3.1
Pojem a znaky trestného činu
3.2
Třídění trestných činů
3.3
Doba a místo trestného činu
4.
Skutková podstata trestného činu
4.1
Znaky skutkové podstaty
5.
Třídění skutkových podstat trestných činů
6.
Objekt trestného činu
6.1
Třídění objektů trestných činů
6.2
Předmět útoku
6.3
Objektivní a subjektivní stránka trestného činu
7.
Vývojová stádia trestné činnosti
7.1
Příprava
7.2
Pokus
7.3
Dokonaný trestný čin
8.
Pojem a účel trestu
8.1
Druhy trestů
9.
Ukládání trestů
9.1
Zánik trestů
9.2
Zahlazení odsouzení
9.3
Ochranná opatření
10.
Trestní zákon - zák.č. 140/1961 Sb., v platném znění - rozčlenění trestných činů
11.
Trestné činy proti rodině a mládeži
12.
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných - III. Hlava trestního zákona
13.
Trestné činy hospodářské - II. Hlava trestního zákona
14.
Pojem a význam trestního práva procesního, trestní řád - zák. č. 141/1961 Sb., v platném znění
15.
Zásady trestního řízení
15.1
Podezřelý
15.2
Obviněný
15.3
Odsouzený
16.
Charakteristika správního práva
16.1
Pojmové vymezení
16.2
Objektivní právo
16.3
Subjektivní právo
16.4
Zaměření správního práva
17.
Charakteristika veřejné správy
17.1
Pojmové vymezení
17.2
Vnitřní a vnější zaměření veřejné správy
17.3
Veřejná správa vykonaná státem
18.
Vnitřní správa
18.1
Pojem
18.2
Obsahové vymezení
18.3
Právní úprava
18.4
Orgány vnitřní správy
19.
Osobní stav obyvatelstva
19.1
Jméno
19.2
Rodné číslo
19.3
Matriky
19.4
Občanské průkazy
20.
Hlášení pobytů (občan České republiky)
20.1
Pobyt cizinců, uprchlíků
21.
Správa na úseku zaměstnanosti
22.
Živnostenská správa
23.
Pojem a podstata správního práva procesního
24.
Správní řízení
25.
Rozsah působnosti správního řádu (zák.č. 150/2002 Sb.)
25.1
Pozitivní a negativní vymezení
26.
Základní zásady správního řízení
26.1
Správně právní procesní vztahy
26.2
Subjekty správního řízení
27.
Stádia správního řízení
27.1
Zahájení správního řízení
27.2
Procesně právní instituty
27.3
Zajištění průběhu
27.4
Účel řízení
27.5
Zajišťování podkladů pro rozhodnutí
28.
Správní řízení v režimu stavebního zákona (zák.č. 50/1976 Sb., v platném znění)
29.
Řízení o přestupcích (zák.č. 200/1990 Sb., v platném znění)
30.
Řízení ve věcech katastru nemovitostí

Úryvek

"4.
Skutková podstata trestného činu, znaky skutkové podstaty
_______________________________________________________________
Skutková podstata trestného činu.
Je souhrn typových znaků trestného činu určitého druhu, kterými se různé druhy trestných činů od sebe odlišují.

Znaky skutkové podstaty trestného činu.
1) Objekt - společenské vztahy, např. vztahy vlastnické,
- zájmy a hodnoty chráněné trestním zákonem, např. život člověka, jeho čest,
zdraví, důstojnost,
- soubor vztahů, zájmů, hodnot, na jejichž ochraně společnosti záleží a jejich
porušení nebo ohrožení postihuje trestní sankcí - tzv. „právní statek“
2) Objektivní stránka - zahrnuje jednání, následek a příčinný vztah mezi jednáním
a následkem, předmět útoku, místo a čas jednání,
- jednání - může být jen konání nebo opomenutí, nemůže být myšlenka ani vůle ( přání )
neprojevená zevním aktem směřujícím k jejímu uskutečnění,
- následek - je porušení nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem trestného činu ( např. při
trestném činu omezování osobní svobody - je takovým následkem porušení
osobní svobody ),
- může se jednat i o účinek čímž se nazývá změna na hmotném předmětu útoku
( např. tržná rána na tváři, poškození věci, aj. - lze zpravidla přesně vyčíslit ),
- příčinný vztah - určitá osoba může být trestná jen tehdy, jestliže svým jednáním následek
skutečně způsobila,
3) Subjekt - Pachatel - kdokoli kdo je trestně odpovědný, ale u některých SPTČ je kruh
pachatelů omezen - např. veřejný činitel,
4) Subjektivní stránka - Zavinění - vnitřní psychický vztah pachatele ke svému
protiprávnímu jednání,
- úmysl přímý - dolus directus - § 4 písm. a) - Pachatel chtěl způsobem v trestním zákoně
uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto
zákonem.
- úmysl nepřímý ( eventuální ) - dolus eventualis - § 4 písm. b) - Pachatel věděl, že svým
jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit,
a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn ( srozumění
se usuzuje z toho, že pachatel nepočítal s žádnou konkrétní
okolností, která by následku, jejž si představoval jako
možný, mohla zabránit, ať již by se jednalo o vlastní
přičinění nebo zásah někoho jiného ).
- nedbalost vědomá - § 5 písm. a) - Pachatel věděl, že může způsobem uvedeným v trestním
zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez
přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení
nezpůsobí.
- nedbalost nevědomá - § 5 písm. b) - Pachatel nevěděl, že svým jednáním může takové
porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem
a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
- Pohnutka - má většinou význam pro správné posouzení stupně nebezpečnosti činu pro
společnost a může být okolností polehčující nebo přitěžující,
- jestliže je některá pohnutka znakem SPTČ, pak je k naplnění této SPTČ nutná
- např. “pro výkon pravomoci veřejného činitele“ - § 155/1. b),
- Omyl - rozumíme neshodu pachatelova „vědění“ ( jeho vnímání, jeho představy ) se
skutečností, proto, že si pachatel vůbec neuvědomil nějakou skutečnost, nebo proto,
že měl o ní představu nesprávnou."

Poznámka

Studijní obor Sociální pedagogika, předmět Základy trestního a správního práva. Rozsah jednotlivých otázek je 1 - 7 stran. Část práce čerpá ze zákonů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19916
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse