Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zápisky z přednášek pedagogické psychologie 2/2

Zápisky z přednášek pedagogické psychologie 2/2Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje první polovinu výpisků z přednášek k předmětu Pedagogická psychologie na UHK a je doplněna z další literatury (Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie, Psychologie pro učitele, Styly učení žáků a studentů, Pracovní listy z pedagogické psychologie a další). Tato část se věnuje morálnímu vývoji žáka, charakteristice žáka i učitele, psychologii výchovy a dalším tématům. Práce je psaná v odrážkách, důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně. Práce může sloužit jako podklad ke zkoušce z předmětu nebo ke státní závěrečné zkoušce. První část naleznete zde

Obsah

1.
Morálka, morální vývoj
1.1.Morální vývoj
1.2.
Metody mravní výchovy
2.
Psychologie vychovatele, učitelská profese
3.
Hodnocení ve škole
4.
Psychologie výchovy
5.
Psychologie žáka – žák a náročné situace ve škole
6.
Psychologie žáka – diagnostika žáka
7.
Autodiagnostika učitele a vychovávatele

Úryvek

"Morálka, morální vývoj dítěte
 morálka
 soubor principů posuzovaných z hlediska dobra a zla a řídícího chování a jednání dané společnosti
 lze ji chápat jako:
 vnitřní přesvědčení (stránka subjektivní)
 vnější principy vyžadované společností (stránka objektivní)
Freudovo pojetí morálky
 morální normy a hodnoty mají původ v SUPEREGU (= souhrn zvnitřnělých morálních norem vštěpovaných rodiči)
 SUPEREGO tvoří 2 složky: svědomí (vyvolává pocity viny při špatném chování) a ego-ideál (pocity uspokojení při správním chování)
Lickenovo pojetí mravního cítění: 6 vzájemně provázaných součástí morálky:
 svědomí – složka kognitivní a emoční; zahrnuje smysl pro povinnost
o konstruktivní – motivačně korektivní
o destruktivní – lpění na vlastních chybách, snížená sebeúcta
 sebeúcta = pozitivní seberespektující vztah k sobě i k druhým (nejde o sebelásku založenou na popularitě či síle, ale na poctivosti a odpovědnosti)
 empatie = schopnost vciťovat se do druhých osob
 láska k dobru – nejenom schopnost rozlišovat dobro a zlo, ale je příjemné dobro konat
 sebekontrola – sebeovládání i v situacích, kdy je to v rozporu s našimi osobními přáními; snížená sebekontrola vede k porušování norem, agresivnímu chování a závislostem
 skromnost – pomáhá překonávat pýchu; hnací motor potřeby být lepší

Morální vývoj
 Tak, jak se děti odlišují od dospělých v osobnostním a kognitivním vývoji, liší se i úrovní morálního usuzování.
 Měření úrovně morálního vývoje:
 Lawrence Kohlberg – předkládal soubor znepokojivých morálních dilemat v podobě příběhů s dětskými hrdiny
o Námitky: jsou voleny poměrně výjimečné a kritické události, u nichž rozhodování nemusí zcela odpovídat každodenní realitě
 Eisenberg – také předkládal příběhy (reálnější)
o Výsledkem – 5 úrovní odpovědí:
1. Hédonická (soběstředná) orientace
2. Na potřebu zaměřená orientace
3. Na schválení a mezilidské vztahy zaměřená orientace
4. Sebereflektující a empatická orientace
5. Přechodná úroveň
6. Silně zvnitřnělé normy

2 stádia morálního vývoje J. Piageta:
 heteronomní stádium – mladší děti (závislost, autorita, nátlak, egocentrismus)
 autonomní stádium – věk kolem 11, 12 let (nezávislost zvnitřnělých norem, metoda kooperace).
 Heteronomní
o Do 2 let – hra je pouze motorická aktivita.
o Od 2 do 6 let dítě pozoruje starší děti a napodobuje činnost, začíná si být vědomo pravidel – egocentrická hra, úcta k pravidlům. Sice si hraje s ostatními, ale je to jeho vlastní hra.
o Od 7 do 10 let – bere v úvahu s celou skupinou, s kterou hraje, dohodnutá pravidla. Od psychomotorického zájmu se dostáváme až k sociálnímu. Navzájem se pozorují, zda někdo neporušuje hru. Vzniklé problémy nechávají být, nebo je řeší při hře (někdy zjednoduší pravidla). Je důležité si zahrát."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52a7318861ea2.zip (37 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogicka_psychologie2_2.doc (152 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse