Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Železniční doprava, způsoby přepravy, logistika - maturitní otázky

Železniční doprava, způsoby přepravy, logistika - maturitní otázky


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje soubor vypracovaných maturitních otázek z oblasti železniční dopravy, zejména okruhu přepravy a zasilatelství. Součástí práce jsou rovněž otázky pro všechny druhy dopravy. Jedná se především o ekologii dopravy, čárové kódy, a také Svaz spedice a logistiky, společný tranzit i přepravu zboží v kontejnerech. Závěrečné okruhy jsou věnovány nejen organizaci zasilatelské firmy, ale také pojištění odpovědnosti zasilatele i logistice. U nás najdete také první část vypracovaných okruhů: Silniční doprava - maturitní otázky

Obsah

1.
Železniční doprava
1.1.
Přepravně právní normy
1.2.
Jednotné právní předpisy
2.
Železniční doprava - přepravní smlouva a její provádění ve vnitrostátní přepravě
2.1.
Přepravní smlouva a její provádění
2.2.
Změna přepravní smlouvy
2.3.
Dodací lhůty
3.
Železniční doprava - druhy přeprav zboží po železnici
3.1.
Přepravy zboží po železnici lze rozdělit dle typu zásilky
3.1.1.
Přeprava vozových zásilek
3.1.2.
Přeprava spěšnin
3.2.
ČD Kurýr
3.3.
RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží
3.4.
Železniční koridory
4.
Označování železničních vozů
5.
Ekologie dopravy
6.
Čárové kódy, označování zásilek
6.1.
Nejčastěji ve světě používané kódy
6.1.1.
EAN (European Article Numbering)
6.1.2.
Code 128
6.1.3.
Interleaved 5 z 5 - ITF
6.2.
Automatická identifikace
6.3.
Nápisy a značky pro manipulaci a ukládání
7.
Fiata, Svaz spedice a logistiky
7.1.
Organizace Fiata
7.2.
Dokumenty
7.2.1.
Spediční / zasílatelské potvrzení
7.2.2.
Potvrzení o převzetí zboží do skladu
7.2.3.
Konosament
7.3.
Formuláře Fiata
7.3.1.
Neutrální letecký nákladní list (AWB)
7.4.
Svaz spedice a logistiky
7.4.1.
Organizace Svazu spedice a logistiky a hlavní oblasti jeho činnosti
8.
Společný tranzit
8.1.
Rozdělení
8.2.
Pro účely společného tranzitu se rozumí:
9.
Přeprava zboží v kontejnerech
9.1.
Druhy kontejnerů
9.2.
Značení kontejnerů
9.3.
Používání kontejnerů pro různé druhy zboží
9.4.
Dopravní prostředky pro kontejnery
9.4.1.
Námořní lodě
9.4.2.
Říční a kanálová přeprava
9.4.3.
Přeprava po silnici
9.4.4.
Železniční přeprava
9.4.5.
Letecká přeprava
9.5.
Kontejnerové terminály
10.
Organizace zasilatelské firmy
10.1.
Jednotlivé úseky firmy a jejich stručný popis
10.2.
Faktory rozhodující pro získání a/nebo udržení stálého zákazníka
10.3.
Odborné zasilatelské služby
10.4.
Zajišťování námořní přepravy
10.5.
Zajišťování železniční přepravy
10.6.
Zajišťování silniční přepravy
10.7.
Zajišťování přepravy po vnitrozemských vodních cestách
10.8.
Zajišťování letecké přepravy
10.9.
Zajišťování sběrné služby
10.10.
Zajišťování přepravy těžkých a nadrozměrných nákladů
10.11.
Zajišťování veletržních a výstavních akcí
10.12.
Zajišťování dalších služeb
10.13.
Zajišťování kontejnerových přeprav
10.14.
Zajišťování kombinované přepravy
10.15.
Zajišťování přepravy nebezpečného zboží
10.16.
Logistika zasilatelské firmy
11.
Pojištění odpovědnosti zasilatele
11.1.
Obsah pojištění
11.2.
Povinnosti pojištěného
11.3.
Výše plnění pojistitele
12.
Logistika - význam
12.1.
Cíle koncepce logistiky
12.2.
Logistické služby
12.3.
Výhody podniku s koncepcí logistiky
12.4.
Vznik a stavba konceptu logistiky
12.4.1.
Proč informace z první ruky
12.4.2.
Logistik je schopen využít optimálně tzv. inteligenci trhu – vzniklé výhody
12.4.3.
Tržní a investiční rizika jsou rozdělena na oba partnery
13.
Logistika, pasivní logistické prvky
13.1.
Pasivní prvky
13.2.
Manipulační a přepravní jednotky
13.3.
Rozdělení manipulačních jednotek
13.4.
Obaly
13.5.
Přepravní prostředky

Úryvek

"2. Železniční doprava - přepravní smlouva a její provádění ve vnitrostátní přepravě

Přepravní smlouva a její provádění
Přepravní smlouva mezi dopravcem a odesílatelem je uzavřena, jakmile dopravce převezme vozovou zásilku k přepravě a potvrdí její přijetí v nákladním listu (NL). Důkazem o uzavření smlouvy je NL opatřený datovým razítkem odesílací stanice.

Mezinárodní železniční nákladní list CIM se vypisuje v mezinárodně unifikované formě. Vyplňuje se zásadně v jazyce země odeslání a s jeho překladem.
Pro každou zásilku musí být vystaven samostatný NL.

NL CIM je pětidílný tiskopis.
1. díl - prvopis NL - obdrží příjemce se zbožím při dodání zásilky
2. díl - karta - účetní doklad, z něhož jsou zřejmé veškeré výdaje, doprovází zásilku až do stanice určení nebo přeúčtovácí stanice a zůstane uložen u železnice, jíž tato stanice patří
3. díl - návěsný a odběrný list - doprovází zásilku až do stanice určení a zůstane u železnice určení, na tomto díle potvrzuje příjemce přijetí zásilky
4. díl - druhopis NL - vdá se odesílateli po převzetí zásilky k přepravě
5. díl - účetní list - zůstává u železnice odesílací
Údaje musí být zapsány nesmazatelným písmem, nesmí být přepisováno, škrábáno a přelepováno. NL musí vždy obsahovat následující údaje:
a) stanice určení
b) jméno a adresu odesílatele a příjemce
c) tarifní pojmenování zboží
d) počet kusů a druh obalu
e) hmotnost zboží (při použití přepravních pomůcek se uvede jejich hmotnost zvlásť)
f) číslo vozu
g) seznam listin přiložených k NL pro potřeby cl. orgánů nebo jiných orgánů státní správy
h) přepravní režim (CIM, Spěšnina)
i) další údaje - přepravní cesty, tarify, vozová nebo kusová zásilka, placení přepravného…

Stanice určení musí být zapsána tarifním názvem. Musí samozřejmě mít potřebné výpravní oprávnění pro určitou přepravu. Je vhodné k jménu a adrese příjemce uvést např. telefon, kvůli avizování zásilky. Zboží musí být uvedeno tarifním názvem zboží podle Harmonizované nomenklatury zboží - NHM. Odesílatel může v NL předepsat přepravní cestu uvedením hraničních přechodů nebo pohraničních stanic.

Za správnost údajů v NL CIM odpovídá odesílatel. Pokud údaje v NL budou neúplné, nepřesné, nesprávné nebo zapsané jinde, stihnou ho všechny následky z toho vyplývající.

Druhopis NL dává odesílateli dispoziční právo k zásilce - tj. právo měnit přepravní smlouvu, např. vzít zboží zpět ve stanici odeslání atd.

Převzetím zásilky ve stanici určení končí přepravní smlouva a dispoziční práva k zásilce plně přecházejí na příjemce. Příjemce může žádat, aby zboží bylo dále přepraveno, musí stanici požádat o nový podej a předložit nový NL tak, aby nedošlo ke zbytečnému zdržení vozu. Za nový podej si stanice účtuje poplatky podle tarifu.
Změna přepravní smlouvy
O změnu přepravní smlouvy žádá odesílatel nebo příjemce na zvláštním formuláři, přičemž odesílatel je povinen předložit druhopis NL, na němž železnice potvrdí žádost o změnu
1) změna prováděná odesílatelem - odesílatel může přepravní smlouvu změnit dodatečným příkazem - změna přepravní smlouvy. Může přikázat, aby:
a) mu zboží bylo vráceno v odesílací stanici
b) zboží bylo zadrženo na cestě
c) dodání zboží bylo oddáleno
d) zboží bylo vydáno jiné osobě než příjemci
e) zboží bylo vydáno v jiné stanici než ve stanici určení
f) zboží bylo vráceno do odesílací stanice
2) změna prováděná příjemcem - jen tehdy, pokud odesílatel na sebe nevzal placení přepravného v zemi určení a nezakázal měnit přepravní smlouvu. Může přikázat, aby:
a) zboží bylo zadrženo na cestě
b) dodání zboží bylo oddáleno
c) zboží bylo vydáno v zemi určení jiné osobě než příjemci
d) zboží bylo vydáno v zemi určení v jiné stanici určení
e) byly splněny celní předpisy takovým způsobem a takovou osobou, které určil s ohledem na právní normy státu určení

3) provedení dodatečných příkazů - smí železnice odmítnout pouze v určitých případech, např. jejich provedení by bylo v rozporu se zákony nebo předpisy některého státu, nebo by porušilo pravidelný provoz

Dodací lhůty
Dodací lhůty stanoví ujednání mezi jednotlivými železnicemi nebo mezinárodní tarify použitelné z odesílací stanice až do stanice určení. Tyto dodací lhůty nesmí být však v přepravě vozových zásilek delší než:
- výpravní lhůta 12 hodin
- přepravní lhůta za každých i jen započatých 400 km 24 hodin
v přepravě kusových zásilek delší než:
- výpravní lhůta 24 hodin
- přepravní lhůta za každých jen započatých 200 km 24 hodin
(ČD již neprovádí)
Výpravní lhůta se započítává jen jednou. Dodací lhůta počíná uplynutím 24. hodiny dne, kdy byla zásilka přijata k přepravě.

Provádění přepravní smlouvy
Do budoucna je možné konstatovat, že se bude jednat o tři formy provádění přepravní smlouvy:
- přeprava prováděná jedním dopravcem
- přeprava prováděná několika následnými dopravci
- přeprava prováděná dopravci - subdodavateli
Přeprava uskutečněná jedním dopravcem - nová COTIF stanovuje, že dopravce odpovídá za provedení přepravy na celé přepravní cestě až do dodání.
A může:
- vše uskutečnit sám - souhrn operací od přijetí k přepravě, přes přepravu až po dodání
- nebo se obrátí na služebny jiného podniku"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://cep.mdcr.cz/dok2/legislativa/Legis_ADR2005_FJ.asp?qnADR=292; http://www.cassandra-cz.cz/Soubory_spedice/Soubory_PDF/pruvodce_03.pdf.; http://www.orcz.cz/Czech/produkt/ckody.htm
http://www.sslczech.cz/cs/stanovy.php; http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t208602f.htm.
Maturitní otázky z předmětu Přeprava a zasilatelství ze Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně.
Každý okruh dosahuje 4-5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15100
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse