Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Zeměpis pro 1. ročník střední školy

Zeměpis pro 1. ročník střední školy


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje podrobné, ale přehledné výpisky z celého prvního ročníku střední školy doplněné řadou obrázků. První část seznamuje s předmětem jednotlivých geografických disciplín a poté je probíráno téma Země jako vesmírného tělesa. Třetí celek postihuje základní kartografické pojmy a nástroje a pozornost odtud přechází k fyzické geografii, kde se objevují informace o zemské atmosféře, hydrosféře, litosféře a pedosféře. Poslední část patří socioekonomické geografii, a to především složení obyvatelstva.

Obsah

1.
Úvod do geografie
1.1.
Geografie jako věda
1.2.
Soustava geografických věd
1.2.1.
Skupina přírodních geografických věd – fyzická geografie
1.2.2.
Skupina společensko-hospodářských věd – socioekonomická geografie
1.2.3.
Skupina kartografických vědních oborů
1.2.4.
Skupina geografických věd studujících obecné zákonitosti krajinné sféry
1.2.5.
Skupina geografických věd o regionálních komplexech
2.
Země jako vesmírné těleso
2.1.
Vesmír a naše galaxie
2.1.1.
Vznik vesmíru
2.1.2.
Konec vesmíru
2.1.3.
Délky v astronomii
2.1.4.
Galaxie
2.1.5.
Hvězdy
2.1.6.
Planety (oběžnice)
2.1.7.
Další tělesa
2.2.
Sluneční soustava
2.2.1.
Slunce
2.2.2.
Planety
2.2.3.
Merkur
2.2.4.
Venuše
2.2.5.
Země
2.2.6.
Mars
2.2.7.
Jupiter
2.2.8.
Saturn
2.2.9.
Uran
2.2.10.
Neptun
2.2.11.
Měsíc
2.2.12.
Zatmění
2.3.
Tvar a velikost Země
2.4.
Zeměpisné souřadnice
2.5.
Pohyby Země a jejich důsledky
2.5.1.
Rotační pohyb Země
2.5.2.
Oběh Země kolem Slunce
2.5.3.
Střídání ročních období
2.5.4.
Tepelné pásy
2.6.
Čas a časová pásma
2.7.
Slapové jevy
3.
Kartografie
3.1.
Mapa a glóbus
3.2.
Kartografická zobrazení geografických map
3.2.1.
Podle vlastnosti
3.2.2.
Podle polohy
3.2.3.
Podle druhu
3.3.
Vznik mapy
3.4.
Měřítka plánů a map
3.5.
Obsah mapy
3.6.
Kartografické vyjadřovací prostředky
3.7.
Druhy map
3.7.1.
Podle měřítka
3.7.2.
Podle obsahu
4.
Fyzická geografie
4.1.
Atmosféra
4.1.1.
Fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry
4.1.1.1.
Složení atmosféry
4.1.1.2.
Vrstvy atmosféry
4.1.2.
Počasí a podnebí
4.1.2.1.
Základní meteorologické prvky
4.1.2.2.
Základní klimatogeografičtí činitelé
4.1.3.
Všeobecný oběh atmosféry
4.1.4.
Monzuny
4.1.5.
Místní větry
4.1.6.
Vzduchové hmoty a atmosférické proudy
4.1.7.
Podnebné pásy Země
4.1.7.1.
Rovníkový
4.1.7.2.
Pás tropických monzunů
4.1.7.3.
Tropický
4.1.7.4.
Subtropický
4.1.7.5.
Míry
4.1.7.6.
Subarktický a subantarktický
4.1.7.7.
Arktický, antarktický
4.2.
Hydrosféra
4.2.1.
Oběh vody na Zemi
4.2.2.
Oceány a moře
4.2.2.1.
Světový oceán
4.2.2.2.
Vlastnosti mořské vody
4.2.2.3.
Pohyby mořské vody
4.2.3.
Povrchové vody
4.2.3.1.
Vodní toky
4.2.3.2.
Jezera
4.2.3.3.
Bažiny, rašeliniště, slatiniště
4.2.3.4.
Umělé vodní nádrže
4.2.4.
Voda ve sněhu a ledu
4.2.5.
Podpovrchové vody
4.3.
Litosféra
4.3.1.
Stavba a složení Země
4.3.2.
Zemská kůra
4.3.2.1.
Vyvřelé horniny
4.3.2.2.
Usazené horniny
4.3.2.3.
Přeměněné horniny
4.3.3.
Planetární členění zemské kůry
4.4.
Pedosféra
4.4.1.
Složky půdy
4.4.2.
Základní druhy půdy
4.4.3.
Půdotvorní činitelé
4.4.4.
Půdní typy podle půdních horizontů
4.4.4.1.
Horizonty A, B, C
4.4.4.2.
Černozemě
4.4.4.3.
Hnědozemě
4.4.4.4.
Podzolové půdy
4.4.4.5.
Vápenaté půdy
4.4.4.6.
Hnědé lesní půdy
4.4.4.7.
Tundrové půdy
4.4.4.8.
Žlutozemě a červenozemě
4.4.4.9.
Pouštní a polopouštní půdy
4.4.4.10.
Červené půdy
4.4.4.11.
Červenožluté půdy
4.4.4.12.
Nivní půdy
4.4.4.13.
Lužní půdy
4.4.4.14.
Luvizemě
4.4.4.15.
Glejové půdy
5.
Socioekonomická geografie
5.1.
Obyvatelstvo
5.1.1.
Růst počtu obyvatelstva
5.1.2.
Skladba obyvatelstva
5.1.2.1.
Věkové složení
5.1.2.2.
Rasové složení
5.1.2.3.
Složení podle jazyka
5.1.2.4.
Složení podle národnosti
5.1.2.5.
Složení podle náboženství
5.1.3.
Přirozený a mechanický pochyb obyvatelstva
5.1.4.
Rozmístění obyvatelstva
5.1.5.
Hlavní seskupení obyvatelstva
5.2.
Sídla
5.2.1.
Růst počtu obyvatelstva

Úryvek

"ÚVOD DO GEOGRAFIE

Geografie jako věda
- geografie je věda zabývající se krajinnou sférou

- krajinou sféru tvoří soubor následujících geosfér:
• litosféra - horninový obal Země
• pedosféra - půdní obal Země
• kryosféra - obal s teplotami po více než dva roky pod bodem mrazu
• hydrosféra - vodní obal Země
• atmosféra - vzdušný obal Země
• biosféra - obal s organismy (živý obal)
• socioekonomická sféra (společenskohospodářská) - je tvořena lidmi a výtvory lidské
společnostiSOUSTAVA GEOGRAFICKÝCH VĚD
- geografie - studuje krajinnou sféru z prostorově časového aspektu na různých úrovních
- zabývá se krajinnou sférou jako celkem i jejími jednotlivými částmi,
vlastnostmi a složkami

Skupina přírodních geografických
věd - fyzická geografie
1. studující obecné zákonitosti fyzicko-geografické sféry
• obecná fyzická geografie - studuje obecné zákonitosti fyzicko-geografické sféry
• paleogeografie - studuje obecné zákonitosti fyzicko-geografické sféry
v geologické minulosti Země

2. studující jednotlivé složky fyzicko-geografické sféry
• geomorfologie - studuje vznik a vývoj tvarů zemského povrchu
• klimatologie - zabývá se studiem podnebí
• meteorologie - zabývá se studiem počasí
• hydrogeografie - zabývá se studiem vodstva pevnin
• oceánografie - zabývá se studiem vodstva oceánů a moří
• glaciologie - zabývá se studiem sněhového sněhového pokryvu a ledovců
• geokryologie - zabývá se studiem zákonitostí dlouhodobě zmrzlé půdy
• pedogeografie - zabývá se studiem půd a jejich prostorovou diferenciací
• biogeografie - zabývá se studiem
• geografie přírodních zdrojů - zabývá se studiem
Skupina společensko-hospodářských geografických věd - socioekonomická geografie
1. studující obecné zákonitosti socioekonomické sféry
• obecná ekonomická geografie - studuje obecné zákonitosti socioekonomické sféry
v současnosti
• historická geografie - studuje obecné zákonitosti socioekonomické sféry v
minulosti
• historie geografie - zabývá se vývojem geografie od vzniku tohoto vědního oboru
do současnosti

2. zabývající se studiem jednotlivých složek socioekonomické sféry
• geografie obyvatelstva - zabývá se zákonitostmi rozmístění obyvatelstva
• geografie sídel - zabývá se zákonitostmi sídel
• geografie průmyslu - zabývá se zákonitostmi rozmístění průmyslové činnosti
• geografie zemědělství - zabývá se zákonitostmi rozmístění zemědělské výroby
• geografie dopravy - zabývá se zákonitostmi dopravních pohybů a dopravních sítí
• geografie služeb - zabývá se zákonitostmi rozmístění služeb
• geografie rekreace - zabývá se zákonitostmi rozmístění rekreace
• geografie cestovního ruchu - zabývá se zákonitostmi rozmístění cestovního ruchu
• geografie vědy a kultury - zabývá se zákonitostmi rozmístění vědy a kultury


Skupina kartografických vědních oborů
Kartografie - leží na styku přírodních, společenských a technických věd
- studuje a zobrazuje prostorové rozmístění přírodních a socioekonomických
jevů krajinné sféry a zabývá se jejich změnami v čase prostřednictvím
kartografického vyjádření

• obecná kartografie - studuje krajinnou sféru prostřednictvím map
• tematická kartografie - zabývá se sestavováním tematických map
• matematická kartografie - zabývá se teorií kartografických projekcí
• nauka o mapách - studuje mapy jako prostorové modely reálných jevů
• kartometrie - teorie měření na mapách
• teorie sestavování, redakce a vydání map - zabývá se technologií projektování a
zpracování mapových originálů"

Poznámka

Důležité pojmy jsou tučně značeny. Součástí práce jsou obrázky, schémata, tabulky či mapy o rozsahu cca 14 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26626
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse