Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Zen a současná environmentální etika - diplomová práce

Zen a současná environmentální etika - diplomová práce

Kategorie: Filozofie, Ekologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií, Praha 8 - Libeň

Charakteristika: Práce se snaží poskytnout návod čtenáři k nalezení odpovědí na mj. následující otázky: Může se proměnit vztah člověka vychovávaného v západní kultuře k jeho přírodnímu prostředí pod vlivem studia překladů zenové literatury? Lze vysledovat v jemu dostupných překladech jistý stupeň konzistence a návodů k udržitelnějšímu životu? Nebo se jedná jen o módní vlnu, která je jen projevem vyprázdnění současné západní kultury a touhy po exotické zkušenosti?
Obecný nástin problému - základní teze. Metodologie. Literatura - základní charakteristika výběru literárních zdrojů, použité prameny. Co je Zen a environmentální etika - základní pojmy zen-buddhismu, environmentální etika. Kategorie poznatelnosti světa a důsledky pro environmentální etiku - paradoxní povaha závěrů zenu – ne-poznatelnost světa, prázdná povaha všech jevů, popírání samostatné existence jevů, závěry. Ne-činnost - princip nezasahování do přirozeného řádu, deterministická povaha jevového světa, závěry. Jednotlivec a řád - Dharma - anarchismus a individualismus v zenu, závěry. Ne-etika Zenu - etika bez etických pravidel, karma a myšlenka identity všech jevů, východiska buddhistické etiky, závěry. Estetika Zenu - zenové kresby, zenová poezie, drama a hudba, čajový obřad a umění zahrad, závěry. Zen jako životní filosofie - všednost zenu, praktický zen a životní prostředí. Závěry pro environmentální etiku z pozice Zen-Buddhismu - naplnění cílů diplomové práce, principy udržitelného rozvoje z pohledu zen-buddhismu. Východiska a principy strategie udržitelného rozvoje. Originální texty citací.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Obecný nástin problému
I.2. Základní teze
2.
Metodologie
3.
Literatura
3.1
Základní charakteristika výběru literárních zdrojů
3.2
Použité prameny
4.
Co je Zen a environmentální etika
4.1
Základní pojmy zen-buddhismu
4.2
Environmentální etika
5.
Kategorie poznatelnosti světa a důsledky pro environmentální etiku
5.1
Paradoxní povaha závěrů zenu – ne-poznatelnost světa
5.2
Prázdná povaha všech jevů
5.3
Popírání samostatné existence jevů
5.4
Závěry
6.
Ne-činnost
6.1
Princip nezasahování do přirozeného řádu
6.2
Deterministická povaha jevového světa
6.3
Závěry
7.
Jednotlivec a řád - Dharma
7.1
Anarchismus a individualismus v zenu
7.2
Závěry
8.
Ne-etika Zenu
8.1
Etika bez etických pravidel
8.2
Karma a myšlenka identity všech jevů
8.3
Východiska buddhistické etiky
8.4
Závěry
9.
Estetika Zenu
9.1
Zenové kresby
9.2
Zenová poezie
9.3
Drama a hudba
9.4
Čajový obřad a umění zahrad
9.5
Závěry
10.
Zen jako životní filosofie
10.1
Všednost zenu
10.2
Praktický zen a životní prostředí
11.
Závěry pro environmentální etiku z pozice Zen-Buddhismu
11.1
Naplnění cílů diplomové práce
11.2
Principy udržitelného rozvoje z pohledu zen-buddhismu
12.
English Summary
13.
Seznam citované literatury
14.
Rejstřík
15.
Příloha č. 1 – Východiska a principy strategie udržitelného rozvoje
16.
Příloha č.2 — Originální texty citací

Úryvek

"IV. CO JE ZEN A ENVIRONMENTÁLNÍ ETIKA
IV.1 Základní pojmy zen-buddhismu
V této kapitole se pokusím stručně popsat původ zen-buddhismu a základní pojmy, se kterými operuje. Pokusím se také od sebe vzájemně odlišit teoretickou a praktickou stránku zenu. Teoretickou stránkou budu rozumět to,
jak jsou zachyceny základní filosofické kategorie v zenových textech. Praktickou strán-kou je skutečné uplatňování zenové „filosofie“ v běžném životě mnišských komunit ne-bo laických příznivců, které může být v mnohém odlišné od toho,
jak je to předáváno texty a vyučováno zenovými mistry. Důležité vzhledem k tematickému zaměření této práce bude rovněž vymezit některé pojmy z oblasti envi-ronmentální etiky.
Historicky lze původ zenu vystopovat, alespoň dle vyjádření samotných zenistů, až k Buddhovi . Pro tuto práci není rozhodující, zda Buddha je skutečnou historickou postavou, nebo zda se jedná jen o pomocnou bájnou postavu, sloužící k jednotícímu vý-kladu základních pilířů nauky, do jejíchž úst vkládali své myšlenky první vykladači buddhistické nauky. Zenisté předpokládají nepřerušenou linii patriarchů zenu, kteří si předávali dharmu (zde ve smyslu nauky) a na jejímž počátku stál sám Buddha. Za prv-ní historickou postavu je tak zenisty pokládán legendární Bódhidharma, který přišel z Indie do Číny někdy na přelomu 5. a 6. století n.l. Přinesl typicky indickou nauku za-tíženou metafyzickou spekulací, které se nedostalo zpočátku vřelého přijetí. Teprve po jejím přizpůsobení čínské mentalitě, která je více prakticky zaměřená, došlo k jejímu většímu rozšíření. Za prvního významnějšího zakladatele čchanu v Číně lze však považovat až mistra Chuej-nenga (638–713). Myslím, že ne neprávem je čínská
podoba zenu neboli čchan považována za důstojného nástupce taoismu, který v průběhu staletí poněkud zlidověl a ztratil něco ze svého původního vlivu na intelektuální kruhy. Zen-buddhismus na rozdíl od taoismu akcentuje nutnost směřování k vyvanutí (ni-rváně), jádro taoismu spočívá v nalezení harmonického bytí již v tomto světě. V čchanu tak došlo ke smísení buddhismu s taoismem, přičemž došlo k potlačení buddhistické skepse ohledně možnosti nalézt uspokojení v pozemském životě ve prospěch nalezení taoistického ideálu harmonického života v moudrosti a klidu. Meditace nad rozkládají-cími se mrtvolami o pomíjivosti života, praktikovaná v raném buddhismu, tak byla nahrazena meditací o kráse a dokonalosti vesmíru ukryté v obyčejných věcech. I proto se čchanu
brzy dostalo většího rozšíření, jelikož jeho nauka nebyla zatížena spekulativním myšle-ním a typicky buddhistickou skepsí, vždy mířil k jádru věci a zdůrazňoval vrozenou rovnost všech lidí a možnost dosažení konečného poznání již v tomto životě. Čchan byl rovněž antielitářský, což se ne vždy líbilo vládnoucím kruhům, v zenových klášterech se ani samotní představení nikdy netěšili nějakým zvláštním privilegiím, jak je vidno i z následujícího příběhu:
Kyselé miso
Kuchař v Bankeiově klášteře se rozhodl, že bude pečovat o mistrovo zdraví a podávat mu jen čerstvé miso – těsto ze sójových bobů a pšenice, která snadno kvasí. Bankei, který si všiml, že dostává lepší miso než jeho žáci, se zeptal: „Kdo dnes vaří?“
Byl k němu poslán Dairjo. Bankei se od něj dozvěděl, že vzhledem k svému věku a postavení by měl dostávat pouze čerstvé miso. „Proč neřekneš rovnou, že bych neměl jíst vůbec?“ odpověděl dotčeně Bankei. Nato se odebral do svého pokoje a zamkl za sebou dveře.
Dairjo se usadil u dveří a prosil mistra za odpuštění. Ale Bankei neodpovídal. Po sedm dní vysedával Dairjo na prahu mistrových dveří, ale Bankei neotevřel.
Nakonec Dairjo zoufale zvolal: „Vám je možná dobře, starý mistře, ale zde tento mladý žák jíst potřebuje. Věčně se bez jídla neobejde!“
Tehdy Bankei otevřel dveře a s úsměvem řekl Dairjovi: „Trvám na tom, že budu jíst totéž co moji žáci. Až se ty staneš učitelem, chci, aby sis to pamatoval.“"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6127
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse