Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Asociace obranného průmyslu (AOBP)

Asociace obranného průmyslu (AOBP)

Kategorie: Světová ekonomika, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Práce si klade za cíl utvořit stručný přehled o zdrojích, cílech a strategiích zájmové organizace Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. První část se zabývá vznikem a vývojem AOBP v letech na pozadí ekonomických, politických i mezinárodních změn. V druhé části jsou charakterizovány její zájmy a cíle, třetí část je věnována strategiím a metodám realizace prosazování zájmů a jednotlivým adresátům nátlaku. Čtvrtá část objasňuje způsob financování AOBP i její organizační strukturu a pátá spolupráci s jinými organizacemi, včetně zahraničních. Závěr krátce shrnuje zjištěné poznatky a zhodnocuje činnost AOBP.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik AOP a jeho historické pozadí
3.
Zájmy a cíle AOBP
4.
Strategie a metody prosazování zájmů
5.
Financování a organizační struktura AOBP
6.
Spolupráce s jinými organizacemi
7.
Závěr
8.
Literatura a internetové zdroje

Úryvek

"Financování a organizační struktura AOBP

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu dnes sdružuje více než sto firem z oblasti obrany a bezpečnosti; členská základna je víceméně neměnná. Aktuální seznam členů je dostupný na webových stránkách AOBP. Majetek AOBP je tvořen členskými příspěvky, majetkovými přírůstky, dary a jinými věcmi a hodnotami. Vložené, poskytnuté a získané prostředky se stávají majetkem AOBP a slouží k úhradě nákladů spojených s její činností. AOBP hospodaří na základě rozpočtu na kalendářní rok schváleného valnou hromadou, vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích, přičemž provádí jednou ročně audit, který předkládá valné hromadě AOBP na vědomí. Asociace může pro tvorbu doplňkových finančních zdrojů a prostředků ve smyslu Stanov článku II, bod 2, 4 a 7 (Stanovy 2008) založit a řídit podnikatelský subjekt s tím, že výnosy z této hospodářské činnosti budou sloužit výhradně pro úhradu nákladů, vznikajících při činnosti AOBP.
Stanovy AOBP definují tyto orgány: valnou hromadu, presidenta, presidium, výkonného ředitele a radu ředitelů. Valná hromada je nejvyšším orgánem AOBP a vykonává i kontrolní činnost. Koná se nejméně jedenkrát ročně do 30. června, tvoří ji delegáti každého řádného člena AOBP a každý člen má pro účely hlasování jeden hlas. Rozhoduje o přijetí a vyloučení členů; změnách stanov; členství, spolupráci, nebo sloučení s jinými subjekty; rozpočtu; volbě a odvolání presidenta a šesti vicepresidentů atd. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina všech členů.
President je členem Presidia a řídí jeho činnost; jedná jménem AOBP; koordinuje vnitrostátní vztahy (vztahy k orgánům státní správy, resp. ke statutárním zástupcům jiných organizací) atd. Funkční období presidenta je dva roky, možnost znovuzvolení není omezena. Presidium je kolektivním orgánem , který jmenuje a odvolává na návrh presidenta Výkonného ředitele a rozhoduje o zásadních otázkách činnosti a strategie AOBP. Každý člen presidia má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů je hlasem rozhodným hlas presidenta. Výkonný ředitel Asociace je placeným výkonným provozním orgánem AOBP, který odpovídá za vnitřní chod AOBP a k této činnosti zřizuje sekretariát AOBP a jmenuje své zástupce. Předkládá valné hromadě ke schválení účetní uzávěrku za uplynulý rok, návrh rozpočtu na příští rok a spravuje majetek Asociace. Rada ředitelů je poradním orgánem Presidia Asociace a je složena z ředitelů jednotlivých firem. Umožňuje tlumočení názorů členů AOBP mimo valné hromady a její cestou jsou zprostředkovávány názory a stanoviska členů k různým odborným problémům ve prospěch jednotlivých orgánů státní správy, případně i jiných partnerů. Tomu odpovídá i členění předsednictva Rady ředitelů, které je třináctičlenné a kromě předsedy sestává z dvanácti místopředsedů zaměřených do oblastí letectví, elektroniky, vozidel, zbraní a munice, obchodu, propagace a výstavnictví, infrastruktury, simulační techniky, informatiky a telekomunikací, ochrany obyvatelstva, průmyslové a elektrotechnické ochrany a offsetů. Byla založena až v roce 2000 s dvouletým volebním obdobím. Hlavním důvodem jejího vzniku bylo usnadnit lobbistické aktivity co největšímu počtu subjektů, proto je také členství v radě dobrovolné a bez právních závazků. (Koutková 2004: 102) Na základě znění stanov lze říci, že se AOBP řídí přísně demokratickými pravidly a principy."

Poznámka

Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie, seminární práce do předmětu Zájmové skupiny a sociální hnutí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20285
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse