Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Autorské svazy a jejich ekonomický dopad do oblasti kultury - bakalářská práce

Autorské svazy a jejich ekonomický dopad do oblasti kultury - bakalářská práce

Kategorie: Veřejná ekonomika, Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem

Charakteristika: Předmětem bakalářské práce je zejména analýza aktivit autorských svazů jako specifických fondů. Autor hodnotí ekonomický dopad autorského zákona na činnost a fundraising neziskových organizací v oblasti kultury v ČR. Nejprve poskytuje teoretický náhled do problematiky současného autorského práva, poté představuje zejména autorské svazy, které vykonávají kolektivní správu, a blíže specifikuje jejich činnost. V poslední části se pak věnuje analýze činnosti neziskových organizací v oblasti kultury a dopadu autorského zákona na jejich aktivitu. Snaží se nalézt optimální řešení výběru autorských odměn a hodnotí jejich využití.

Obsah

1.
Úvod
2.
Autorské právo, zákon a svazy
2.1.
Mezinárodní legislativa
2.2.
Legislativní rámec Evropské unie
2.3.
Autorský zákon
2.3.1.
Předmět autorského zákona
2.3.2.
Obsah práva autorského
2.3.3.
Výjimky a omezení práva autorského
2.3.4.
Creative Commons licence
2.4.
Autorské svazy
2.5.
Autorské svazy jako kolektivní správci
2.6.
Povinnosti uživatelů předmětu ochrany
3.
Představení autorských svazů
3.1.
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
3.2.
INTERGRAM
3.3.
DILIA – Divadelní, literární a audiovizuální agentura
3.4.
GESTOR – ochranný svaz autorský
3.5.
OOA-S – Ochranná organizace autorská
3.6.
OAZA – Ochranná asociace zvukařů – autorů
3.7.
SNA - Svaz nezávislých autorů
3.8.
SWOT analýza současného postavení autorských svazů
3.9.
Závěrečné zhodnocení
4.
Analýza dopadu autorského zákona
4.1.
Neziskové organizace působící v oblasti kultury
4.2.
Využití autorských poplatků
4.3.
Náhradní odměna jako daň?
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1.1 Mezinárodní legislativa
Autorské právo je zajišťováno pomocí národních zákonů, které zajišťují právní ochranu v rámci konkrétního státu, avšak jako celosvětový právní rámec pro mezinárodní ochranu autorských práv slouží Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 8. 9. 18862. BÚ stanovuje určité minimální standardy ochrany autorských práv. Před ustanovením BÚ státy běžně neuznávaly autorská práva cizích státních příslušníků. Česká republika je členem od 1. 1. 1993, ale jako původní Československo signovala tuto úmluvu 22. 2. 1921. Správou plynoucí z BÚ se zabývá Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO – World Intellectual Property Organization) se sídlem v Ženevě3.
Zásadním pravidlem, které uznává WIPO, je požadavek, aby pro stejnou kategorii v dané zemi byl pouze jeden kolektivní správce. České autorské právo dále respektuje závazky plynoucí z Všeobecné úmluvy o autorském právu z roku 1952, z Mezinárodní úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových snímků a rozhlasových organizací ze dne 26. 10. 19614, uzavřená v Římě, někdy označované jako Římska úmluva, z Dohody o obchodních aspektech k právu duševnímu vlastnictví (tzv. Dohoda TRIPS) sjednané v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) dne 15. 4. 1994 a Ženevské protipirátské úmluvy z roku 1971.

1.2 Legislativní rámec Evropské unie
V rámci Evropské unie je v oblasti autorského práva pro českou legislativu závazná směrnice č. 93/98/EHS, o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv autorských, směrnice č. 92/100/EHS, o právu na pronájem a půjčování, jakož i o některých příbuzných právu autorskému v oblasti duševního vlastnictví a směrnice č. 93/83/EHS, o koordinaci některých pravidel z oboru práva autorského a práv příbuzných právu autorskému vztahujících se na satelitní vysílání a kabelový přenos. Právní ochranou databízí se zabývá směrnice č. 96/9/ES. Závazná je dále směrnice č. 2001/29/ES, o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v Informační společnosti (Informační směrnice), směrnice č. 98/84/ES, o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem a směrnice č. 91/250/EHS, o právní ochraně počítačových programů.

1.3 Autorský zákon
Právním dokumentem, který se zabývá ochranou autorů, je v České republice Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů souvisejících (dále jen AutZ). AutZ nabyl účinnosti 1. 12. 2000 a plně nahradil původní zákon č. 35/1965 Sb., který vycházel z monoistického pojetí autorského práva, tj. spojoval a upravoval totožně osobní a majetková práva autora. Aktuální AutZ je založen na kontinentálním pojetí autorského práva, podle něhož se autorem může stát pouze fyzická osoba. Jedná se tedy o specifický soukromoprávní zákon ve vtahu k Občanskému zákoníku, zákon č.. 40/1964 Sb. (dále jen ObčZ), s obsahem prvků práva veřejného.
Hlavní rozdíl AutZ od ObčZ spočívá především v tom, že předmětem práva ObčZ je ochrana osobnosti, kde jsou chráněny jednotlivé složky lidské osobnosti (§ 11 až 16 ObčZ), kdežto předmětem práva autorského jsou specifické projevy osobnosti autora. Zásadní rozdíl mezi zmíněnými okruhy spočívá také v tom, že právo na ochranu osobnosti má povahu 4 Vyhláška 192/1964 Sb., o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací becnou osobnostní - tzn. náleží každé fyzické osobě bez rozdílu. Naopak právo autorské je možno zařadit do skupiny zvláštních práv osobnostních, protože jeho vznik je podmíněn realizací specifické tvůrčí činnosti. Z toho důvodu mohou autorská práva příslušet pouze tomu, kdo tuto činnost jako autor vyvíjí. Popírá-li tedy někdo autorství daného autora k jeho hudebnímu dílu, může se ten dovolávat porušení osobnostního autorského práva dle § 11 odst. 2 AutZ. Na rozdíl od situace, kdy osoba, jež dílo nevytvořila, je za autora považována, nejedná se již o porušení práva autorského, ale práva na ochranu osobnosti (obzvláště v případech, kdy by autorství k danému dílu mohlo např. porušit dobrou pověst osoby).
AutZ upravuje právní vztahy, vznikající v souvislosti s vytvořením a užitím díla. Autorské právo vzniká automaticky v okamžiku, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli vnímatelné podobě včetně podoby elektronické (např. zaznamenáno na papír či jiný nosič, předvedeno, nahráno, zazpíváno) trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho obsah, účel nebo význam. Základní podmínkou pro přiznání ochrany je, že dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti fyzické osoby (autora).:

Poznámka

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, studijní program Ekonomika a management, studijní obor Finanční management.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje několik tabulek a 1 schéma, rozsah čistého textu je cca 38 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22206
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse