Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Bezpečnost práce a ochrana zdraví 2

Bezpečnost práce a ochrana zdraví 2


Kategorie: Technické - ostatní, Právo

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava, Šumperk

Charakteristika: Práce obsahuje bezpečnost práce a ochrana zdraví druhou část, ve které popisuje otázky od sedmého čísla. První část i s otázkami naleznete zde a třetí část naleznete zde.

Obsah

1.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví 2. část

Úryvek

"7) HYGIENA PRÁCE, DEFINICE OBORU, HYGIENICKÉ LIMITY,
HYGIENICKÉ PŘEDPISY,RIZIKOVÉ FAKTORY,HYG.ZAŘÍZENÍ

Hygiena práce je vědní medicínský obor jež svými preventivními opatřeními optimalizuje práci a zbavuje ji negativních vlivů na člověka (pracovníka).Hlavní směry a trendy vývoje této oblasti určují Hygienické stanice a pracovní lékařství.

Definice hygieny-jedná se o preventivní medicínský obor,který má za cíl studovat vzájemné vlivy podmínek života na zemi pro život člověka a naopak. Z těchto poznatků vytváří zásady zdravého způsobu života,kde se snaží potlačit negativní vlivy působící na člověka a současně podpořit ty kladné tj.vytvoření příznivých životních a pracovních podmínek.

Zevní prostředí země je mnohotvárné- vzduch ,voda,příroda,počasí,půda tj. obecná hygiena,tzv.Ekologie.
Dále je to výživa, rekreace, výuka, tělovýchova,sport, doprava, epidemiologie to jsou vlivy životních podmínek na lidské zdraví jedná se o hygienu výživy,dopravy,sportu apod. Pokud se jedná o vlivy pracovních podmínek na zdraví člověka-pak se jedná o hygienu práce.

Každé zavedení nové látky či technologie by mělo být současně provázeno souborem účinných hygienických opatření.
Zde vstupuje do řízení tzv. PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ:
-Pracovní lékařství -hlavně řeší dopad negativních pracovních podmínek vybraných exponovaných(zatížených)pracovních kolektivů na lidské zdraví
-přechod mezi preventivní a lékařskou oblastí péče o
pracující
HYGIENICKÉ LIMITY
V nynější době se tvorba hygienických limitů opírá o výsledky dlouhodobého pozorování a vyšetřování klinických,pracovních a terénních podmínek ,laboratorních a výzkumných poznatků experimentů konaných na zvířatech ,lékařských nálezů u exponovaných pracovních kolektivů.
Tzv. stanovené PRAHOVÉ HODNOTY mají zaručit ,že pracovník odejde do důchodu nepoškozen,pracuje-li běžným pracovním tempem,po standartní 8-hod.prac.dobu a v prostředí,které tyto hygienické limity respektuje.
Současná legislativa rozděluje veškerou pracovní činnost do 4 pracovních kategorií,kde zařazení do určité pracovní kategorie určuje výše rizikových faktorů.Zařazení musí být provedeno do 1 měsíce po započetí výroby.Informace zaměstnavatele hygieně do 30 dnů při změně pracovních podmínek,změně technologie.
1.kategorie-bez rizikových faktorů2.,3., 4.kategorie-zařazuje hygiena z výsledků měření
HYGIENICKÉ PŘEDPISY (NV ČR č. 361/07Sb.)
Stanovují a uvádějí hygienické limity pro toxické páry, plynné aerosoly toxické a netoxické,pro fyzikální škodliviny-prachy,vibrace,hluk,ultrazvuk,ionizující záření,lasery
elektromagnetické vlnění,tepelně vlhkostní mikroklima,osvětlení, fyzická a psychická zátěž,pracovní poloha a ostatní nespecifické faktory.Hlavní cestou vstupu chemických látek jsou plíce.Proto jsou u plynů,par,aerosolů v ovzduší pracovišť zavedeny limity(koncentrace).Zavedení nejvyšších přípustných koncentrací u kterých dle zkušeností víme,že neškodí lidskému zdraví.
PEL-přípustný expoziční limit, jedná se o hodnoty průměrné,tyto nesmí být překročeny v 8 hod.průběhu směny (CO-0,003%)
NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace,hodnoty mezní, tyto nesmí být překročeny průběhu směny vůbec (CO-0,015%)

RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK
Rizikové faktory jsou: *FYZIKÁLNÍ- vibrace,hluk,záření,intenzita osvětlení,
*CHEMICKÉ- karciogeny a chemické přípravky,prach
*BIOLOGICKÉ- viry ,bakterie,plísně
*MIKROKLIMATICKÉ-chlad,teplo,vlhkost
Pokud se na pracovišti některé rizikové faktory vyskytují je povinnosti zaměstnavatele tyto faktory měřit a zjišťovat,zda nebyly překročeny hygienické limity.Povinností je zabezpečit,aby byly vyloučeny,omezeny a pokud to není možné zajistit aby na zaměstnance působily co nejméně např.tím,že se snižuje pracovní doba,zvyšuje častost a délka prac.přestávek,chráněná pracoviště,ochranné kabiny, zajišťuje se zvýšení pitného režimu,používají se OOPP. Povinnost zaměstnavatele poskytnutí informací o rizikových faktorech zaměstnanci.
RIZIKOVÉ PRACOVIŠTĚ,PRACOVNÍ KATEGORIE
Jedná se o pracoviště na němž je z výšené nebezpečí pracovních úrazů,nemocí z povolání,průmyslových otrav,ohrožení fyzického i duševního zdraví. Z hlediska pracovních rizik kategorizace pracovišť dle Vyhl.č.89/2001Sb,která vyjadřuje souhrné hodnocení úrovně zátěže(rizika) pracovníka při určité prac.činnosti:
1.kategorie-bez rizikových faktorů,
2.kategorie-již riz.faktory,ale nepřekračují hyg.limity
3.kategorie-rizikové.fakt.nad limity.,není zajištěno zdraví pracov.techn.zařízeními-nutno použít OOPP a podobná chránící opatření
4.kategorie-riziko práce,pracovní procesy ohrožují zdraví zaměstnanců i při použití technických zábran ,tech.opatření,OOPP."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a naskenované papíry o rozsahu cca 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53df65786dad3.zip (5068 kB)
Nezabalený formát:
Predn_Bezp.prac.a_ochr.zdr._2.doc (5290 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse