Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Bezpečnost práce a ochrana zdraví 3

Bezpečnost práce a ochrana zdraví 3

Kategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava, Šumperk

Charakteristika: Práce obsahuje otázky týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví třetí část. Zaměřuje se na otázky od čísla 22. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví třetí část

Úryvek

"22. TECHNICKÉ POŽADAVKY UPRAVUJÍCÍ PŘIDĚLOVÁNÍ
OOPP(262/06 SB, 495/01 Sb.,361/07Sb.,21/03Sb.,172/97Sb.)

495/2001Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a podmínky pro OOPP.

172/97Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Dále Z.21/03Sb. a 262/06Sb.,361/07Sb.

262/06Sb.-Zákoník práce ukládá: vybavit zaměstnance potřebnými OOPP (ne finančně náhradou) v případech nelze –li rizika odstranit nebo dodatečně omezit technickými nebo organizačními opatřeními
Os.ochr. prostředky musí zajistit samotný zaměstnavatel ne finanční náhrada.

ZP par. 104 Pracovní oděv:
V prostředí , v němž pracovní oděv a obuv podléhá nadměrnému opotřebení , je nárok na pracovní oděv či obuv.
Dnes se rozdělují OOPP podle potřeby (dříve podle tabulek – časově).
Je nárok na čistící a mycí dezinfekční prostředky (v odůvodněných případech).

NV č.495/2001Sb. O potřebnosti OOPP - upřesňuje poskytování OOPP:
- zaměstnavateli se ukládá vypracovat hodnocení rizik, včetně závazného tiskopisu. Existuje tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochr. prostředků, je to tzv. RISC ACCESSMENT (minimalizování rizik a náklady vynaložené na minimalizování rizik) – soukromé subjekty ho musí mít vypracovaný.
- v této tabulce jsou rizika:
o fyzikální
 pády z výšky do hloubky ,elektřina ,záření,hluk,
 údery, nárazy
 tržné a řezné rány
 vibrace, teplo,
o chemické
 tuhé, pevné látky
 kapaliny(louhy,kyseliny)
 plyny ,atd.
o biologické
 součásti těla, které jsou ohroženy: hlava, horní a dolní končetiny, různé (plísně,bakterie)
0 nadměrné znečištění,opotřebení


Zhodnocení rizik a úpravu seznamu pro poskytování OOPP provede zaměstnavatel znovu, jakmile dojde ke změnám, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v důsledku zavedení nové technologie, vzniku nových pracovních podmínek nebo změny dosavadních pracovních podmínek podle druhu prací.
Jednotlivé druhy osobní ochrany zaměstnance nutno hodnotit podle:
 rizik, kterým je zaměstnanec vystaven v pracovním postupu,
 rizik, představovaných samostatným OOPP,
 rizik, vznikajících z nesprávného používání OOPP.
Při výběru OOPP se postupuje zejména podle přílohy č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Jestliže teplota vzduchu je korigovaná dle rychlosti proudění vzduchu poklesne pod -4°C, musí být zaměstnanci vybaveni vhodným typem rukavic.
Používání OOPP:
Před přidělením OOPP musí být zaměstnanec informován o označení na OOPP (symbol, číslo či jiné označení) a o riziku, před kterým jej používání OOPP chrání. Zaměstnanci musí být seznámeni s používáním složitějších OOPP např. které jsou určeny k zamezení a zachycení pádů (např. záchytné postroje a příslušenství).
Dále o těch OOPP které mohou vážně a trvale poškodit zdraví zaměstnance (např. OOPP pro ochranu dýchacích orgánů). U speciálních OOPP (záchytné postroje,dých.přístroje) zajišťuje zaměstnavatel samostatné školení popř. zacvičení, stanoví-li tak návod pro použití příslušné OOPP.
Tam, kde vzniká nebezpečí, že bude překročena denní osobní expozice hluku 85 dB musí být poskytnuty OOPP proti hluku. Při překročení hranice expozice 90dB,zaměstnavatel kontroluje používání OOPP.

Pokud nepostačují dostupná technická opatření k omezení expozice chemických látek a prachu na hygienicky přijatelnou míru, musí být zaměstnancům poskytnuty OOPP odpovídající dané chemické látce nebo prachu a očekávané míře expozice.

Při ukončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen:
- vrátit zaměstnavateli OOPP ve stavu, který odpovídá přiměřenému opotřebení.Technické požadavky na OOPP:
Rozlišují se 1+2 kategorie OOPP jednoduché konstrukce a certifikované
Jednoduché -ochrana proti :
o povrchovému mechanickému působení (např. zahradnické rukavice apod.)
o slabě agresivní čistící prostředky
o ochr. pro. proti horkým předmětům do 50 st.C
o proti klimatickým podmínkám, které nejsou extrémní (čepice, obuv, apod.)
o prostředky proti slunečnímu záření (ochranné brýle)
o
1. ostatní (mimo jednoduché konstrukce)
Ty ostatní, které nejsou vyjmenovány, musí být certifikované.

Další požadavky na OOPP:
- optimální ochrana pracovníka při optimální konstrukci OOPP; nesmí mít nadměrnou velikost ,musí být účelné,nepřekážet výkonu práce,musí vyhovovat stanoveným certifikačním požadavkům ochrany pracovníka, apod.

Zaměstnavatel: jistí nákup,údržbu,čištění,výměnu,školení o používání vést evidenci,pro náročné život ohrožující prostředí(dých.přístroje.-speciální školení).
Zaměstnanec: řádně používat pro účel a pracovní činnost(úkon) ke které byly OOPP přiděleny,ne svévolně poškozovat,vyřazovat,
Ochranné pracovní prostředky udržovat v použitelném a provozuschopném stavu,neodnášet OOPP domů k mimopracovnímu využití.
23.ZÁCHRANNÉ SBORY, INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM ČR
(Z.č.238/00 Sb,239/00 Sb,434/92 Sb,447/01Sb.)
Integrovaný záchranný systém ( „IZS“) je určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech, včetně havárií a živelních pohrom. IZS není institucí. Je to systém s nástroji spolupráce a modelovými postupy součinnosti (typovými činnostmi). Je jím naplňováno ústavní právo občana na pomoc při ohrožení zdraví nebo života.
Základními složkami IZS jsou:
• Hasičský záchranný sbor České republiky
jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Pokud tedy má obec jednotku sboru dobrovolných hasičů, která je na takové úrovni, že je začleněna do plošného pokrytí území kraje (v podstatě to znamená, že zasahuje i mimo svou obec), je tato jednotka základní složkou IZS."

Poznámka

Práce obsahuje grafy, obrázky a fotografie o rozsahu cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29314
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse